نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه ، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف:نروتروفین-3 (NT-3)از بیومارکر‌های مورد مطالعه در بیماری ام.اس، شناخته شده‌است. باتوجه به‌اینکه تمرینات ورزشی به‌عنوان یک شیوه مؤثر غیردارویی در درمان بیماری ام.اس مطرح گردیده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژنNT-3متعاقب هشت هفته تمرین درآب وتمرین مقاومتی در زنان مبتلا به ام اس بود.
موادوروش‌ها:در پژوهش حاضر، 30زن ازبین جامعه آماری زنان مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس شهر مشهدانتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه کنترل،تمرین مقاومتی و تمرین درآب تقسیم شدند.برنامه تمرین مقاومتی و تمرین درآب به‌مدت هشت هفته انجام شد.آزمودنی‌های گروه کنترل درهیچ تمرینی شرکت نداشتند.پس ازجداسازی پلاسما و سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی(PBMN)، اندازه‌گیری‌ مقادیر پلاسمایی و بیان ژن NT-3‌ترتیب به‌روش الایزا و ریل‌تایم-پی‌سی‌آر انجام شد.برای مقایسه میانگین، مقادیرپلاسمایی وبیان ژن NT-3 در سه گروه از روش ANCOVA و مقایسه گروه‌هابه صورت قبل و بعداز مداخله از تی‌همبسته استفاده وسطح معنی‌داری 05/0p≤درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج افزایش معنی‌داری در مقادیر پلاسمایی NT-3 سه گروه‌ نشان داد(001/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Changes in Plasma Levels and Expression of Neurotrophin-3 Gene in Multiple Sclerosis Patients Following 8-Weeks Aquatic and Resistance Exercise Training

نویسندگان [English]

  • Asra Askari 1
  • Amir Rashidlamir 2
  • Nahid Bijeh 2
  • Majid momeni-moghaddam 3

2 Department of physical education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background:Neurotrophin-3 is among the biomarkers studied in MS.Regarding the fact that Exercise training has been proposed as an effective non-drug way of treating Multiple Sclerosis(MS),the present study aims at investigatingthe effect of eight weeks’ aquatic exercise and resistance training programs on the plasmatic levels and gene expression of neurotrophin-3in MS patients.
Materials and methods:To the aims of the present study,30women with MS were randomly selected and assigned to three groups:the control group,resistance training group,and aquatic exercise group. Resistance training and aquatic exercise programs were used for 8weeks.After separating plasma and PBMNcells,plasmatic levels and the expression of neurotrophin-3gene were measured via ELISA and real-timePCR,respectively.Inorder to compare the means,plasmatic levels and the gene expression of neurotrophin-3of the three groups were Analyzed by the ANCOVAtest at the significance level of p≤0.05through SPSS18.
Results:The results showed a significant increase in plasma levels neurotrophin-3of the three groups (p=0.001).The Scheffe post hoc test was significant in two by two comparisons of the aquatic group and resistance training group with the control group (p=0.001,p=0.001,respectively).However,the difference between the aquatic and resistance groups was not significant(p=0.329).Moreover,there was a significant increase in the gene expression of neurotrophin-3of the three groups(p=0.001).Based on the Scheffe test,the mean differences between the aquatic and resistance groups,and the control group were(p=0.053,p=0.001,respectively).However,non-significant differences in the gene expression of neurotrophin-3were shown between the aquatic group and the resistance group(p=0.08).
Conclusion:The findings of the present study indicated that both the resistance training and the aquatic exercise can increase plasmatic levels and the gene expression of neurotrophin-3in MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurotrophin 3
  • Multiple Sclerosis
  • Resistance training
  • Aquatic Exercise
[1].   Moghadasi M, Edalatmanesh M, Moeini A, Nematollahzadeh Mahani MS, Arvin H. Effect of 8 weeks resistance training on plasma levels of nerve growth factor and interlukin-6 in female patients with multiple sclerosis. Iran South Med J. 2015; 18(3): 527-537.
[2].   Balouchy R, ghiasi A, naderi E, sodoghi H. the survey of Cawthorne and Cooksey exercise on the quality of life, balance and fatigue in patients with multiple sclerosis. SJIMU. 2014; 21(7): 43-53.
[3].   Ebrahimi Atri A, Sokhangoi M, Sarvari F. The comparison of resistance and endurance exercises on fatigue severity and balance in women with multiple sclerosis. 2013; 5(1): 89-102.
[4].   Turner AP, Kivlahan DR, Haselkorn JK. Exercise and quality of life among people with multiple sclerosis: looking beyond physical functioning to mental health and participation in life. Arch Phys Med Rehabil. 2009; 90(3): 420-428.
[5].   Atashzadeh F, Shiri H, Moshtage esheqi Z, Saniei, M. Effect of exercise training on activity of daily living in women with multiple sclerosis in iranian multiple sclerosis in society. Sci J of Rafsanjan Uni of Med Sci. 2003; 2(3-4): 164-71. [in Persian]
[6].   Motl RW, Goldman MD, Benedict RH. Walking impairment in patients with multiple sclerosis: exercise training as a treatment option. Neuropsychi Disease and Treatment. 2010; 6: 767-774.
[7].   Azoulay D, Urshansky N, Karni A. Low and dysregulated BDNF secretion from immune cells of MS patients is related to reduced neuroprotection. Journal of Neuroimmunology. 2008; 195: 186-193.
[8].   Mashayekhi F, Faraji M, Mousavi SZ. Effects of leukemia inhibitory factor on myelin basic protein, olig1 and olig2 expression in the cerebral cortex of cuprizone induced multiple sclerosis mice. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 22(87): 65-73.
[9].   Rezaee Z, Marandi SM, Ghaedi K, Esfarjani F. A review on the function and molecular structure of neurotrophins. G3M. 2015; 12(4): 3806-3822.
[10].Sterne GD, Coulton GR, Brown RA, Green CJ, Terenghi G. Neurotrophin-3–enhanced nerve regeneration selectively improves recovery of muscle fibers expressing myosin heavy chains 2b. The Journal of Cell Biology. 1997; 139(3): 709-715.
[11].Khalil Nejhad A, Zahed Nasab H, Khodabande Lo H, Mahmodian E, Azar Abdar T, Balood M et al. Diagnostic biomarkers in multiple sclerosis. SJIMU. 2014; 21(7): 288-311. [in Persian]
[12]. Khan NT, Smith T. Neurotrophins and neuropathic pain: role in pathobiology. Molecules. 2015; 20: 10657-10688.
[13].Kalinowska-Lyszczarz A, Losy J. The role of neurotrophins in multiple sclerosis- pathological and clinical implications. International Journal of Molecular Sciences. 2012; 13: 13713-13725.
[14].Pazokian M, Shaban M, Zakerimoghdam M, Mehran A, Sanglaje B. The effect of stretching together aerobic exercises on fatigue level in multiple sclerosis ‎patients refer to MS society of Iran those suffer from fatigue. J Holist Nurs Midwifery. 2012; 22(2):18-24.
[15].Masoodi Nejad M, Khosroo E, Shirvani H. Effect of combined training on strengh muscle and functional capacity in women with multiple sclerosis. Journals Sport Physiology (Research on Sport Science). 2013; 4(16): 81-96. [in Persian]
[16].Hass C, Feigenbaum MS, Franklin BA. Prescription of resistance training for healthy populations. Sport Medicine. 2001; 31(14): 953-964.
[17].Kurdi M, Anoosheh L, Khodadadh S, Khosravi N, Sangelaji B. The effect of selected combined training on strength, balance and life quality of patients multiple sclerosis. Journal of Sport Medicine. 2011; 2(5): 46-59.
[18].Shahnazari Z, Marandi SM, Shayegan Nejad V. The effect of pilates exercises and aquatic trainning on walking speed in women with multiple sclerosis. JGBFNM. 2013; 10(2): 10-17.
[19].Sarvari F, Ebrahimi Atri A, Saeedi M, Khorshid Sokhangooy M. The effect of aquatic exercise program on fatigue in women with multiple sclerosis. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 22(94): 54-61.
[20].Mojtahedi S, Shabkhiz F, Akbarnejad A, Salehian O. Effect of 8 weeks resistance training on BDNF and TrkB in the hippocampus of adult male rats. Armaghane Danesh. 2014; 19(5): 380-389.
[21].Moghani Ghoroghi F, Nobakht M, Esmaeilzade B, Bakhtiyari M, Hejazian LB. Effect of neurotrophin-3 on differentiation of rat hair follicle stem cells into neural like cells. Journal of Iranian Anatomical Sciences. 2012; 9(37): 269-278.
[22].GoÂmez-Pinilla F, Ying Z, Opazo P, Roy RR, Edgerton R. Differential regulation by exercise of BDNF and NT-3 in rat spinal cord and skeletal muscle. European Journal of Neuroscience. 2001; 13: 1078-1084.
[23].Ying Z, Roy RR, Edgerton R, Gomez- Pinilla F. Voluntary exercise increases neurotrophin-3 and its receptor TrkC in the spinal cord. Brain Research. 2003; 987: 93-9.
[24].Moradi M, Kordy MR, Sahraian MA, Mehri K, Hosseini Sh. The effect of eight-week resistance training on muscular strength and balance in men with multiple sclerosis. Journal of Sport Biosciences. 2012; 4(11): 5-22. [in Persian]
[25].Broach ME. The effect of aquatic exercise on the gross behavior, sterength, fatigue and enjoyment of adults with multiple sclerosis (dissertation). Ms. Univ of South Alabama. 1998.
[26].Amirsasan R, Khaleghi-Anbardan MM, ZarghamiKhameneh A. The acute effects of exhaustive resistance training and different dosages of caffeine intake on IL-6 response. Razi Journal of Medical Sciences. 2015; 22(134): 49-58. [in Persian]
[27].  Whitem LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. Sports Med. 2004; 34: 1077-1100.       
[28].Rashidlamir A. Investigation of the effect of aerobic and resistance exercises on peripheral blood mononuclear cells ABCG1 gene expression in female athletes. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2012; 20(1): 1-9. [in persian]
[29].Edling AE, Nanavati T, Johnson JM, Tuohy VK. Human and murine lymphocyte neurotrophin expression is confined to B cells. Journal of Neuroscience Research. 2004; 77: 709-717.
[30].Ghanbari-Niaki A, Ghanbari-Abarghooi S, Rahbarizadeh F, Zare-Kookandeh N, Gholizadeh M, Roudbari F, et al. Heart ABCA1 and PPAR- α genes expression responses in male rats: Effects of high intensity treadmill running training and aqueous extraction of black Crataegus-Pentaegyna. Res Cardiovasc Med. 2013; 1(5): 153-159.
[31].Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta DeltaC(T)) Method. Methods. 2001; 25(4): 402-408.
[32].shayan A, Bagherzadeh F, shahbazi M, choobineh S. The effect of two types of exercise (endurance and resistance) on attention and brain derived neurotropic factor levels in sedentary students. 2015; 6(4): 433-452.
[33].Sami S, Hakimi M, Ali-Mohammadi M, Karimiyani N. Comparing the effects of hydrotherapy, relaxation and McKenzie exercise on improvement of chronic low back pain in athletes. Journal of Anesthesiology and Pain official (JAP). 2014; 4(2): 11-21.
[34].Eslami R, Gharakhanlou R, Kazemi AR, Dabaghzadeh R. Effect of a session resistance exercise on mRNA expression of NT-3 and TrkC proteins in soleus muscle of Wistar rats. J Gorgan Uni Med Sci. 2015; 17(3): 63-68.
[35].Eslami R, Gharakhanlou R, Mowla SJ, Rajabi H. Effect of one session resistance exercise on mRNA expression of NT4/5 and P75 proteins in slow and fast skeletal muscles of Wistar Rats. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23(100): 74-82.
[36].Larochelle C, Alvarez JI, Prat A. How do immune cells overcome the blood–brain barrier in multiple sclerosis?. FEBS Letters. 2011; 585: 3770-3780.
[37].Urshansky N, Mausner-Fainberg K, Auriel E, Regev K, Farhum F, Karni A. Dysregulated neurotrophin mRNA production by immune cells of patients with relapsing remitting multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences. 2010; 295: 31-37..