اهداف

هدف این مجله بالا بردن دانش علمی و پژوهشی و کمک به آموزش کلینیکی دانشجویان علوم پزشکی، پزشکان، دستیاران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌باشد. این مجله پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.

محورهای موضوعی نشریه

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مقالات مرتبط با حوزه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی را در محورهای موضوعی زیر منتشر می کند:

 

 • آمار و اپیدمیولوژی
 • ایمنی شناسی و بیوشیمی
 • ژنتیک و بیماری های آن
 • فیزیولوژی و فارماکولوژی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
 • میکروبیولوژی
 • قارچ شناسی
 • انگل شناسی
 • ویروس شناسی
 • آناتومی
 •  بافت و جنین
 • دندانپزشکی
 • طب داخلی
 • طب سنتی
 • زنان و زایمان
 • کودکان و نوزادان
 • علوم تغذیه
 • پرستاری
 • بیهوشی و اتاق عمل
 • روانشناسی و روانپزشکی
 • سالمندان
 • بهداشت حرفه ای
 • بهداشت محیط و محیط زیست
 • آموزش بهداشت
 • مدیریت آموزشی و سایر موضوعات مرتبط

انواع مقالات

 مجله انواع مقالات زیر را در بر می گیرد:

 • مقاله اصیل/ تحقیقاتی
 • مقاله مروری شامل مرور سیستماتیک و متاآنالیز (به شرط ارجاع به حداقل سه منبع از نویسنده اصلی در قسمت منابع و مآخذ)
 • گزارش موارد نادر و جالب

مقالات کارازمایی بالینی در اولویت چاپ این مجله قرار دارند.