نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد شیروان

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

3 مسوول سازمان فنی و حرفه ای پسران شهرستان شیروان

چکیده

اهداف کینوا‎ ‎با‎ ‎نام‎ ‎علمی‎ Quino Chenopodium.Willd ‎گیاهی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎ارزش‎ ‎غذایی‎ ‎بالای‎ ‎آن‎ ‎مورد توجه‎ ‎واقع‎ ‎شده‎ ‎است.‏‎ ‎وجود‎ ‎ترکیبات‎ ‎مغذی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ترکیب‎ ‎اسید‎ ‎آمینه‎ ‎،اسیدهای‎ ‎چرب‎ ‎ضروری‎ ‎ترکیبات آنتی‎ ‎اکسیدانی،‎ ‎مواد‎ ‎معدنی‎ ‎و‎ ‎ویتامین‎ ‎ها‎ ‎موجب‎ ‎انجام‎ ‎تحقیقاتی‎ ‎بر‎ ‎ویژگی‎ ‎های‎ ‎این‎ ‎گیاه‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎حالی‌که تاکنون‎ ‎مطالعات‎ ‎کمی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎عمل‎ ‎آمده‎ ‎است‎.‎
مواد و روشها به منظور بررسی فواید تغذیه ای گیاه کنیوا ، خواص آنتی اکسیدانی برگ‌ها و دانه ی این گیاه ‏مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه در برابر رادیکال های ‏DPPH‏ به شدت با محتوای ‏فنلی نمونه بستگی دارد. در‎ ‎این‎ ‎تحقیق‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎روش‌های‎ ‎کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا،‎ ‎مواد‎ ‎متشکله عصاره دانه و برگ‎ ‎تفکیک‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎شناسایی‎ ‎شدند‎.‎‏ همچنین‎ ‎خواص‎ ‎آنتی اکسیدانی‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎روش‎ ‎تخریب‎ ‎رادیکال‌های‎ ‎آزاد ‏‎(DPPH)‎‏ سنجیده‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎اندازه گیری‎ ‎مقدار‎ ‎کل ترکیبات‎ ‎فنولی‎ ‎از‎ ‎روش ‏Follin-Ciocalteu‏ استفاده شد. ‏
یافته ها‎ ‎میزان فنول کل در عصاره ی دانه و برگ کینوا به ترتیب 54.4‏‎ ‎و76.3 (میلی گرم‏‎ ‎گالیک‎ ‎اسید‎ ‎در‎ ‎گرم‎ ‎عصاره) و میزان فلاونوئید در عصاره ی دانه و برگ کینوا به ترتیب 26.3و36.7 (میلی گرم کوئرستین در گرم ‏عصاره) بدست آمد. ‏‎ ‎نتایج‎ ‎آنالیز‎ ‎واریانس‎ ‎نشان‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎غلظت‎ ‎عصاره ها‎ ‎و آنتی‎ ‎اکسیدان‎ ‎سنتزی‎ ‎تاثیر‎ ‎معنی‎ ‎داری‎ ‎روی‎ ‎مهار‎ ‎رادیکال آزاد ‏DPPH‏ دارد ‏‎ (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Antioxidative properties comparison of Chenopodium quinoa leaves and seeds ‎extract: in vitro study

نویسندگان [English]

  • tahmineh esfandiari sabzevar 1
  • maryam tatari 2
  • Habibullah Farokhi 3

1 azad university

2 Islamic Azad University of shirvan

3 Head of Technical and Vocational Training Organization boys Shirvan city

چکیده [English]

Backgrounds Quinoa (Quino Chenopodium.Willd ) is attended due to its high nutritional value ‎recently.‎‏ ‏Nutrients‏ ‏of Quinoa including amino acids ,antioxidant compounds ,essential fatty ‎acids, minerals and vitamins led to research on the characteristics of this plant. While few studies ‎have been done in Iran on characteristics of Quinoa.‎
Materials and Methods To assess the nutraceutical potential of quinoa, the antioxidant capacity of ‎quinoa leaves and seeds was investigated. The antioxidant activity against DPPH radicals is ‎highly depends on the phenolic content of samples. In this research, using high performance liquid ‎chromatography (HPLC), the ingredients of seed and leaf extracts were separated and identified. ‎In addition, its antioxidant properties were measured by the evaluation of DPPH free radical ‎scavenging and were used to measure the content of phenolic compounds by Follin-Ciocalteu ‎method.‎
Results‏ ‏Total phenol content in the seeds and leaves extract of quinoa‏,‏‎ 54.4 and 76.3 (mg gallic ‎acid per gram of extract) respectively and flavonoids in extracts of quinoa seeds and leaves 26.3 ‎and 36.7 (mg quercetin per gram of extract) respectively were obtained. Analysis of variance ‎showed that the concentration of synthetic antioxidant have significant effect on DPPH free radical ‎scavenging‏ ‏‎(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoa
  • Atioxidant property
  • Phenolic compounds
  • Flavonoid
[1].   Bhargava A, Shukla S, Ohri D. Chenopodium quinoa-an Indian perspective. Industrial Crops and Products. 2006; 23: 73-87.
[2].   Konishi Y, Hirano S, Tsuboi H, Wada M. Distribution of minerals in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 2004; 68:231-234.
[3].   Navruz-Varli S, Sanlier N. Nutritional and health benefits of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Cereal Science. 2016; 69: 371-376.
[4].   De Ron AM et al. Protein crops: Food and feed for the future. Frontiers in Plant Science. 2018; 8.
[5].   Kris-Ethertonmet PM, Hecker KD, Bonanome A, Coval SM, Binkoski AE, Hilpert KF. Bioactive compounds in foods: their role in prevention of cardiovascular disease and cancer. American Journal of Medicine. 2002; 113: 71-88.
[6].   Ajith TA, Janardhanan KK. Indian medicinal mushroom as a source of antioxidant and antitumor agents. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 2007; 40(3): 157-62.
[7].   Piotr M et al. Polyphenolic profile, antioxidant and anti-inflammatory activity of eastern teaberry (Gaultheria procumbens L.) leaf extracts. Molecules. 2014; 19(12): 20498-20520.
[8].   Tsao R. Chemistry and biochemistry of dietary polyphenols. Nutrients. 2010; 12(2): 1231-1246.
[9].   Martinez-Gonzalez AI et al. Polyphenolic compounds and digestive enzymes: in vitro non-covalent interactions. Molecules. 2017; 22(4): 669.
[10].Petti S, Scully C. Polyphenols, oral health and disease: A review. Journal of Dentistry. 2009; 37: 413-423.
[11].Mattila P, Hellström J. Phenolic acids in potatoes, vegetables and some of their products. Journal of Food Composition and Analysis. 2007; 20: 152-160.
[12].Dini I, Tenore GC, Dini A. Phenolic constituents of Kancolla seeds. Food Chemistry. 2004; 84: 163-168.
[13].Murota K, Terao J. Antioxidative flavonoid quercetin: Implication of its intestinal absorption and metabolism. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2003; 417: 12-17.
[14].Gawlik-Dziki U, wieca M, Sułkowski M, Dziki D, Baraniak B, Czyz J. Antioxidant and anticancer activities of Chenopodium quinoa leaves extracts- in vitro study. Food and Chemical Toxicology. 2013; 57: 154-160.
[15].Hirose Y, Fujita T, Ishii T, Ueno N. Antioxidative properties and flavonoid composition of Chenopodium quinoa seeds cultivated in Japan. Food Chemistry. 2010; 119: 1300-1306.
[16].Graf BL, Poulev A, Kuhn P, Grace MH, Lila MA, Raskin LM. Quinoa seeds leach phytoecdysteroids and other compounds with anti-diabetic properties. Food Chemistry. 2014; 163: 178-185.
[17].Nickel J, Pio Spanier L, Torma Botelho F, Gularte MA, Helbig E. Effect of different types of processing on the total phenolic compound content, antioxidant capacity, and saponin content of Chenopodium quinoa Willd grains. Food Chemistry. 2016; 209: 139-143.
[18].Ordoñez AAL, Gomez JD, Vattuone MA, Lsla MI. Antioxidant activities of sechium edule (Jacq) Swartz extracts. Food Chemistry. 2006; 97: 452-458.
[19].Tang Y, Li X, Chen PX, Zhang B, Hernandez M, Zhang H, Marcone MF, Liu R, Tsao R. Characterisation of fatty acid, carotenoid, tocopherol/ tocotrienol compositions and antioxidant activities in seeds of three Chenopodium quinoa Willd. Genotypes, Food Chemistry. 2015; 174: 502-508.
[20].Miranda M, Vega Galvez A, Quispe-Fuentes I, Rodriguez MJ, Maureira H, Martinez EA. Nutritional aspects of six quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) ecotypes from three geographical areas of Chile. Chilean J. Agr. Res. 2012; 72: 175-181.
[21].Paśko P et al. Anthocyanins, total polyphenols and antioxidant activity in amaranth and quinoa seeds and sprouts during their growth. Food Chemistry. 2009; 115(3): 994-998.
[22].Pande GC, Akoh C. Organic acids, antioxidant capacity, phenolic content and lipid characterization of Georgia-grown underutilized fruit crops. Food Chemistry. 2010; 120: 1067-1075.
[23].Swetie R, Raesh Ch, Arun S. Antioxidant potential of mint (Mentha Spicata L.) in Radiation processed lamb meat. Food Chemistry. 2007; 100: 451-458.
[24].Lagouri V, Boskou D. Nutrient antioxidants in oregano. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 1996; 47: 493-497.
[25].Nsimba RY, Kikuzaki H, Konisi Y. Antioxidant activity of various extracts and fractions of Chenopodium quinoa and Amaranthus spp. seeds. Food Chemistry .2008; 106: 760-766.
[26].Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov PT, Nikolov SD. The genus chenopodium: phytochemistry, ethnopharmacology and pharmacology. Pharmacognosy Reviews. 2009; 3: 280-306...