نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمینه و ﻫﺪف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. مواد و روش ها: بدین منظور، از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان پسر ﭘﺎﯾﻪ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ سه منطقه شهر تهران ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪای و بر اساس پرسشنامه و آزمون عملی MABC ، 4۰ نفر از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رﺷـﺪی انتخاب شدند. برای ارزیابی حرکات درشت این کودکان از آزمون مهارت های حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم(TGMD-2) استفاده شد. آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ۲۰ نفری همگن به عنوان گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در طی ۵۰ جلسه، هر جلسه ۴۵ دقیقه و ۶ جلسه در هفته، تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی را انجام دادند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل به فعالیت های معمول خود در مدارس می پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه تمرینی یکپارچگی حسی- حرکتی تاثیر معناداری بر بهبود مهارت های دستکاری و کنترل شی کودکان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل (۰۵/۰≥P) داشته است. نتیجه گیری: این برنامه تمرینی با ایجاد فرصت مناسب برای تمرین می تواند تجربه حرکتی مناسبی برای کودکان باشد؛ لذا پیشنهاد می شود در مدارس برای رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of sensory-motor integration on gross motor fuction in children with developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

  • Ayoub Hashemi 1
  • Shahnaz Shahrbanian 2

2 4530, Cote Des Neiges, apt= 907

چکیده [English]

Background and aim: The aim of this study was to evaluate the effect of sensory-motor integration on gross motor skills children with Developmental Coordination Disorder. Matgerials and Methods:To this end, among all elementary grade two male students in Tehran three regions stratified random sampling based on questionnaires and practical tests MABC, 30 students were selected with developmental coordination disorder. To assess the children's gross motor skills, gross motor test Ulrich Second Edition (TGMD-2) was used. After the pre-test subjects were randomly assigned to two groups of 20 subjects were divided into control and experimental groups as homogenous. The experimental group in 50 sessions of 45 minutes, 6 days a week, did exercises, sensory-motor integration, while the control group in their usual activities in their schools. In order to analyze the data, analysis of covariance was used.Results:The results demonstrated that sensory-motor integration program had a significant affection (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental coordination disorder
  • gross motor skills
  • sensory integeration
[1].   Kim H, Carlson AG, Curby TW, Winsler A. Relations among motor, social, and cognitive skills in pre-kindergarten children with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities. 2016; 53: 43-60.
[2].   Ferguson GD, Aertssen WF, Rameckers EA, Jelsma J, Smits-Engelsman BC. Physical fitness in children with developmental coordination disorder: measurement matters. Research in Developmental Disabilities. 2014; 35(5): 1087-1097.
[3].   Psychiatric Association of America. Text revised Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Nick Kho, MR, Yanse, Vadys Hamayak, Translators. 2013; 2(1): 367-557.
[4].   Tahery M. The prevalence of developmental coordination disorder in children third grade boys in a Tehran public schools. Journal of Development and Motor Learning. 2008; 6(3
[5].   Namdar S,Farokhi A, Rostami R, kordi MR, Tabrizi y. The effect of physical activity intervention on motor skill of boys aged 7-10 years with developmental coordination disorder. Journal of sport management and motor behavior.2015;11(22):59-68.
[6].   Smits-engelsman BOUWIEN, Blank R, Vander Kaay AC, Mosterd-Vander RIANNE, Vlugt-van den Brand ELLEN, Polatajko HJ, Wilson PH. Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: a combined systematic review and meta‐analysis. Journal of Developmental Medicine & Child Neurology. 2013; 55(3): 229-237.
[7].   Farhat F, Hsairi I, Baati H, Smits-Engelsman BCM, Masmoudi K, Mchirgui R, ... Moalla W. The effect of a motor skills training program in the improvement of practiced and non-practiced tasks performance in children with developmental coordination disorder (DCD). Journal of Human Movement Science. 2016; 46(2): 10-22.
[8].   Paraskevi Giagazoglou A, MariaSidiropoulou B, MariaMitsiou B, Arabatzi F. Can balance trampoline training promote motor coordination and balance performance in children with developmental coordination disorder? Research in Developmental Disabilities. 2015; 34: 26-38.
[9].   Ferguson GD, Jelsma D, Jelsma J. The efficacy of two task-orientated interventions for children with developmental coordination disorder: Neuromotor task training and nintendo wii fit training. Research in Developmental Disabilities. 2013; (34): 2449-2461.
[10].Shemy E, Attia S, Essam Mohamed N. Effect of sensory integration on motor performance and balance in children with developmental coordination disorder: a randomized controlled trial. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2017; 6(1): 1-9.
[11].Ghasenpour L, Hosseini F, Mohammadzadeh MH. The effect of Sensory-motor integration training on the gross motor skill in children severe mental retardation. Disability Studies Journal. 2014; 4(4): 74-83. [in Persian]
[12].Noordstar JJ, van der Net J, Voerman L, Helders PJ, Jongmans MJ. The effect of an integrated perceived competence and motor intervention in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities. 2017; 60: 162-175.
[13].Kim HH, Hwang Bo G, Kook Yoo B. The effects of a sensory integration programme with applied interactive metronome training for children with developmental disabilities: a pilot study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2012; 22(1): 25-30.
[14].Shahbazi S, Rahmani M, Heyrani A. The effects of sensory-motor integration on balance and reaction time in children with developmental coordination disorder. Journal of Modern Rehabilitation Faculty of Rehabilitation Tehran University of Medical Sciences. 2015; 9(5): 12-24. [in Persian]
[15].Schott N, El-Rajab I, Klotzbier T. Cognitive-motor interference during fine and gross motor tasks in children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Research in Developmental Disabilities. 2016; 57: 136-148.
[16].Delavar A. Research methods in psychology and educational sciences. Publishing Institute Edition. Fourth edition. Tehran. 2017; 45-68. [in Persian]
[17].Delavare A. Research methods in psychology and educational sciences. 5th Ed. Payam Noor University Press and Publishing Center. 1994: 23-54. [in Persian]
[18].Jokar S, Sheikh M, Jamshidi A. The effect of the training program to improve the skills of manipulation of children with developmental coordination disorder. 2014; 18(1): 15-30.
[19].Zarezadeh M. Normalization and determine the validity and reliability of motor development for children 3 to 11 years in Tehran in 2000 Ulrich. PhD thesis. Tehran: Tehran University Faculty of Physical Education and Sport Sciences. 2008. [in Persian]
[20].Faal H, Hosseini FS, Mikaiili F. Comparison the impact of spark motor program and basketball techniques on improment gross motor skills in educable mental disabled boys. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2014; 14(3): 274-284. [in Persian]
[21].Bart O, Podoly T, Bar-Haim Y. A preliminary study on the effect of methylphenidate on motor performance in children with comorbid DCD and ADHD. Research in Developmental Disabilities. 2010; 31(6): 1443-1447.
[22].Caçola P et al. Effects of two distinct group motor skill interventions in psychological and motor skills of children with developmental coordination disorder: A pilot study. Disability and Health Journal. 2016; 9(1): 172-178.
[23].Gallahue D, Ozmue J. Understanding motor development: Infants, children, adolescents, and adults. New York: Plenum Press. 7th ed. 2009: 195-210.
[24].Akbari H, Khalaji M, Shafizadeh M. The effect of traditional games on locomotor movement skills of boys 7 to 9 years old. Journal of Movement. 2007; 34(2): 35-45. [in Persian]
[25].Williams AM, Hodges NJ. Practice, instruction and skill acquisition in soccer, challenging tradition. Journal of Sport Science. 2005; 23(6): 637-50.
[26].Saraco MA. Comparison between integrated physical education and motor skills children, teaching elementary physical education. Journal Quarterly. 2000; 74(4): 45-54.
[27].Dane C, Anita E. The role of visual functions in persisting developmental coordination disorder (DCD) among 7-years-old children: A follow-up study. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD). 2010; 16(2): 251-64.
[28].Goodway JD, Crow H, Ward P. Effect of motor skill instruction on fundamental motor skill development. Adapted Physical Activity Quarterly. 2003; 14: 314-26.
[29].Schott N, Robert R. Throwing and catching in children with developmental coordination disorder (DCD). Journal of Sport & Exercise Psychology. 2007; 29: 125.
[30].Chia-Liang T. The effectiveness of exercise intervention on inhibitory control in children with developmental coordination disorder: Using a visual spatial attention paradigm as a model. Research in Child: Care, Health and Development. 2009; 32(6): 613-8.
[31].Roshan S. The effects of a group exercises program on Primary school children age six to ten years diagnosed with developmental coordination disorder (DCD). University of Stellenbosch; Cape Town. 2009; 3(1): 34-43.
[32].Dunford C. Goal orientated intervention for children with developmental coordination disorder. Physical and Occupational Therapy in Paediatrics. 2011; 31(3): 288-300.
[33].Alizadeh H. Executive functions in children with and without DCD. News in cognitive science. Journal of Cognitive Science. 2006; 8(4): 57-70. [in Persian].