مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  

  

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شرایط و قواعد مراکز ذیل را در فرایند مدیریت، داوری و انتشار مقالات علمی پذیرفته و اجرا نموده است:

iThenticate  Cross ref   DOI   COPE    ICMJE    Cross check   Wame

 

شاپا : 1375-2821

 

 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

 

بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 

 

  

شماره جاری: دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1401 

تأثیر روش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و کنترل هیجانی زنان باردار نخست‌زا

صفحه 449-460

ویدا درخشان پور؛ حسن پاشا شریفی پاشا شریفی؛ پروین کدیور


مطالعه سرطان‌زایی بنزن و تأثیرات مالاتیون بر آن در موش سوری

صفحه 502-516

مژگان اصغری؛ گودرز صادقی هشجین؛ علی اکبر گلابچی فر؛ محمدکاظم کوهی؛ احد محمد نژاد؛ ساناز ریسمانچی؛ محمد طاهری


نقش ساختار انگیزشی و کارکردهای اجرایی در وسوسه‌های جایگزین جذاب

صفحه 517-530

مریم السادات فخری؛ جواد صالحی فدردی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی