دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 
شیوع چاقی و برخی از عوامل زاد و ولد و فعالیت بدنی مرتبط با آن در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد

صفحه 13-21

کلثومه چمنی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ محمدرضا معین فرد؛ طیبه امیری پارسا


اپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان سبزوار طی سالهای 1392-1388

صفحه 100-104

مجتبی فتاحی عبدی زاده؛ زهرا پاکیزه مقدم؛ علیرضا قربانی؛ محمد حسن ربیعی؛ حامد گوکلانی؛ رامین شهرایینی


کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد

صفحه 124-132

منور افضل آقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ رضا افتخاری گل؛ وجیهه اسلامی؛ حمیدرضا بهرامی


اثر 8 هفته تمرین هوازی منظم بر سطوح TNF-α و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق

صفحه 134-142

معصومه حبیبیان؛ سعید امیرنیاشوبی؛ امام علی ذاکری خطیر