درباره نشریه

::
 
 

مجله علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

زمینه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

شاپا:

ISSN/ISBN: 7487-1606

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین ساقی

سردبیر: دکتر علیرضا مسلم

مدیر داخلی : دکتر حمیده یزدی مقدم

کارشناس نشریه: مریم خسروجردی

مشاوران آمار: دکتر حبیب الله اسماعیلی، دکتر محمد حسن رخشانی

ویراستاران فارسی:شرکت سینا وب

ویراستاران انگلیسی: شرکت سیناوب

ویرایش متون: "دستور خط فارسی" مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1384)

حامی علمی و مالی: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

شماره مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1482/123- 25/4/1384

آدرس مجله: سبزوار، بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجلـه

تلفن:

051-44018123

051-44018122

051-44018145

آدرس الکترونیکی:journals@medsab.ac.ir - umssm2@gmail.com ، آدرس وب: http://jsums.medsab.ac.ir/

این مجله در سایت های SID, Index Copernicus, ISC, Magiran, Iranmedex, EMRO, Google Scholar ایندکس شده است