مقاله پژوهشی آناتومی، بافت و جنین
بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی

رحیم گل محمدی؛ محمدرضا مهاجری؛ مطهره گل محمدی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 271-278

چکیده
  سا بقه وهدف: در مورد میزان بیا ن نشانگر High molecular weight cytokeratin (HMWCK)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات) Benign prostatic hyperplasia(BPH و آدنو کا سینومای پروستات اطلا عات ضد ونقیضی گزارش شده است هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان نشانگرHMWCK در BPHوآدنوکارسینومای پروستات باشاخص های آسیب شناسی و بافتی درغدد پروستات باروش ایمو نوهیستوشیمی می‌باشد.مواد وروش ها:این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری

پریسا صداقتی؛ حسن دانشمندی؛ مژگان اشتری؛ ابوطالب صارمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 279-286

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر کمردرد زنان نخست بارداری بود.روش شناسی: روش این تحقیق کوهورت آینده نگر بوده، آزمودنی های این تحقیق 62 زن نخست بارداری با دامنه سنی 28 تا 35 سال که در دوره سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند، آزمودنی ها به طور در دسترس و هدفمند در گروه های آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی)

مهناز ترخاصی؛ سمیه طزری؛ سحر اقبالی؛ علی حسین زاده؛ صدیقه رستاقی؛ حسن ناعمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 287-296

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی به شپش سر توزیع جهانی دارد و به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مطرح می باشد و هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در بود.مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال 95-94 انجام شد. جامعه ی هدف، کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه

محمد بازدار؛ لیلا کهن؛ امید طبیعی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 297-302

چکیده
  زمینه و هدف: تاکنون مطالعات محدودی در ارتباط با تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای اسپرم انجام شده است. کلیه این مطالعات تاثیر قابل توجه آلودگی هوا را بر قدرت باروری مردان نشان دادند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر آلودگی هوا بر کیفیت اسپرم در منطقه صنعتی عسلویه می‌باشد. مواد و روش: این مطالعه مقطعی بر روی 152 مرد که از مناطق آلوده (عسلویه) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی

بهنام هاشمی؛ سعید تقی لو؛ اسماعیل الله مرادی؛ مرتضی کرمی؛ حسینعلی راهدار

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 303-308

چکیده
  مقدمه: گیاه خرفه یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی است. برخی عصاره های گیاهی و ترکیبات شیمیایی آنها دارای اثرات ضد باکتریایی هستند و به عنوان عوامل ضد میکروبی در درمان عفونت ها به کار می روند، شناسایی اثرات ضد باکتریایی این نوع عصاره ها می تواند جایگرین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ضد باکتریایی عصاره گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال : یک کارآزمایی بالینی تصادفی

زهرا غازی؛ ناصر مقربیان؛ محمد قلی زاده؛ یاسر تبرایی؛ مصطفی راد

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 309-315

چکیده
  مقدمه: تهوع از عوارض معمول بیهوشی عمومی است و کنترل آن با روش‌های غیر دارویی از اهداف مهم پرستاری می باشد. در این راستا یکی از راه‌های افزایش کیفیت مراقبت‌های پرستاری، الگوی مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر راه‌اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد بر تهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال می باشد.روش: این کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد

ابراهیم نامنی؛ ثریا نعمتی شهری

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 317-326

چکیده
  مقدمه:پژوهش حاضر به نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی محسوب می شود .روش:و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن

پروین فرزانگی؛ میرعبداله طهرآموزی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 327-333

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری مزمن کلیوی بعنوان یک فاکتور خطرزای مهم با برخی از اختلالات از جمله پرفشار‌خونی و نارسایی قلبی همراه است، که از دلایل اصلی مرگ و ناتوانی در افراد پیر می‌باشد. از اینرو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین هوازی منظم بر سطوح آپلین وگیرنده آن در بافت قلب موش‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی بود.مواد و روشها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان

نفیسه معینی فر؛ صادق ولیان

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 335-341

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS) یک بیماری هتروژنی است که به سه نوع پیش‌سیناپسی، سیناپسی و پس‌سیناپسی تقسیم می‌شود. نشانگان میاستنی مادرزادی نوع سیناپسی به دلیل جهش‌های مغلوب در ژن COLQ رخ می‌دهد. روش ایده‌ال برای تشخیص مولکولی این بیماری آنالیز مستقیم جهش‌های ژنی است که بسـیار وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشـد، بنابراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
بررسی مقایسه ای تماس پوستی شکمی و کانگورویی (آغوشی) مادرونوزاد بلافاصله بعد از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل ترخیص از بیمارستان

محدثه عادلی؛ مریم ارادمهر

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 343-351

چکیده
  مقدمه:تماس پوست به پوست در ساعات اولیه پس از تولد، مادر و نوزاد را برای برقراری یک الگوی تعاملی دوطرفه و هماهنگ آماده می‌کند. مطالعات کمی درباره استفاده از روش کانگورویی درنوزادان رسیده و رفتارهای مادری پس ازتولد انجام شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تماس پوستی شکمی و کانگورویی بر رفتارهای دلبستگی مادر انجام شد.روش‌کار:این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
مقایسه‎ ‎خواص‎ ‎آنتی‎ ‎اکسیدانی عصاره‎ ‎برگ و دانه‎ ‎گیاه کینوا‎:‎‏ مطالعه آزمایشگاهی

تهمینه اسفندیاری سبزوار؛ مریم تاتاری؛ حبیب الله فرخی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 353-361

چکیده
  اهداف کینوا‎ ‎با‎ ‎نام‎ ‎علمی‎ Quino Chenopodium.Willd ‎گیاهی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎ارزش‎ ‎غذایی‎ ‎بالای‎ ‎آن‎ ‎مورد توجه‎ ‎واقع‎ ‎شده‎ ‎است.‏‎ ‎وجود‎ ‎ترکیبات‎ ‎مغذی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ترکیب‎ ‎اسید‎ ‎آمینه‎ ‎،اسیدهای‎ ‎چرب‎ ‎ضروری‎ ‎ترکیبات آنتی‎ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سبک ‌زندگی با کیفیت ‌زندگی سالمندان

حسین شهنازی؛ آمنه سبحانی؛ عبدالرحمن چرکزی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 370-363

چکیده
  زمینه و هدف  امروزه با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مسئلة مهم‌تری با عنوان کیفیت زندگی مطرح شده است. همان‌طور که طول عمر افراد افزایش می‌یابد، اهمیت رفتارهای ارتقادهندة سلامتی نیز با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت‌زندگی آن‌ها، روزبه‌روز بیشتر آشکار می‌شود. لذا، بر آن شدیم که ارتباط بین ابعاد مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی دندانپزشکی
ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک

ایمان شیرین بک؛ حمید محمود هاشمی؛ سمیرا بصیرشبستری

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 371-377

چکیده
  زمینه و هدف: شکل و موقعیت چانه در زیبائی صورت موثر است. جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک که از تکنیکهای جراحی اصلاح چانه هستند مزایا و معایبی دارند. اینکه کدام روش برتری دارد بحث برانگیز میباشد. با توجه به فقدان مطالعه دراین زمینه در کشورمان و به منظور تعیین اندیکاسیون درمانی برای بیماران با چانه عقب زده این مطالعه را انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی

محمود محمدیان؛ میلاد پورانصاری؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ سیدمهدی رضوی؛ اکبر احمدی آسور

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 379-387

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت فراوان سلامتی نیروی کار و همچنین اشتغال تعداد زیادی از کارگران کشور در صنعت سیمان، این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران شاغل در یک کارخانه سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه غلظت ذرات قابل استنشاق در هوای منطقه تنفسی 70 نفر از کارگران کارخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی

محمد ابراهیم زاده موسوی؛ پروانه محمد خانی؛ نگین انصاری؛ امیر اکبری اصفهانی؛ سارا امین الرعایا امینی؛ بهزاد ریگی کوته

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 389-398

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال خوردن یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است که با بروز بیماری‌های شدید روانی ارتباط دارد. این دسته از اختلالات باعث ایجاد اشکال در سلامت جسمی و عملکرد روانی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همبودی اختلالات خوردن و اختلال بدشکلی بدن و همبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب‌‌شناسی روانی انجام گردید. روش بررسی: پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بررسی جهش در اگزو نهای پنج تا هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان تیروئید تک گیر

ناصر پولادی؛ محمدعلی حسینپور فیضی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 399-407

چکیده
  چکیده:سابقه و هدف : سرطان تیروئید شایع‌ترین بدخیمی سیستم اندوکرینی است. سرطان تیروئید در هر سن و جنس می‌تواند رخ دهد. از مهمترین ژن‌های سرکوبگر درگیر در سرطان، ژن TP53 می‌باشد. که در تنظیم و توقف چرخه سلولی و اپوتپوز نقش مهمی دارد. جهش‌هایی که سبب غیرفعال‌شدن ژن TP53 می‌شوند، در بیش از 50 درصد بدخیمی‌ها‌ی انسان دیده می‌شود. هدف از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله

لاله همبوشی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ رسول زیدآبادی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 409-417

چکیده
  زمینه و هدف:ادراک بینایی به‌عنوان برترین سیستم ادراکی فرد در یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی و مهم‌ترین عامل درک و دریافت اطلاعات از محیط می‌باشد که نقش بسزایی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان ازجمله رفتارهای مربوط به حرکت در محیط را به عهده دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو روش تمرینی ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

ایوب هاشمی؛ شهناز شهربانیان

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 419-427

چکیده
  زمینه و ﻫﺪف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. مواد و روش ها: بدین منظور، از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان پسر ﭘﺎﯾﻪ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ سه منطقه شهر تهران ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪای و بر اساس پرسشنامه و آزمون عملی MABC ، 4۰ نفر از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94

ملیحه دلیلی صالح؛ فهیمه حسن نژاد؛ یاسر تبرائی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 429-440

چکیده
  مقدمه: یادگیری الکترونیکی (E-learning) و مزایای آن برای دانشگاه ها و دانشجویان، هم چنین جهت همگام شدن با تحولات ایجاد شده در امر آموزش و گذار از یادگیری سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی یکی از زیر ساخت-های مورد نیاز یعنی آمادگی فراگیران جهت پیاده سازی موفقیت آمیز نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال

حسین طاهری چادرنشین؛ میثم علی پورراز؛ محمد رضا یوسفی؛ سکینه مختاری موتمنی شیروان

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 441-450

چکیده
  زمینه و هدف: آزمون‌های بروس و کوپر برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی استفاده می‌شود. با وجود این، پاسخ شاخص‌های آسیب سلول عضلانی (لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز)، قلبی (ایزوآنزیم کراتین کیناز ـ MB)، و کبدی (آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) متعاقب آزمون‌های بروس و کوپر با همدیگر مقایسه نشده‌اند. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی

اسرا عسکری؛ امیر رشیدلمیر؛ ناهید بیژه؛ مجید مومنی مقدم

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 451-460

چکیده
  زمینه و هدف:نروتروفین-3 (NT-3)از بیومارکر‌های مورد مطالعه در بیماری ام.اس، شناخته شده‌است. باتوجه به‌اینکه تمرینات ورزشی به‌عنوان یک شیوه مؤثر غیردارویی در درمان بیماری ام.اس مطرح گردیده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژنNT-3متعاقب هشت هفته تمرین درآب وتمرین مقاومتی در زنان مبتلا به ام اس بود.موادوروش‌ها:در ...  بیشتر