اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا مسلم

بیهوشی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

alirezamoslem97gmail.com

دبیر تخصصی افتخاری

دکتر محمد تقی جغتایی

دکترای تخصصی آناتومی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

joghataeimtiums.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حمیده یزدی مقدم

دکتری تخصصی پرستاری استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ha_yazdimoghaddamyahoo.com

مدیر اجرایی

مریم خسروجردی

کارشناس ارشد داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

umssm2gmail.com

کارشناس نشریه

مریم خسروجردی

کارشناس ارشد داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

umssm2gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا مسلم

بیهوشی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=870
alirezamoslem97gmail.com
051-44011004

دکتر فرشته قراط

مدیر مرکز تحقیقات طب سنتی

drghoratgmail.com

دکتر ابراهیم شیرزاده

فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

dreshirzadeyahoo.com

دکتر حسین نجم­ آبادی

زنتیک پزشکی استاد

hnajm12yahoo.com

دکتر علی­رضا موسوی جراحی

اپیدمیولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

rmosaviyahoo.com

دکتر اکبر پژهان

فیزیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

a.pejhanyahoo.com

دکتر احمد دلبری

سلامت سالمندان دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ahmad.delbariki.se

دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

زنان و زایمان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

malhasanzadehyahoo.com

دکتر عباس حیدری

پرستاری استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

heidaryamums.ac.ir

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

fallahiuswr.ac.ir

دکتر کاظم رحیمی

کاردیولوژیست دانشیار، دانشگاه آکسفورد

www.georgeinstitute.ox.ac.uk
kazem.rahimigeorgeinstitute.ox.ac.uk

دکتر رحیم گل محمدی

آناتومی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

rahimgolmohammadiyahoo.com
44013819

h-index: 4