نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی البرز-دانشکده دندان پزشکی

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده دندان پزشکی

3 دانشکده دندانپزشکی البرز

چکیده

زمینه و هدف: شکل و موقعیت چانه در زیبائی صورت موثر است. جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک که از تکنیکهای جراحی اصلاح چانه هستند مزایا و معایبی دارند. اینکه کدام روش برتری دارد بحث برانگیز میباشد. با توجه به فقدان مطالعه دراین زمینه در کشورمان و به منظور تعیین اندیکاسیون درمانی برای بیماران با چانه عقب زده این مطالعه را انجام دادیم.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای تصادفی بر روی 30 بیمار(18 زن و 12 مرد) با چانه عقب زده که کاندید جلو آوردن چانه با جنیوپلاستی یا آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک بودند انجام گرفت. بیماران شکاف لب و کام , نواقص رشدی-تکاملی فک و صورت و رتروگناسی شدید از مطالعه حذف شدند. یک گروه تحت جنیوپلاستی و گروه دیگر تحت آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک قرار گرفتند. سپس بیماران در فواصل یک هفته، سه ماه و شش ماه بعد از عمل فالوآپ شدند و از لحاظ وضعیت حسی عصب منتال و حضور عفونت و موربیدیتی بعدعمل ارزیابی گردیدند. داده های مطالعه وارد کامپیوتر و تجزیه تحلیل آماری شدند.
یافته ها: میانگین سنی بیماران جنیوپلاستی و پروتز چانه به ترتیب 37/25 و 69/31 سال بود. مشکلات - عفونت - رضایتمندی بعد عمل در بیماران جنیوپلاستی و پروتز چانه تفاوت آماری معنی داری نسبت بهم نداشتند. (p=0/5) بیحسی لب 1هفته - 3ماه – 6 ماه بعد از جنیوپلاستی به صورت معنی داری بیشتر از پروتز چانه برآورد گردید.(p=0/034)
نتیجه گیری: احتمال بیحسی لب در پروتز چانه کمتر از جنیوپلاستی بود در حالیکه بروز عفونت پس از پروتز چانه ای بیشتر از جنیوپلاستی بود. پروتز چانه در موارد خفیف میکروگناسی و استئوتومی برای نواقص چانه ای شدیدتر توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evaluation and comparison of Advancement genioplasty and Chin Augmentation with alloplastic material

نویسندگان [English]

  • Iman Shirinbak 1
  • samira basir shabestari 3

چکیده [English]

Background:Chin position and morphology have impact on facial esthetics.Genioplasty(Osteotomy)and alloplastic chin augmentation which are corrective chin surgeries have their own advantages and disadvantages.There are some controversies regarding the most suitable surgical option.Because of lacking such study in Iran and to determine indications for them we tend to design our study.
Matrials & methods:in our interventional study on 30 patients (Female:18 ,Male:12) which are randomly categorized in two group, we perform either of the surgeries.patients with cleft of the lip and palate, Developmental syndromes and cases of severe retrogenia were excluded from our study.Our patients were evaluated at first week, third month and sixth month in post operative period in term of neurosensory deficiet, morbidity, infection and satisfaction.The data were analyzed with Fisher exact test and mann witney test.
Results:The mean age for osteotomy and alloplastic method were 25.37 and 31.67 respectively.Morbidity, satisfaction and infection rate for either groups were 33.3%-80%-0(for osteotomy)and 13.3%-86%-6.6%(for alloplastic method)
Conclusion:The risk for development of mental nerve paresthesia and infection in alloplastic method was lower and higher(respectively)in regard to osteotomy.Alloplastic chin augmentation is recommended for mild microgenia .Osteotomy is standard of the care for patients with severe and functional chin deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genioplasty
  • Osteotomy
  • Chin
[1].   Stephen B, Aker B. Genioplasty. Weinzweig J, editor. Plastic Surgery Secrets Plus. 2nd ed. Oxford: Elsevier. 2010.
[2].   Cuzalina LA, Hlavacek MR. Complications of facial implants. Oral Maxillofacial Surg Clin N Am. 2009; 21: 91-104.
[3].   Wolfe S, Rivas-Torres A, Teresa M, Deirdre M. The genioplasty and beyond: An end-game strategy for the multiply operated chin. Plastic & Reconstructive Surgery. 2016; 117(5): 1435-46.
[4].   Ward JL, Garri JI, Wolfe SA. The osseous genioplasty. Clin Plast Surg. 2007; 34: 485-500.
[5].   Deshpande SD, Munoli AV. Osseous genioplasty: A case series. Indian Journal of Plastic Surgery. 2011; 44(3): 414-21.
[6].   Blyer SM. Facial implants in cosmetic surgery. Raymond J. Fonseca. Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 3.3th. Elsevier. Philadelphia:W.B Saunders. 2017: 678-696.
[7].   Miles BA, Leach JL Jr. Osseous genioplasty: Technical considerations. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 18(2): 181-8.
[8].   Guyuron B, Razzeswki RL. A critical comparison of osteoplastic and alloplastic augmentation  genioplasty. Aesth Plast Surg. 1990; 14: 199-206.
[9].   Shaughnessy S, Mobarak KA, Høgevold HE, Espeland L. Long-term skeletal and soft-tissue responses after advancement genioplasty. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006; 130: 8-17.
[10].Bertossi D, Albanese M, Nocini PF, D’Agostino A, Trevisiol L, Procacci P. Sliding genioplasty using fresh-frozen bone allografts. JAMA Facial Plast Surg. 2013; 15(1): 51-57.
[11].Niskioka GJ, Mason M, vansickEls JE. Neurosensory disturbance associated with the anterior mandibular horizontal osteotomy. J Oral Maxillofac Surg. 1988; 46: 107.
[12].Lindquist CC, Obeid G. Complication of genioplasty done alone or in combination with sagital split-ramus osteotomy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1988; 66(2): 33.
[13].Ousterhout DK. Sliding genioplasty, avoiding mental nerve injuries. J Craniofac Surg. 2002; 7: 297.
[14].Nowakowska J, Landmann R, Khanna N. Foreign body infection models to study host-pathogen response and antimicrobial tolerance of bacterial biofilm. Antibiotics. 2014; 3: 378-397.
[15].Kumar BL, Raju GK, Kumar ND, Reddy GV, Naik BR, Achary CR. Long term stability following genioplasty: a cephalometric study. J Int Oral Health. 2015; 7(4): 44-50.
[16].Jones BM, Vesely MJ. Osseous genioplasty in facial aesthetic surgery-a personal perspective reviewing 54 patients. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2006; 59(3): 1177-87.
[17].Park JY, Kim SG, Baik SM, Kim SY. Comparison of genioplasty using Medpor and osteotomy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 109: 26-30.
[18].Miles BA, Leach JL Jr. Osseous genioplasty: Technical considerations. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 18: 181-8. 
[19].Sykes JM. Complications of facial implants. Eisele DW, Smith RV, editors. Complications in Head and Neck Surgery, 2nd ed. Philadelphia: Mosby Elsevier. 2009...