مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (JSUMS) - واژه نامه اختصاصی