مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان

امیر دلشاد؛ امیرحسین حقیقی؛ سیدعلیرضا حسینی‌کاخک

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 461-472

چکیده
  مقدمه: فعالیت نیروهای آتش نشان در محیط های سخت و فشار آفرین موجب کاهش تضعیف دستگاه ایمنی از طریق افزایش هورمونهای استرسی و سایتوکاین های التهابی میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو شیوه تمرین مهارتی – عملیاتی و ترکیبی بر شاخص های سیستم ایمنی در مردان آتش نشان بود. مواد و روش ها : 36 آتش نشان مرد (با میانگین سن 56/3±3/38 سال، وزن 63/5±10/81 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تغییرات بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMN متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی درآب وخشکی درزنان میانسال پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری

لیلی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ امیر رشیدلمیر؛ سعید نقیبی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 473-485

چکیده
  زمینه و هدف: برنامه بازتوانی قلبی در راستای کاهش خطرات ثانویه و افزایش عملکرد بیماران تحت عمل بای پس قلبی طراحی شده که نهایتا با تاخیر و کاهش میزان مرگ و میر قلبی همراه است. یک بخش کلیدی از این برنامه فعالیت ورزشی است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات بیان ژن ABCG8 سلول‌های PBMN در زنان میانسال پس از بای‌پس عروق کرونری متعاقب هشت هفته تمرین ...  بیشتر

مروری آمار و اپیدمیولوژی
شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند

عمار صالحی سهل آبادی؛ محدثه خوشگفتار؛ احسان اسدی؛ حسین جدیدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 487-494

چکیده
  مقدمه: بیماری کبدی چربی غیر الکلی (NAFLD) شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که با انباشت چربی در کبد ایجاد می شود. مطالعات متعددی در مورد شیوع کبد چرب در ایران با نتایج متفاوت گزارش شده است. هدف ما برآورد شیوع کلی کبد چرب در کودکان و نوجوانان ایرانی است. روش ها :ما پایگاه های ملی و بین المللی PubMed ,Science Direct ,Scopus ,Web of Science)) و (Magiran,Iran Medex , and Scientific Information ...  بیشتر

مروری فیزیولوژی ورزشی
مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون

عذرا احمدی؛ ولی اله دبیدی روشن؛ آرش جلالی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 495-506

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینه اثربخشی تمرینات هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون انجام پذیرفت.روش: جهت انجام پژوهش حاضر، اتساع عروقی وابسته به جریان خون به عنوان شاخصی معتبر برای عملکرد اندوتلیال عروق انتخاب گردید. جستجو در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed، sciencedirect، Scopus، Web of science، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 507-517

چکیده
  زمینه و هدف:رایج‌ترین فعالیت ورزشی مورد استفاده در مراکز بازتوانی قلبی برنامه تمرین هوازی است که جهت افزایش توان هوازی و کاهش توده چربی بیماران قلبی عروقی شدیداً توصیه شده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت ‌هفته تمرین هوازی بر بیان ژن LXR و سطوح نیمرخ لیپیدی در مردان میانسال پس از جراحی عروق کرونری می‌باشد.مواد و روش‌ها:آزمودنی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم

فاطمه معصومی؛ مهدی حسن شاهیان؛ مهستی محمدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 498-507

چکیده
  زمینه و هدف: با افزایش مقاومت باکتریایی نسبت به داروهای شیمیایی و عوارض جانبی کم داروهای گیاهی، امروزه گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی فلفل سیاه علیه 6 سویه ی بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: استخراج عصاره الکلی به روش ماسراسیون تغییریافته انجام ...  بیشتر

گزارش موردی ژنتیک و بیماری های آن
موکوپلی ساکاریدوز نوع یک: گزارش یک مورد

فرزانه خدابنده؛ ریحانه علیشاهی؛ فاطمه یحیوی کوچکسرایی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 518-527

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری موکو پلی‌ساکاریدوز نوع یک (MPS I) یک اختلال نادر ژنتیکی-متابولیکی آتوزومال مغلوب و بسیار پیشرونده است که بدنبال جهش در ژن مسئول تولید آنزیم آلفا-آل-ایدورونیداز بروز می‌کند که این امر در نهایت منجر به تخریب و مرگ سلولی بافت‌ها می‌شود. بیمار در زمان تولد بدون علامت است اما چند ماه بعد از تولد کم کم علائم در فنوتیپ فرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی)

احمد الله آبادی؛ ابوالفضل رحمانی‌ثانی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ مهناز ترابی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 528-536

چکیده
  مقدمه و هدف: وجود اسید هیومیک در منابع آبی مشکل اصلی منابع آب برای سلامتی است، از آنجا که روشهای متفاوتی برای حذف آن آن موجود است. از این میان جذب یک روش موثری برای حذف اسید هیومیک به شمار می‌آید. بنابراین از زئدات کشاورزی فعال شده با کلراید آمونیاک به عنوان تهیه کربن استفاده شد.مواد و روش کار: در مطالعه حاضر از کربن مرک استاندارد و کربن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا

فرزانه ساکی؛ پریسا صداقتی؛ نفیسه آقا محمدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 537-545

چکیده
  زمینه و هدف: والگوس زانو حین فعالیت‌های پویا می‌تواند منجر به پارگی لیگامان صلیبی قدامی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت ایزومتریک و دامنه حرکتی مچ پا در ورزشکاران دختر دارای جابه‌جایی زانوها به سمت داخل حین اسکات و مقایسه آن با گروه کنترل بود. روش‌بررسی: برای انجام تحقیق توصیفی-مقطعی حاضر 40 زن سالم (20 نفرکنترل، 20 نفر دارای والگوس داینامیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ

فرانک جعفری؛ امید غلامی؛ اکبر پژهان؛ بهاره امین؛ صمد ناظمی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 546-554

چکیده
  سابقه و هدف: درد‌های مزمن و نوروپاتی که در اثر آسیب یا اختلال در عملکرد سیستم حسی پیکری ایجاد می‌شود، یکی از مشکلات بهداشتی مهم بوده و افراد زیادی از این بیماری رنج می‌برند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ بود.مواد و روش‌ها: تعداد 24 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395

منصوره بزاز؛ فهیمه دهقانی؛ سعید وزیری یزدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 555-561

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان از جمله مشکلات روانشناختی مهم مادر در دوران بارداری و پس از آن است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع مقطعی بود و جامعه آماری آن را کلیه زنانی که تجربه اولین زایمان را در شهر یزد دارند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی

فواد نیک نسب؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 562-572

چکیده
  اهداف: هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بود. روش‌ها: روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع نیمه تجربی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود به همین منظور 45 کودک مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

اعظم ابدالی؛ محسن گل محمدیان؛ علیرضا رشیدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 573-580

چکیده
  چکیدهاهداف از جمله مشکلات دانش آموزان که بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر نا مطلوبی دارد اضطراب امتحان و نداشتن سرزندگی تحصیلی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان انجام پذیرفت. مواد و روش روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی

علی محمد ایزدپناه؛ مهدی هادوی؛ حمید رضا بهرامی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 581-590

چکیده
  پیش زمینه: خستگی یکی از نشانه های شایع در بیماران تحت درمان بادیالیز است. یکی از اقداماتی که به عنوان مداخله پرستاری می توان استفاده کرد، ماساژ بازتابی است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیرماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گردید. موادو روشها: مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهی است که بر روی بیماران همودیالیزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم

مظاهر قربانی؛ salman ahmady-asbchin؛ حسن رضایی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، صفحه 591-598

چکیده
  چکیدهمقدمه: بررسی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی نشان داده است که گیاهان منابع بالقوه ای از عوامل ضد عفونت می باشند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است. با توجه به اثرات ضد میکروبی گزارش شده متفاوت، اثر ضد باکتری عصاره اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه برروی باکتری های استافیلوکوکوس ...  بیشتر