مروری
CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان

محمدرضا نوری دلوئی؛ نازنین رحیمی راد؛ سعیده کاوسی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

چکیده
  سابقه و هدف: با توسعه و پیشرفت روزافزون در زمینة ایمنی‌درمانی تومورها، امروزه توجه خاصی به درمان‌های ایمنی انواع سرطان‌ها معطوف شده است. درمان‌های بر پایة گیرنده‌های کایمری آنتی‌ژن‌ها (CARs)، یکی از انواع درمان‌های مبتنی بر سلول‌های Tی تغییریافته به‌شمار می‌رود که به‌صورت هدف‌مند تنها روی سلول‌های توموری فرد و نه سلول‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی

یوسف موسوی؛ حسین عزیزی؛ سیدجواد میرنجفی‌زاده؛ محمد جوان؛ سعید سمنانیان

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-20

چکیده
  سابقه و هدف:هستة لوکوس‌سرولئوس حاوی دسته‌های بزرگی از نورون‌های نورآدرنرژیک است که ارتباط گسترده‌ای با دیگر نواحی سیستم عصبی مرکزی از جمله هیپوتالاموس دارد. این هسته در تنظیم فرایندهای شناختی شامل توجه، یادگیری، حافظه و وابستگی به اوپیات‌ها نقش ایفا می‌کند. هر چند اثر تحریکی اورکسین A بر نورون‌های هستة لوکوس‌سرولئوس نشان داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده

علیرضا رحمانی؛ امیر شعبانلو؛ سمیه اکبری؛ هادی رضایی وحیدیان؛ منیره طرلانی‌آذر؛ زهرا دارایی؛ حلیمه الماسی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 21-29

چکیده
  زمینه و هدف: محصولات دارویی به‌وِیژه آنتی‌بیوتیک ‌ها از جمله آلاینده‌ های نوپدیدی است که به‌دلیل خاصیت تجمعی، آثار سوء مختلف و ایجاد مقاومت ‌های دارویی، نگرانی‌های عمده‌ای را در کنترل محیط‌زیست ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش بررسی امکان ‌سنجی پتانسیل نانوذرات روی در حذف آنتی‌بیوتیک از محلول‌ های آبی بود.  مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی

محمد بکائیان؛ حامد طهماسبی؛ جواد ادبی؛ علیرضا محمدزاده؛ جلال مردانه

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 31-37

چکیده
  زمینه و هدف: باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های بتالاکتام، پیوسته در حال گسترش می باشند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیکهای بتالاکتام در امر درمان عفونت های وابسته به استافیلوکوک اورئوس باعث ظهور سویه های دارای آنزیم بتالاکتاماز شده است. شناسایی و بررسی ویژگی های مولکولی این سویه ها می تواند در امر درمان و انتخاب آنتی بیوتیک مناسب، موثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 39-46

چکیده
  زمینه و هدف: تصویرسازی به مفهوم همانندسازی، ایجاد یا بازآفرینی یک تجربه ادراکی در بین تعدیل کننده‌های حسی در ذهن می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی در عملکرد حرکتی می‌باشد.روش: روش اجرای این پژوهش نیمه تجربی می‌باشد. 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی

مریم عباسی؛ نیما قربانی؛ جواد حاتمی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 47-59

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: مقیاس هشیاری درون‌بدنی ابزاری برای سنجش هشیاری از حس‌های جاری درون بدن است. هدف از مطالعة حاضر سازگارکردن مقیاس اصلی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن در دانشجویان ایرانی بود. مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی و مقطعی بود. جمعیت آماری این تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های تهران و کاشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی

سوزان گرده؛ رضا شیخ نژاد؛ سید عبدالحمید انگجی؛ محمود خانیکی؛ وحید مرندی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 60-68

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پانکراس، یکی از کشنده‎ترین سرطان‎ها در دنیاست که در ایران نیز شایع است. پژوهش حاضر با توجه به نقش خانوادة ژنBcl-2در تنظیم مرگ سلولی (آپوپتوزیس) در بدن و پیشرفت سرطان به‎دلیل بیان بالای این ژن، در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پانکراس به انجام رسید. قرارگرفتن این ژن در مجاورت پروموتر قوی رشتة سنگین ایمونوگلوبین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
رابطة سبک‌های تفکر عملکردی با پذیرش تغییر در مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394

پروانه محمودی کوهی؛ سید علی ناجی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 69-74

چکیده
  زمینه و هدف: ارتباط سبکهای تفکر مدیران با میزان پذیرش تغییر از سوی آنها می‌تواند در مراکز درمانی برای مدیران پرستاری چالش برانگیز باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه سبک‌های تفکر عملکردی مدیران پرستاری عملیاتی با میزان پذیرش تغییر در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 انجام گرفت.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395

زهرا جوانوش؛ مریم مژدکانلو؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 75-82

چکیده
  زمینه: بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهمترین هدف در برنامه های ارتقا سطح سلامت می باشد. آموزش برنامه خود مدیریتی، از مهم ترین روش های بهبود و ارتقای سطح سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدل خودمدیریتی5 آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری می باشد.روش پژوهش: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه می باشد که 54 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن

فهیمه حسن نژاد؛ مریم سلامی؛ ثریا ضیایی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 83-91

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن، در سال 1394انجام ‌گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران و پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری

انسیه نامجو؛ رویا لاری؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی؛ مهرنگار رجحان نژاد؛ لیلا ایزی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 93-100

چکیده
  سابقه و اهداف: فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF) به عنوان فاکتور موثر در تمایز سلولهای خونی خصوصا نوتروفیلها شناخته می شود، به همین دلیل به طور گسترده ای در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی استفاده می شود. تحقیقات متعدد بیانگر بالا رفتن میزان G-CSF در شراط التهابی و همچنین نقش التهابی این فاکتور بوده اند. اینترفرون های(IFN) نوع یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل روانی مرتبط در زنان سبزوار

اعظم برآبادی؛ ژیلا اگاه؛ مریم قسامی؛ زهرا رحیمی؛ رحیم اکرمی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 101-109

چکیده
  زمینه و هدف اختلال عملکرد جنسی زنان توسط دامنه ای از عوامل متفاوت به وجود آید. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات جنسی زنان و عوامل روانی مرتبط می باشد. مواد و روش ها مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی روی 322 زن شهر سبزوار در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی و از نوع طبقه ای بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عملکرد جنسی زنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی جعفرزاده فخاری؛ یاسر تبرائی؛ مهدی معتکف فر؛ سلیمه عزیزی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-117

چکیده
  مقدمه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به دیابت است که بروز آن علاوه بر تاثیر بر سیر درمان، می تواند پیش آگهی بیماری را نیز دستخوش تغییر کند.مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2انجام شد. روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی77بیمار مراجعه کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 12 هفته تمرین تعادلی در آب بر وضعیت تعادلی بیماران مبتلا به پارکینسون

حکیمه بازیار؛ سیّدمحمّد مرندی؛ احمد چیت ساز

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 119-126

چکیده
  زمینه و هدف: پارکینسون بیماری مزمن، پیشرونده و مخرب سیستم عصبی است که به علت تخریب نورون‌های دوپامینرژیک موجود در ماده سیاه مغز میانی ایجاد می‌شود. اغلب در سن 60-50 سالگی شروع شده و یکی از مشخصات آن عدم تعادل می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرین تعادلی در آب بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون بود. مواد و روش ها: تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار

عایشه امینی؛ شمس الدین نیکنامی؛ عطا بهمنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 127-133

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: بر طبق آمار ، جمعیت نوجوانان1/28 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کشور ما 15درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران.

اکرم شمس آبادی؛ مهدی جعفرزاده فخاری؛ حسین شاره؛ محمدحسن رخشانی؛ علی اکبر جنت ابادی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 135-142

چکیده
  زمینه و هدف: اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار بوده و از عملکردهای اصلی پرستاران محسوب می شود. اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایعترین اشتباهات نظام بهداشتی است. یکی از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی پرستاران استرس شغلی است؛ لذا استفاده از شیوه های پیشگیرانه مانند مدیریت استرس، ضروری است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی

محسن یزدانی؛ علی اصغر نجف پور؛ علی اکبر دهقان؛ حسین علیدادی؛ محمود دنکوب؛ ریحانه زنگی؛ معصومه ساقی؛ علی اصغر نوایی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 143-149

چکیده
  زمینه و هدف: از میان انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، تتراسایکلین ها دومین گروه شایع آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف در سراسر جهان هستند که ورود آنها به فاضلاب خانگی می تواند منجر به آلودگی منابع آب شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی فرایند US/UV/H2O2 در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی می باشد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها

مریم السادات زارعی؛ محبوبه مدنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 151-160

چکیده
  توکریوم پولیوم یک گیاه دارویی است که گونه های آن بیش از دو هزار سال است که در طب سنتی استفاده می شود. در این تحقیق تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال وکلیه ها بررسی گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 90 سر موش ماده از نژاد NMRI در 9 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، نرمال سالین، گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89

حسن ناعمی؛ علیرضا قربانی؛ سید مجید غضنفری؛ مریم مسعودی فر؛ رضا کوشکباغی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 161-167

چکیده
  مقدمه: حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دومین علت مرگ و میر در مناطق در حال توسعه می باشد. که در شهرستان بعد از بیماریهای قلبی وعروقی همانند الگوی کشوری در رتبه دوم مرگ و میر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در تصادفات درون شهری می باشد . مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع طولی می باشد . جامعه آماری کلیه مصدومین بستری شده ( ...  بیشتر