دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 
1. کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد

صفحه 809-816

منور افضل آقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ رضا افتخاری گل؛ وجیهه اسلامی؛ حمیدرضا بهرامی


2. اثر 8 هفته تمرین هوازی منظم بر سطوح TNF-α و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق

صفحه 825-832

معصومه حبیبیان؛ سعید امیرنیاشوبی؛ امام علی ذاکری خطیر