نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار، ایران. دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

مقدمه: یادگیری الکترونیکی (E-learning) و مزایای آن برای دانشگاه ها و دانشجویان، هم چنین جهت همگام شدن با تحولات ایجاد شده در امر آموزش و گذار از یادگیری سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی یکی از زیر ساخت-های مورد نیاز یعنی آمادگی فراگیران جهت پیاده سازی موفقیت آمیز نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می پردازد.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بود که برروی 218 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که در نیمسال اول تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت، روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. میزان آمادگی برای یادگیری الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه آمادگی یادگیری الکترونیکی که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان تایید شده و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بدست آمده مناسب تشخیص داده شد. و از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی( تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA ،آزمون تعقیبی توکی، T-test برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دانشجویان و آمادگی یادگیری الکترونیکی آنان تفاوت معناداری وجود دارد به استثنای دانشجویان دو رشته پرستاری و فوریت پزشکی، که بین این دو رشته و آمادگی یادگیری آن ها تفاوت معناداری وجود نداشت. و همچنین بین مقطع و آمادگی آنان، رابطه معناداری وجود داشت. دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای بیش از سایرین آماگی داشتند و پس از آن دانشجویان مقطع ارشد از میزان آمادگی بیشتری برخوردارند. در تعیین تفاوت بین جنسیت و آمادگی یادگیری ، ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت شرکت در دوره‌های یادگیری الکترونیکی از عدم آمادگی برخوردارند. لذا توصیه می گردد با فراهم آوری زیرساخت های مورد نیاز و برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بر اهمیت یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر در جهت ارتقای آمادگی آن گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-learning Readiness Assessment among students in Sabzevar university of medical science 2014

نویسنده [English]

  • Maliheh Dalili 1

1 KM 5 Tehran Road

چکیده [English]

جهت همگام شدن با تحولات ایجاد شده در امر آموزش و گذار از یادگیری سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی یکی از زیر ساخت‌های مورد نیاز یعنی آمادگی فراگیران جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می پردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بود که برروی 218 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که در نیمسال اول تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت، روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. میزان آمادگی برای یادگیری الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان تایید شده و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بدست آمده() مناسب تشخیص داده شد
نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته‌های مختلف و آمادگی یادگیری الکترونیکی آنان تفاوت معناداری وجود دارد.
تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت شرکت در دوره‌های یادگیری الکترونیکی از عدم آمادگی برخوردارند. لذا توصیه می گردد با فراهم آوری زیرساخت های مورد نیاز و برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بر اهمیت یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر در جهت ارتقای آمادگی آن گام برداشت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Medical Student preparedness
  • Students
  • Medical
[1].                Khan B. People, process and product continuum in e-learning: The e-learning P3 model. Educ Technol, 2004; (44):33–40.
[2].                Emami H, Aghdasi M, Asousheh A. [Electronic learning in medical education]. Pejouhesh. 2009; 33 (2) :102-11. [Persian]
[3].                Hanafizadeh P, Hanafizadeh M, Hodaeipour M. [DePning an E-readiness Assessment Model for Iranian Universities and Higher Education Institutes]. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education. 2008; 14 (2):103-37. [Persian]
[4].                Ruiz JG, Mintzer MJ, Leipzig RM. The impact of E-learning in medical education. Acad Med. United States; 2006; 81(3):207.
[5].                Alavi SH. [Rapid E-Learning in Medical Education]. Educational Strategies. 2009; 2(1): 27-33. [Persian]
[6].                Persico D, Manca S, Pozzi F. Adapting the Technology Acceptance Model to evaluate the innovative potential of e-learning systems. Comput Human Behav [Internet]. Elsevier Ltd; 2014 Jan [cited 2014 Dec 27]; 30:614–22. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563213002847
[7].                Anderson M. A guide to the 130 reports in this snapshot supplement to academic medicine. Acad Med. 2000; (75):10–4.
[8].                Official website of Harward medical school. Available from:  http://hms.harvard.edu
[9].                Yasmin R, Ruth B. A guide to the 130 reports in this snapshot supplement to academic medicine. Med Educ Assoc Am Med Coll Michigan Acad Med. 2000; (75):S164–6.
[10].             Official website of Johns Hopkins University. Available from: http://webapps.jhu.edu/jhuniverse/medicine/
[11].             Masson P. Open source software is not a technology. 2007; Available from: http://www.psu.edu
[12].             Parkes M, Stein S, Reading C. Internet and Higher Education Student preparedness for university e-learning environments. Internet High Educ [Internet]. Elsevier Inc.; 2015; 25:1–10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.10.002
[13].             Jawaid M, Hafeez K, Zaman Khan M, Khalique A. COMPUTER USAGE AND ATTITUDES TOWARDS e-LEARNING AMONG FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS IN KARACHI, PAKISTAN. KMUJ. 2013; 5(1):7–13.
[14].             Wong L. Student Attitudes towards E-Learning: The First Year Accounting Experience. Issues Informing Sci Inf Technol. 2012; 9:195–207.
[15].             Houri D, Watanabe T, Hayashi K, Kurozawa Y. Evaluation of an e-learning distance education system in the Graduate School of Medical Sciences of Tottori University. Yonago Acta Med. 2012; 55(4):69–73.
[16].             Golband F, Hosseini AF, Mojtahedzadeh R, Mirhosseini F, Bigdeli S. The Correlation between Effective Factors of E-learning and Demographic Variables in a Post-Graduate Program of Virtual Medical Education in Tehran University of Medical Sciences. Acta Med Iran. 2014; 52(11):860–4.
[17].             Omoda-Onyait G, Lubega J. E-learning Readiness Assessment Model: A Case Study of Higher Institutions of Learning in Uganda. Lect Notes Comput Sci [Internet]. 2011; 6837: 200–11. Available from: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-22763-9_19
[18].             Watkins R, Leigh D, Triner D. ., Assessing Readiness for E-learning, Performance ImprovementQuaterly. Perform Improv. 2004; 17(4):66–79.
[19].             Kaur K, Abas Z. An Assessment of E-Learning Readiness at the Open University Malaysia. In International Conference on Computers in Education. 2004. p. 1017–22.
[20].             Kamaliyan A, Fazel A. [The Examination of Prerequisites and Evaluation of Facilities of Electronic Learning System]. Journal of Technology of Education. 2009; 4(1): 13-27. [Persian]
[21].             Afzalkhani M, SHariatmadari M, Adibi M. [Measuring Possible of establishment virtual instruction has done in secondary schools semnan province]. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration. 2010; 4(3): 9-30. [Persian]
[22].             Zegordi BS, Bordbar A , Leqaei T. [Studying the feasibility and needs for implementing e-learning projects in Fasa University of Medical Sciences]. Horizons of Medical Education Development. 2010; 4(1): 11-7. [Persian]
[23].             Mahdizadeh H, Eslampanah M, Sabzi R. [Assessing the Preparedness of High School Teachers of West Islam Abad in Using Electronic Learning]. Media. 2012; 3 (1): 1-10.  [Persian]
[24].             Motalebi Shekhdarabadi M, Oraki M, Tafazolo Moghadam A. [Assessing E-Learning Readiness among Academic Members of East Azarbaijan Payame Noor University].  Education and Learning. 2013; 1(1): 88-102. [Persian]
[25].             Maleki Marasht M, Ghalaei A, Mousavi A. [Investing the Level of the Readiness of Urmia University Students for Participating in E- Learning System].  Quarterly J Epistemology (Library and Information Science and Information Technology). 2012; 5(18): 123-39. [Persian]
[26].             Seraji F, Attaran M. E-Learning: foundation, dePn, implementation & evaluation. Hamedan. Bu-Ali Sina University, 2011: 23; 252.
[27].             Levy Y ME. Toward a value framework for online learning systems. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on Systems Science (HICSS’02). USA. 2002...