نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس

3 کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی

5 مربی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

6 مربی و کارشناس پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی به شپش سر توزیع جهانی دارد و به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مطرح می باشد و هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در بود.
مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال 95-94 انجام شد. جامعه ی هدف، کلیه دانش آموزان دبستان های شهر سبزوار و حجم نمونه 1200 نفر بود. نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست استفاده شد. داده ها در نرم افزار spss19 ثبت و با استفاده آمار توصیفی و آزمون کای دو تحلیل داده ها انجام شد.
یافته ها: تعداد دانش آموزان مورد بررسی 1200 نفر که 9/30 درصد آنها پسر و 1/69 درصد آنها دختر بودند. بیشترین شیوع آلودگی به شپش سر در مواردیکه پدرانشان شغل آزاد ( 5/81 درصد) و از نظر سطح سواد آنهاییکه پدرشان زیر دیپلم( 06/65 درصد) بودند، وجود داشت. بیشترین شیوع آلودگی(61/85 درصد) به شپش سر در آنانیکه مادرشان شغل آزاد و نیز در دانش آموزانی که مادرشان سطح سواد زیر دیپلم (04/63 درصد) داشتند، مشاهده شد. بین نوع منزل مسکونی و آلودگی نمونه های پژوهش به شپش سر ارتباط وجود نداشت(P=0.71). بین پایه کلاسی دانش آموزان (P=0.32)، وجود مربی بهداشت (P=0.9)و شغل پدر با آلودگی به شپش سر ارتباط وجود نداشت(P=0.54). بین جنسیت نمونه های پژوهش و شغل مادر با آلودگی به شپش سر ارتباط وجود داشت(P=0.001).
نتیجه: آلودگی به شپش سر هنوز به عنوان یک مشکل اساسی در اکثر جوامع به شمار می رود. پیشنهاد می گردد که به معلمان مدارس ابتدایی، آگاهی های کافی داده شود و از توانایی ایشان در امر آموزش به دانش آموزان و غربالگری و پیگیری درمان بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of prevalence of pediculus capitis and its effective factors in elmentery schools of sabzevar(Descriptive-cross sectional study)

نویسندگان [English]

  • mahnaz tarkhasi 1
  • somayeh tazari 2
  • Sahar Eghbali 3
  • ali hosseinzadeh 4
  • Sedighe Rastaghi 5
  • HASSAN naemi 6

1 student

2 teacher

3 Sabzevar university of Medical Sciences

5 Department of Biostatistics, School of Health, sabzevar University of Medical Sciences

6 Training and Research Expert

چکیده [English]

Target: Head lice infestation is worldwide and it is considered as an important health issue not only in deprived societies but also in developed countries societies as well. The object of this project is to investigate head lice prevalence in primary schools in Sabzevar city.
Research Method: This study was of type descriptive and in form of sectional studies which was done in 2015-2016. The Target population was entity of primary school students and sample was 1200 people population. Sampling was of simple-random kind and checklist were used for data collection. Then Data was registered (recorded) in SPSS V 19 software. analysis of data was done according to chi-square test description.
Results: The number of studied students was 1200, 30.9% were boys and 69.1% were girls. The highest prevalence of head lice infestations was in cases where their fathers were free (81.5%), and their literacy level (65.66%). There was no correlation between the type of residential home and contamination of the research samples (P = 0.71). There was no relation between the students' bases (P = 0.32), the existence of a health educator (P = 0.9) and father's occupation with head lice infection (P = 0.54).
Result: Head lice infestation (Pediculosis capitis) is still a crucial health issue worldwide. It is recommendable that proper information is provided to primary schools teachers so that appropriate utilization of their capabilities in students’ instruction, screening & treatment (Therapy) is made possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Head lice
  • schools
  • Students
  • sabzevar
[1].   Modaresi M, Mansori Ghiyaei AN, Modaresi M, Marefat A.The prevalence of head lice infestation in the city primary school pupils Branch. Journal of Infectious Diseases Related to Infectious Diseases and Tropical Association. 2013; 18(60): 41-45.
[2].   Moradi A, Bathayi J, Shojaeyan M, Neshni A, Rahimi M, Mostafavi A. Outbreak of pediculosis capitis in students of Bahar in Hamedan province. Dermatology and Cosmetic. 2013; 3(1): 26-32.
[3].   Service WM. Medical entomology (5th ed). Cambridge University Press. 2012; 742 p. [in Persian]
[4].   Porbaba R, Meshbid Haghighi M, Habibipor R, Mirnejad M. Prevalence of pediculosis capitis in primary school students in Gilan. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Science. 2008; 13(52).
[5].   Rafeenejad J, Norallahi A, Biglariyan A, Javadian E, Kazemnejad A, Dosti S. Compare the effects of permethrin shampoos and lotions in the treatment of lindane Head lice in elementary students. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014; 21(83): 35-46.
[6].   Abbas-zadeh M, Masinaee-Nejad N, Dabirzadeh M, Heidari M. Epidemiology of head lice infestation among girl primary school children in Zabol (2003). Journal of Toloo-e-behdasht. 2004; 3: 10-15.
[7].   Ghaderi R, Izadpanah A, Miri M, Ahmadi S, Taheri N, Hoseinzadeh Chahandak F. The prevalence of pediculosis capitis in school children at Birjand City. Moraghebathay-e-novin 2010; 7: 49-54.
[8].   Doroudgar A, Sadr F, Sayah M, Doroudgar M, Tashakor Z, Doroudgar M. The prevalence and associated factors of head lice infestation in primary school children in Aran and Bidgol City (Isfahan Province ). Payesh. 2011; 10: 439-447.
[9].   Manrique-Saide P, pavia-Ruz N, Rodriguez-Buenfil JC, R.H.H, Gomez-Ruiz P, Pilger D. Prevalence of pediculosis capitis from a rural school in Yucatan, Mexico. Rev Inst Trop Sao Paulo. 2011; 53: 325-327.
[10].Amin TT, Ali A, Kaliyadan F. Skin disorders among male primary school children in Al Hassa, Saudi Arabia: prevalence and socio-demographic correlates- a comparison of urban and rural populations. Rural and Remote Health. 2011; 11: 1517- 1532.
[11].Albashtawy A, Hasna F. Pediculosis capitis among primary-school children in Mafraq Governorate, Jordan. Eastern Mediterranean Health Journal. 2012; 18: 43-48.
[12].Al-Maktari MT. Head louse infestations in Yemen: prevalence and risk factors determination among primary schoolchildren, Al-Mahweet Governorate, Yemen. Journal of Egyptian Society of Parasitology. 2008; 38: 741-8. [in Persian]
[13].Toloza A, Vassena C, Gallardo A, González- Audino P, Picollo MI. Epidemiology of pediculosis capitis in elementary schools of Buenos Aires: Argentina. Parasitology Research. 2009; 104: 1295-8.
[14].Khokhar A. A study of pediculosis capitis among primary school children in Delhi. Indian Journal of Medical Sciences. 2002; 56: 449-52.
[15].Sim S, Lee IY, Lee KJ, Seo JH, Im KI, Shin MH, et al. A survey on head lice infestation in Korea [2001] and the therapeutic efficacy of oral trimethoprim/ sulfamethoxazole adding to lindane shampoo. Korean Journal of Parasitology. 2003; 41: 57-61.
[16].Bachok N, Nordin RB, Awang CW, Ibrahim NA, Naing L. Prevalence and associated factors of head lice infestation among primary schoolchildren in Kelantan, Malaysia. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2006; 37: 536-43.
[17].Oğuzkaya Artan M, Baykan Z, Koç AN. The prevalence of pediculus capitis in students of eight primary schools in the rural area of the Kayseri province. Turkiye Parazitologii Dergisi. 2006; 30: 112-4.
[18].Harris J, Crawshaw JG, Millership S. Incidence and prevalence of head lice in a district health authority area. Communicable Disease and Public Health. 2003; 6: 246-9.
[19].Millard RB, Bouges-Michel C, Bruel C, Bouvresse S, Izri A. Detection of pyrethroid resistance gene in head lice in schoolchildren from Bobi. Journal of Medical Entomology. 2007; 44: 796-8.
[20].Motavalli F, Sharif M, Sedaghat M, Gholami Sh. The prevalence of head lice in middle school students in Sari city. The Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 1999; 9(76-34): 16-14.
[21].Heukelbach J, Wilcke T, Winter B, Feldmeier H. Epidemiology and morbidity of scabies and pediculosis capitis in resource-poor communities in Brazil. British Journal of Dermatology. 2005; 153: 150-156.
[22].Fan CK, Liao CW, Wu MS, Hu NY, Su KE. Prevalence of pediculus capitis infestation among school children of Chinese refugees residing in mountainous areas of Northern Thailand. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2004; 20: 183-187.
[23].Rafinejad J, Noorollahi A, Javadian A, Kazemnejad A, Shemshad K. Epidemiology of pediculosis capitis and its related factors in primary school children in Amlash, Guilan province in 2003-2004. Iranian Epidemiology Journal. 2006; 1: 51-63.
[24].Saghafipour A, Akbari A, Noruzi M, Khajat P, Jafari T, Tabaraie Y, Farzinnia B. Pediculosis epidemiology and its factors in female middle school students in Qom. Qom University of Medical Sciences Journal. 2013; 6(3) :43-58
[25].Modaresi M, Mansouri Ghiasi M A N, Modaresi M, Marefat M, The Prevalence of Head Lice Infection Among Primary School Students in Tonekabon City, The Infectious Tropical Diseases Journal of the Association of Infectious Diseases and Tropical Medicine, no. 60, eighteenth day , Pages 41 to 45, 2013.
[26].Rafiee A, Kasiri H, Mohamadi Z, Haghighizadeh M. Head lice infestation and associated factors in students of female middle schools in Ahwaz. Iranian Journal of Infectious Diseases. 2010; 14(45): 45-41.
[27].Poorbaba R, Moshkbid-Haghighi M, Habibipoor R, et al. Prevalence of Pediculosis capitis in primary school children at Guilan province in 2002 -2003. J Guilan Univ Med Sci 2004;13(52) : 15-23
[28].Noruzi M, Saghafipour A, Akbari A, Khajat P, Khadem mabodi A. Prevalence of head lice infestation and its factors in female middle school in rural areas. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2014; 15(2): 52-43.
[29].Farzinnia B, Hanafi Bajad A A, Raies Karami S R, Jafari T. Epidemiology of head lice infestation in elementary school girls in Qom, 2002, Hormozgan Medical Journal, Vol. 8, No. 2, 2004, Pages 103 to 108.
[30].Afshari A, Gholami M, Hagh Verdi T, Haj bagheri Sh. Evaluation of effective factors on head lice in female middle school students referred to the health center city in Robat Karim. Yazd University of Medical Sciences. 2014; 2(12)...