نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

مقدمه:تماس پوست به پوست در ساعات اولیه پس از تولد، مادر و نوزاد را برای برقراری یک الگوی تعاملی دوطرفه و هماهنگ آماده می‌کند. مطالعات کمی درباره استفاده از روش کانگورویی درنوزادان رسیده و رفتارهای مادری پس ازتولد انجام شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تماس پوستی شکمی و کانگورویی بر رفتارهای دلبستگی مادر انجام شد.
روش‌کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال1394بر روی68زن باردار واجد شرایط در تربت حیدریه انجام شد. افراد بطور تصادفی در دو گروه تجربی(تماس پوستی کانگرویی)و گروه شاهد(تماس پوستی شکمی)قرار گرفتند. در ساعت اول بعد زایمان رفتارهای دلبستگی مادربه مدت 15 دقیقه مشاهده وثبت شد. هر دقیقه به دو 30 ثانیه تقسیم که30ثانیه اول رفتار مشاهده و30ثانیه دوم رفتارهای مادر با چک لیست رفتاری ثبت می‌شد.پس از کدگذاری داده‌ها، تجزیه و تحلیل با نرم افزارversion 14spss و آزمونهای کروسکال‌والیس، مجذور‌کای، تی‌مستقل و من‌ویتنی انجام شد. میزانpکمتر از 05/0معنی‌داردرنظرگرفته شد.
یافته‌ها: از میان رفتارهای احساسی، مجاورتی و مراقبتی یک ساعت بعد از زایمان در دو گروه، تنها رفتارهای مجاورتی تفاوت معنی‌داری داشتند(049/0=p). رفتار دلبستگی یک ساعت پس از زایمان در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند(134/0=p).
نتیجه‌گیری: تماس پوستی کانگورویی بر رفتارهای دلبستگی مادر تاثیری مشابه تماس پوستی شکمی داشته و در مقایسه با تماس پوستی شکمی اثرات مثبتی بر رفتارهای مجاورتی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of mother and newborns abdominal skin to skin and Kangaroo contact immediately after birth on mothers attachment behaviors Before Discharge from hospital

نویسندگان [English]

  • Mohadse Adeli 1
  • maryam aradmehr 2

1 MSc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

2 -Msc of Midwifery, Sabzevar

چکیده [English]

Background: Skin to skin contact in the first hours after birth, the mother and the baby is ready to establish a harmonized model for bilateral interaction. Few studies have been undertaken Kangaroo contact for term infants and assessing mother behaviors after birth. The aim of this study was to compare of mother and newborns abdominal skin to skin and Kangaroo skin contact on mothers attachment behaviors.
Methods: This single-blind clinical trial was accomplished on 68 qualified pregnant women, in Torbat Heydariyeh in 1394.women were randomly divided into two groups Experimental(Kangaroo skin contact)and control(abdominal skin contact).The attachment behaviors were been recorded at the first hour of visit of mother and infant for 15 minutes. Every minute divided into two 30 second that researcher observed the behaviors of mother in the first 30 second and recorded behaviors in 30 second during 15 minutes. After encoding the data, were analyzed with SPSS software version 20, Mann-Whitney tests, t, chi-square and kruskalwallis.0/05>p was considered significant.
Results: Among emotional, proximity and caring behaviors for one hour after delivery in both groups, only proximity behaviors were significantly different (p=0.049).Two groups had not significant difference in mothers attachment behaviors in the first hours (p=0.134) after delivery.
Conclusions: The effect of Kangaroo skin contact on maternal attachment behaviors was similar to abdominal skin contact and in the comparison of abdominal skin contact had positive effects on proximity behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kangaroo mother care
  • skin to skin contact
  • and attachment behaviors
[1].   Alaei F, Shahabi M, Mohammadi R, Alavemajd. Evaluation of the maternal attachment behaviors in the first encounter with the infant in a hospital affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Faculty Nursing and Midwifery Shahid Beheshti. 2006; 15(51). [in Persian]
[2].   NematBakhsh F, Kordi M, Sahebi A. The effect of skin contact between mother and baby on maternal attachment. Journal of Mental Health. 2009; 8(33): 25-32. [in Persian]
[3].   Anderson GC, Moos E, Hepworth J, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochran Database Syst. 2003; 2: 35-19.
[4].   Vakelian K. Effects of kangaroo care immediately after birth on attachment behavior of a mother one and three months after birth. Journal of Nursing Research. 2010; 4(14): 7-14. [in Persian]
[5].   Feldman R, Eidelmani A. Skin- to- skin contact (kangaroo) accelerates autonomic and neurobehavior all maturation in preterm infants. Development Medicine and Child Neurology. 2003; 45: 274.
[6].   Mellien AC. Incubators versus mothers’ arms: body temperature conservation in very low birth weight premature infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2001; 30(2): 157-164.
[7].   Bystrova K, Ivanova V, Edhborg M, Matthiesen AS, Ransjö-Arvidson AB, Mukhamedrakhimov R, et al. Early contact versus separation: effects on mother-infant interaction one year later. Birth. 2009; 36(2): 97-109.
[8].   Carfoot S, Williamson P, Dickson R. A randomized controlled trial in the orth of England examining the effects of skin-to-skin care onbreast feeding. Midwifery. 2005; 21(1): 71-79.
[9].   Thukral A, Sankar MJ, Agarwal R, Gupta N, Deorari AK, Paul VK. Early skin-to-skin contact and breast-feeding behavior in term neonates: a randomized controlled trial. Neonatology. 2012; 102(2): 114-9.
[10].Hatami A, TalebiTouti Z. Patterns of breastfeeding in infants. Hayat J. 2007; 13(2): 71-76. [In Persian]
[11].Mizuno K, Mizuno N, Shinohara T, Noda M. Mother–infant skin-to-skin contact after delivery results in early recognition of own mother’s milk odour. ActaPædiatr. 2004; 93: 1640-1645.
[12].Nahedi F, Tavafean F, Hedarzadeh M, Hajezadeh E. Midwives comments regarding the mother and baby skin to skin contact Immediately after birth. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran. 2014; 31(2): 124-130. [in Persian]
[13].Jefferies AL. Kangaroo care for the preterm infant and Family. Paediatr Child Health. 2012; 17(3).
[14].Arivabene JC, Antonieta Rubio Tyrrell M. Kangaroo mother method: mothers’ experiences and contributions to nursing. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2010; 18(2): 262-8.
[15].Curry MA. Maternal attachment behavior mothers self-concept the effect of skin-to-skin contact. Nursing Research. 1982; 31(2): 73-78.
[16].Troy NW. Early contact and maternal attachment among women using public health care facilitity. Nurs Res. 1993; 6(4): 161-6.
[17].Kristin ES, Marianne IV, Matthiesen AT, Welles-Nyström BL, Widström AE. Effects of mother-infant skin-to-skin contact on severe latch-on problems in older infants: a randomized trial. International Breastfeeding Journal. 2013; 8: 1.
[18].Keshavarz M, Noroze F, Seed Fatemi N, Haghghani H. Effect of Kangaroo contact on duration of exclusive breastfeeding and feeding pattern in neonates undergoing cesarean. Journal of Knowledge & Health. 2012; 5(4). [in Persian]
[19].Kareme A, Tara F, KHadeivzadeh T, Agha Mohamadean SH. The effect of skin contact between mother and infant immediately after delivery on maternal attachment and anxiety related to baby. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility (IJOGI). 2012; 16(67): 7-15. [in Persian] 
[20].Messmer PR, Rodriguez S, Adams J, Well-Gentry J, Washburn K, et al. Effect of kangaroo care on sleep time for neonates. Pediatric Nursing. 1997: 23(4): 408-414..