مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور

ابراهیم نامنی؛ حسن عبداله زاده؛ حمیده پیرانی؛ محمود جاجرمی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 600-607

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور انجام گرفت. روش کار : این پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل همه زنان نابارور مراجعه کننده به متخصصین زنان و زایمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران

خدیجه اعراب شیبانی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 609-617

چکیده
  هدف:قراردادهای روانی را باورها و عقایدی در ارتباط با تعهد بین کارمند و کارفرما تعریف می کنند که تنظیم کننده روابط بین کارمند و کارفرما هستند. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی در میزان تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان ها است. مواد و روش ها:تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد

الهام ناوی پور؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 619-628

چکیده
  مقدمه: ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اندام ﻫﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، ﮐﻠﯿﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. هدف از این مطالعه بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ پیش دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل رگرسیون لجستیک می‌باشد.روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر دو برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ سید محمود حجازی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 629-637

چکیده
  زمینه و هدف: پروتئین تراغشایی فیبرونکتین نوع 3 دامنه حاوی پروتئین 5 (FNDC5) به‌عنوان یک فاکتور مهم برای تمایز سلولی عضله اسکلتی شناخته شده است. باتوجه به اینکه اثرات مثبت ورزش منظم از طریق عضله اسکلتی منتقل می‌شود، هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامه تمرین مقاومتی واستقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت‌های نر بود.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی

احمد جنیدی؛ ایوب رستگار

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 639-648

چکیده
  زمینه و هدف: فنل و مشتقات آن به طور وسیع در صنایع پتروشیمی، شیمائی و داروسازی استفاده می شود، فاضلاب این صنایع پایش شده است که حاوی غلظت بالای از ترکیبات فنل می‌باشد که ایجاد خطرات برای زندگی ابزیان و انسان می‌کند بنابراین فاضلاب‌های حاوی فنل قبل از دفع پساب بایستی تصفیه شوند. روش کار: ایروژل هیبریدی با ساختار ابگریزی با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی

فرنوش انوشا؛ باقر سید علیپور؛ علی طراوتی؛ منیره موحدی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 649-658

چکیده
  اهداف: سمیت فلزات و ترکیبات آن توسط خواص فیزیکوشیمیایی تعیین می شود. بنابراین، فلزات ممکن است برای اتصال به سایت های بیولوژیکی به رقابت بپردازند و در نتیجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکول های بیوشیمیایی شوند. این مطالعه با هدف بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم های کبدی و بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار

امیر حسین بقائی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 659-668

چکیده
  اهداف: اثر متقابل فلزات سنگین با برخی عناصر از قبیل آهن بر قابلیت دسترسی فلزات سنگین در خاک تاثیر دارد‌، لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی‌شده با سرباره آهن بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد مقادیر 0 ، 15 و 30 تن در هکتار کمپوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی

حسن پارساشکوه؛ مرضیه ثاقب جو؛ صمد ناظمی؛ مهدی هدایتی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 669-677

چکیده
  فعالیت بدنی بعنوان یک راهکار درمانی در نوروپاتی دیابتی در حال افزایش است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرین‌استقامتی بر سطوح سوپراکساید‌دیسموتاز (SOD) ، کاتالاز (CAT) و درد در بخش حسی نخاع موش‌های صحرایی دیابتی مبتلا به نوروپاتی بود. نمونه تحقیق 40 سر موش صحرایی 10 هفته‌ای با دامنه وزنی 260-230 گرم بود. ابتدا 30 سر موش، با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ...  بیشتر

مروری
بررسی محاسباتی ژن های خانه دار در افتراق مایکوباکتریوم های غیر سلی

مسعود کیخا؛ حسین علی راهدار؛ شهرام شهرکی‌زاهدانی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 679-686

چکیده
  زمینه و هدف:مایکوباکتریوم های غیر سلی باکتری های اسید فاستی هستند که در منابع محیطی از قبیل: آب، خاک، گرد و غبار، شیر و سبزیجات در حال فساد زندگی میکنند. براساس طبقه بندی رانیون این باکتری ها به دو دسته مایکوباکتریوم های تند رشد و سخت رشد تقسیم بندی می شوند که هر دو گروه آنها از نمونه های بالینی جدا می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395

حمیدرضا باغانی؛ مهران اکرامی طرقی؛ فائزه حقیقی؛ یاسر تبرایی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 687-693

چکیده
  اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار

سیده معصومه علوی؛ پروین رفیعی نیا؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 695-705

چکیده
  مقدمه: تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که اختلال اضطراب اجتماعی با مشکلات زیادی در حیطه‌های مختلف زندگی همراه است، با توجه به این موضوع و اهمیت شناخت عوامل تاثیر گذار بر اضطراب اجتماعی، این پژوهش با هدف مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار صورت گرفت.مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال

ناهید بیژه؛ فهیمه سادات جمالی؛ فاطمه نجاتی؛ محبوبه لطفعلی زاده

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 706-714

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی در بیماران، کاهش عملکرد کلیه را به دنبال دارد و در افراد سالم، منجر به آسیب‌های کلیوی می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عملکرد کلیوی زنان یائسه غیرفعال می‌باشد.مواد و روش‌ها: از بین 60 داوطلب، 29زن یائسه غیر فعال که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394

سید جواد حسینی؛ محبوبه فیروز؛ سیدرضا مظلوم

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 716-722

چکیده
  مقدمه:یکی از بهترین معیارها جهت ارزیابی کنترل مناسب قندخون، اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله می باشد.جهت دست یابی به سطح مناسب از HbA1c راهکارهای غیردارویی همچون ارتقای خودکارآمدی توصیه می شود.در نتایج مطالعات قبلی تناقض در ارتباط بین خودکارآمدی با سطح HbA1c وجود دارد،لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با سطح HbA1c در نوجوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه

زهرا استاجی؛ مجتبی راد؛ محمدحسن رخشانی؛ مهدی میری

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 723-729

چکیده
  زمینه و هدف: حفظ فشار مناسب کاف لوله تراشه در طول مدت بستری بیمار در بخش مراقبت‎های ویژه حائز اهمیت است. از عوامل تاثیر گذار بر فشار کاف لوله تراشه بیماران اقدامات مختلف پرستاری می‎باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.مواد و روش‎ها: این مطالعه یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان

سجاد بشرپور؛ نسا کاظمی؛ محمدنبی صالحی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 731-739

چکیده
  اهداف: سرطان پستان به عنوان تأثیر‌گذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی در بیمار می‌شود، باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یکی از متغیر‌های مهم روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است و سطح خود متمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب رابطه دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی ...  بیشتر