دوره و شماره: دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1400 
بررسی تأثیر دارچین بر سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

صفحه 740-751

پروانه سارانی علی آبادی؛ علیرضا داشی پور؛ حامد سارانی؛ افسانه سرابندی نو