دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1400 
پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاری

صفحه 311-319

محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدرضا مظلوم‌زاده؛ میلاد شیرخانی؛ کیمیا صباغ؛ فائزه صلایانی


کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین

صفحه 339-346

مریم سادات کاتبی؛ مینا قلعه نوئی؛ سمیرا زال بیکی؛ زهره برزگری اسفدن


بررسی بیان ژن کت اسپر2 و پارامترهای مورفولوژیکی جنین در موش سوری مواجه‌شده با هورمون اتفون

صفحه 379-386

رامین جهانگیرفرد؛ غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ عباس احمدی؛ الهام زاده هاشم


ارائه و برازش مدل پیشگیری از آسیب‌های ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی

صفحه 413-424

فهیمه کیوانلو؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد سیداحمدی