نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران.

2 دکترای روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران.

3 پزشک، دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشکدة علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال خوردن یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است که با بروز بیماری‌های شدید روانی ارتباط دارد. این دسته از اختلالات باعث ایجاد اشکال در سلامت جسمی و عملکرد روانی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همبودی اختلالات خوردن و اختلال بدشکلی بدن و همبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب‌‌شناسی روانی انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دبیرستان‌های منطقه 5 تهران تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و براساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در سال 1395 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس Yale-Brown)) برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD)، پرسشنامه نگرش های خوردن (EAT-26) و پرسشنامه نشانگان (BSI) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، آزمون تی و رگرسیون) با استفاده SPSS- 22 انجام گردید.
یافته ها:
67/0 از دختران شرکت کننده و 55/0 از پسران شرکت کننده دارای علایم پاتولوژیک اختلال خوردن بودند. علاوه بر این 70/0 از دخترها و 37/0 از پسرها اختلال بد شکلی بدن داشتند. همبستگی بین اختلال خوردن و بد شکلی بدن 51/0 بود که در سطح (01/0p< ) معنی دار بود، که نشان می دهد افرادی که علایم اختلال خوردن را دارند در اختلال بد شکلی بدن نیز نمره ی بالایی را می گیرند و برعکس. به طور کل رگرسیون لاینر نشان داد اختلال خوردن، اختلال بد شکلی بدن را پیشبینی می کند. بین دو گروه دختران و پسران در اختلال خوردن تفاوت معنی داری دیده نشد، اما در اختلال بدشکلی بدن این تفاوت در سطح (01/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comorbidity of Eating Disorder and Body Dysmorphic Disorder Symptoms and their correlation with Psychopathology

نویسندگان [English]

  • mohammad ebrahimzadeh mousavi 1
  • Sara Aminoroaya 4

4 M.Sc. in Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Science, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:Eating Disorder is one of the common psychiatric disorders that is associated with severe psychiatric illnesses. These types of disorders can cause problems in physical and psychological well-being. The purpose of this study was to investigate the association between eating disorders and body dysmorphic disorders and their correlation with psychopathology syndrome.

Methods: This research is a causal-comparative study. The population of the study consisted of high school students in district 5 of Tehran, which was selected by stratified random sampling method and based on the sample size of Cochran samples, 400 individuals were selected as samples in 1395. The data collection tool was (YBOCS-BDD), (EAT-26), and (BSI). Data analysis was done at descriptive and inferential levels (Pearson correlation, t-test and regression) using SPSS-22 software
Results: 67.6% of participating girls and 0.55% of participating boys had pathological disorders of eating disorder. In addition, 0.70% of the girls and 0.37% of the boys had a body dysmorphic disorder. The correlation between eating disorder and body dysmorphic disorder was 51% which was significant at the level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorder
  • Body Dysmorphic Disorder
  • Psychopathology
[1].   Gunstad J, Phillips KA. Axis I comorbidity in body dysmorphic disorder. Compr Psychiatry. 2003; 44(4): 270-9.
[2].   Jenkins PE, Hoste RR, Meyer C, Blissett JM. Eating disorders and quality of life: a review of the literature. Clin Psychol Rev. 2011; 31(1): 113-21.
[3].   American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub. 2000.
[4].   Neziroglu F, Khemlani-Patel S. A review of cognitive and behavioral treatment for body dysmorphic disorder. CNS Spectr. 2002; 7(6): 464-71.
[5].   Talaei A, Fayazi BM, Nasiraei A, Rezaei AA. Evaluation of symptom patterns and frequency of body dysmorphic disorder in students of Mashhad University of Medical Sciences. 2008. [in Persian]
[6].   Abbasi M, Porzoor P, Moazedi K, Aslani T. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on improving body image of female students with bulimia nervosa. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2015; 15(1): 15-24. [in Persian]
[7].   Phillips KA, Hollander E, Rasmussen SA. A severity rating scale for body dysmorphic disorder: Development, reliability and validity of a modified version of Yale-Brown obsessive- compulsive scale. Psychopharmacology Bulletin. 1997; 33(6): 20-22.
[8].   Valizadeh M, Valizadeh N. Obsessive compulsive disorder as early manifestation of B12 deficiency. Indian Journal of Psychological Medicine. 2011; 33(2): 203.
[9].   Mozaffari KH, Hosseinzadeh SA, Shariati BS, Mozaffari KV. Prevalence of eating disorders and obesity in high school girl students in Yazd. 2010-2011.
[10].Madsen SK, Bohon C, Feusner JD. Visual processing in anorexia nervosa and body dysmorphic disorder: similarities, differences, and future research directions. Journal of Psychiatric Research. 2013; 47(10): 1483-91.
[11].Rosen JC, Rameriez E. A comparison of eating disorders and body dysmorphic disorder on body image and psychological adjustment. J Psychosom Res. 1998; 44: 441.
[12].Grant JE, Kim SW, Eckert ED. Body dysmorphic disorder in patients with anorexia nervosa: prevalence, clinical features, and delusionality of body image. International Journal of Eating Disorders. 2002; 32(3): 291-300.
[13].Zimmerman M, Mattia JI. Body dysmorphic disorder in psychiatric outpatients: recognition, prevalence, comorbidity, demographic, and clinical correlates. Comprehensive Psychiatry. 1998; 39(5): 265-70.
[14].Hartmann AS, Thomas JJ, Wilson AC, Wilhelm S. Insight impairment in body image disorders: delusionality and overvalued ideas in anorexia nervosa versus body dysmorphic disorder. Psychiatry Research. 2015; 210(3): 1129-35.
[15].Rabiei M, Khormdel K, Kalantari K, Molavi H. Validity of the Yale-Brown obsessive compulsive scale modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD) in students of the University of Isfahan. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2009; 15(4): 343-350.
[16].Thelen MH, Cormier JF. Desire to be thinner and weight control among children and their parents. Behavior Therapy. 1996; 26(1): 85-99.
[17].Dobson KS, Mohammadkhani P. A randomized clinical trial of MBCT, CBT and treatment as usual in the prevention of depresion relapse. In World Congress of Behavioural and Cognitive Therapy. Barcelona, Spain. 2007....