نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه حکیم

چکیده

زمینه و هدف:ادراک بینایی به‌عنوان برترین سیستم ادراکی فرد در یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی و مهم‌ترین عامل درک و دریافت اطلاعات از محیط می‌باشد که نقش بسزایی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان ازجمله رفتارهای مربوط به حرکت در محیط را به عهده دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو روش تمرینی ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی پویای کودکان 8-7 ساله بود.
موارد و روش: نمونه پژوهش حاضر شامل 107 نفر از آموزان کلاس اول دبستان‌های سبزوار بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(تمرینات ادارک بینایی وابسته و غیروابسته به حرکت) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی، به مدت 6 هفته و هر هفته، سه جلسه 45 دقیقه‌ای تحت تمرینات برنامه‌ریزی‌شده مربوط به خود قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس درون- بین گروهی و آزمون کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات بینایی وابسته و غیروابسته به حرکت موجب بهبود مؤلفه‌های ادراک عمق و تیزبینی پویا در کودکان 8-7 ساله شد؛ ولیکن تفاوت معنی‌داری بین این دو روش تمرینی وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته پژوهش حاضر مبنی بر عدم تفاوت بین گروه‌های تمرینی وابسته غیروابسته به حرکت، تأییدی بر فرضیه حرکت پاین و ایساکس(2005)، می‌باشد که اظهار داشت مسئله‌ی مهم در رشد ادراک بینایی، حرکت فعالانه نیست، بلکه توجه فرد به اشیاء متحرک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Motor independent/dependent visual perceptionpractice on depth perception and dynamic visual acuitywithin 7-8-year-old Children

نویسندگان [English]

  • Laleh Hamboshi 1
  • Elaheh Arab Ameri 2

چکیده [English]

Background: The present study aimed to explore the effect of motor independent and dependent visual perception practices ondynamic visual acuityand depth perceptions among children aged 7-8 years.
Materials and methods:One hundred and seven primary school students were randomly selected through purposive sampling and divided into two experimental groups (visual perception exercises dependent vs independent to movement) and a control group. Experimental subjects were trained for 6 weeks and each week constituted three 45-minute sessions suited for their own planned training sessions. Analysis of Variance analysis (ANOVA) for within and between-group andKruskal-Wallis and Wilcoxon tests were used to analyze the depth and dynamic visual acuity perception respectively.
Results:The results indicated that motor independent and dependent training had improved the components of depth perception and dynamic visual acuity in children aged 7-8 years, but there was no significant difference between these two training methods.
Conclusion:This conformed movement Pyne&Issac’shypothesis (2005), which stated that the important issue in the development and adjustment of visual perceptual components is not an individual's movement, but selective attention to moving objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual perception training
  • Depth perception
  • dynamic visual acuity
  • movement hypothesis
[1].   RamezaniNejad R. Study of the effect of motor program on perceptual- motor ability and academic achievement of late- school students in the second grade. Research in Exceptional Child. 1977. [in Persian]
[2].   Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children and adolescents-e-book. Elsevier Health Sciences. 2014 Oct 27.
[3].   Gallahue D, Ozmun JC. Understanding motor growth during different lifetmes. Tehran: Science and Movement. 1943. [in Persian]
[4].   Gallahue D, Ozmun JC. Understanding motor growth during different lifetmes. Bam dad Book. 1985. [in Persian]
[5].   Gallahue D, Ozmun JC, Goodway J. Understanding motor developmen: infants, children, adolescents, adult. 7th ed. McGraw t-Hill. 2012.
[6].   Gallahue DL, Ozmun JC. Underestanding motor, development infant, children adults. 6th ed. I.R.IRAN: Elm-va-Harekat. 2006. [in Persian]
[7].   Poon KW, Li-Tsang CW, Weiss TP, Rosenblum S. The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities. 2010; 31(6): 1552-60.
[8].   Azimzadeh E, Ghasemi A, Gholami A. Effect of visual and sport training program on visual skill. Motor Behavior. 2015; 22: 15-32.
[9].   Haywood K, Getchell N. Life span motor development. Human Kinetics. 2009.
[10].Abernethy B, Wood JM. Do generalized visual training programmes for sport really work? An experimental investigation. Journal of Sports Sciences. 2001; 19(3): 203-22.
[11].Ghotbi M, Farsi AR, Abdoli B. Effect of warm and cold colors on athletes' depth perception in ball and no ball games. Motor Behavior. 2014; 16: 44-54. [in Persian]
[12].Khorshidian H. Growth and strengthen perceptual-motor skills and visual-motor integration activity. 2013. [in Persian]
[13].Askaritabar E. The effect of selected visual and visual-motor exercise program on visual perception components related to motion in children with amblyopia, Thesis for MA in physical education and sport science. hakim-e-sabzevari: Sabzevar. 2016. [in Persian]
[14].Alfailakawi A. The effects of visual training on vision functions and shooting performance level among young handball playes. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health. 2016; 16(1).
[15].Maman P, Gaurang S, Sandhu JS. The effect of vision training on performance in tennis players. Serbian Journal of Sports Sciences. 2011; 5(1).
[16].Zwierko T, Puchalska N, Krzepota J, Markiewizka M, Wozniak J, Lubinski W.The effect of sport vision training on binocular vision function in female university athletes. Journal of Human Kinetics. 2015; 49: 296-287.
[17].Szymanski JM, Lowe HE, Szymanski DJ, Cicciarella CF, Lowe DW, Gilliam ST, Spaniol FJ. Effect of visual training on batting performance and pitch recognition of division I softball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011; 25: S49-50.
[18].Stine CD, Arterburn MR, Stern NS. Vision and sports: a review of the literature. Journal of the American Optometric Association. 1982; 53(8): 627-33.
[19].Leach ML. The effect of training on the pictorial depth perception of Shona children. Journal of Cross-Cultural Psychology. 1975; 6(4): 457-70.
[20].Shoja R. The effect of a period of sight and skill intensification on the improvement of perceptual abilities of elderly women. Master Thesis. University of Tehran. 2011: 65-72. [in Persian]
[21].Ludeke A, Ferreira JT. The difference in visual skills between professional versus non-professional rugby players. The South African Optometrist. 2003; 62(4): 150-8.
[22].Chowdhury SA, DeAngelis GC. Fine discrimination training alters the causal contribution of macaque area MT to depth perception. Neuron. 2008; 60(2): 367-77.
[23].Clark JF, Graman P, Ellis JK. Depth perception improvement in collegiate baseball players with vision training. Optom Vis Perf. 2015; 3(2): 106-5.
[24].Muiños M, Ballesteros S. Sports can protect dynamic visual acuity from aging: a study with young and older judo and karate martial arts athletes. Attention, Perception, & Psychophysics. 2015; 77(6): 2061-73.
[25].Ahmed MF. Efficiency of the program of visual training on some visual skills and visual perceptual skills and their relationship to performance level synchronized swimming juniors. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 5: 2082-8.
[26].Ciućmański B, Wątroba J. Training selected visual perception abilities and the efficiency footballers. In: Gryzespołowe w wychowaniufizycznymisporcie [red Żak S., Spieszny M., Klocek T.], StudiaiMonografie. 2005; 33: 298-303.
[27].Torabi F. Motor development. Payamenour University, Tehran. 2106: 30-35...