نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی

چکیده

مقدمه: گیاه خرفه یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی است. برخی عصاره های گیاهی و ترکیبات شیمیایی آنها دارای اثرات ضد باکتریایی هستند و به عنوان عوامل ضد میکروبی در درمان عفونت ها به کار می روند، شناسایی اثرات ضد باکتریایی این نوع عصاره ها می تواند جایگرین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ضد باکتریایی عصاره گیاه خرفه بر روی باکتریهای بیماریزا که مقاومت آنتی بیوتیکی در آن ها تعیین شده است، می باشد.
روش کار: عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه تهیه شد. باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژنوزا، لیستریا مونوسیتوژنز، اسینتوباکتر بومانی، اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه از موسسه انیستیتو پاستور ایران تهیه گردید. آنتی بیوگرام به روش انتشار از طریق دیسک Disk diffusion)) برای باکتری های فوق انجام گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره هیدروالکلی خرفه تعیین گردید.
نتایج: بیشترین غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، مربوط به باکتری های اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود. در حالیکه بیشترین غلظت MBC، مربوط به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بوده است.
بحث و نتیجه گیری: استفاده از مواد ضد میکروبی گیاهی می تواند در کنترل بیماری های انسانی نقش با ارزشی ایفا نماید. در همین راستا، در مطالعه اخیر خواص ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه بر شش گونه باکتری پاتوژن بررسی شد. نتایج مطالعه ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی خرفه دارای اثرات ضد باکتریایی روی پاتوژن های مقاوم به آنتی بیوتیک از قبیل: اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of antibacterial effect of hydro-alcoholic extract of Portulaca oleracea on the human pathogen bacteria

نویسندگان [English]

  • Behnam Hashemi 1
  • saeid taghiloo 1
  • Esmaeil allahmoradi 1
  • Morteza Karami 2
  • Hossein ali Rahdar 3

2 دانشجو

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Portulaca oleracea is one of the most utilized herbs in the world. According to some antibacterial effect of plants extracts, it seems that this extracts can be used in the bacterial infection treatments. In order to assessment of antibacterial effect of the Portulaca oleracea extract, we determined minimum inhibitory and minimum bactericidal concentration of the Portulaca oleracea extract on the pathogenic bacterial species that antibiotic resistant pattern was determined in this species.
Methods: Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was harvested. Bacterial species including S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, A. baumannii, E. coli and K. pneumonia was collected from the Iran pasteur institute. Antibiogram was determined by disk diffusion method and then MIC and MBC of Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was determined.
Results: Highest MIC concentration was observed in P. aeruginosa, L. monocytogenes, E. coli and K. pneumonia. While highest MBC concentration related to L. monocytogenes.
Conclusion: Herbal antibacterial extracts can be useful in human infection control. In order to this goal, in this study antibacterial effect of Portulaca oleracea extract determined against six important pathogens. According to Our results hydro-alcoholic extract of Portulaca oleracea show antibacterial effect on human pathogens including E. coli, K. pneumonia, S. aureus, A. baumannii, P. aeruginosa and L. monocytogenes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial agents
  • Portulaca
  • bacteria
  • pathogen
[1].   Lim Y, Quah E. Antioxidant properties of different cultivars of Portulaca oleracea. Food chemistry. 2007; 103(3): 734-40.
[2].   Rashed A, Afifi F, Disi A. Simple evaluation of the wound healing activity of a crude extract of Portulaca oleracea L. (growing in Jordan) in Mus musculus JVI-1. J Ethnopharmaco. 2003; 88(2): 131-6.
[3].   Modaresi M. Effect of Purslane (Portulaca oleracea) extracts on the electrophoretic pattern of blood proteins in mice. The Horizon of Medical Sciences. 2014; 19(4): 206-11.
[4].   Shen H, Tang G, Zeng G, Yang Y, Cai X, Li D, et al. Purification and characterization of an antitumor polysaccharide from Portulaca oleracea. Carbohydrate Polymers. 2013; 93(2): 395-400.
[5].   Karimi G, Khoei A, Omidi A, Kalantari M, Babaei J, Taghiabadi E, et al. Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of Portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicity. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2010; 13(2): 31-5.
[6].   Payudara S, Dan Nasofarinks K, Tan G, Wong K, Pearle-Wong GQ, Yeo S, et al. In vitro cytotoxic and antiproliferative effects of Portulaca oleracea methanol extract on breast, cervical, colon and nasopharyngeal cancerous cell lines. Sains Malaysiana. 2013; 42: 927-35.
[7].   Nascimento GG, Locatelli J, Freitas PC, Silva GL. Antibacterial activity of plant extracts and phytochemicals on antibiotic-resistant bacteria. Brazilian Journal of Microbiology. 2000; 31(4): 247-56.
[8].   Parekh J, Chanda S. In vitro antibacterial activity of the crude methanol extract of Woodfordia fruticosa Kurz. flower (Lythraceae). Brazilian Journal of Microbiology. 2007; 38(2): 204-7.
[9].   Saeedi S, Sabbagh SK, Bazi S. Antibacterial efect of eucalyptus globules against resistance Staphyloccocus Aureus. 2014.
[10].Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clinical Microbiology Reviews. 2008 Jul 1; 21(3): 538-82.
[11].Londonkar RL, Nayaka HB. Anti-bacterial activity of total flavonoids of Portulaca oleracea L. International Journal of Phytomedicine. 2012; 4(2): 254.
[12].Stanisavljević I, Stojičević S, Veličković D, Veljković V, Lazić M. Antioxidant and antimicrobial activities of Echinacea (Echinacea purpurea L.) extracts obtained by classical and ultrasound extraction. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2009; 17(3): 478-83.
[13].Nayaka HB, Londonkar RL, Umesh MK, Tukappa A. Antibacterial attributes of apigenin, isolated from Portulaca oleracea L. International Journal of Bacteriology. 2014.
[14].Bae JH. Antimicrobial effect of Portulaca oleracea extracts on food-borne pathogens. Journal of Food Science and Nutrition. 2004; 9(4): 306-11.
[15].Spratt BG. Resistance to antibiotics mediated by target alterations. Science-AAAS-Weekly Paper Edition-including Guide to Scientific Information. 1994; 264(5157): 388-96....