اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد سالاری زارع

متخصص مغز و اعصاب استادیار بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه علوم بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

dr.m.salarigmail.com
0000-0002-0653-3065

دبیر تخصصی افتخاری

دکتر محمد تقی جغتایی

دکترای تخصصی آناتومی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

joghataeimtiums.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدحسین ساقی

مهندسی بهداشت محیط استادیار مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

saghi9gmail.com
0000-0003-1802-7546

h-index: 11  

مدیر داخلی

دکتر حمیده یزدی مقدم

دکتری تخصصی پرستاری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

umssm2gmail.com

مدیر اجرایی

مریم خسروجردی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

umssm2gmail.com

کارشناس نشریه

مریم خسروجردی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

umssm2gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا مسلم

بیهوشی دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

alirezamoslem97gmail.com
051-44011004

دکتر علی­رضا موسوی جراحی

اپیدمیولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

rmosaviyahoo.com

h-index: 21  

دکتر حبیب الله اسماعیلی

استاد آمار زیستی استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

esmailyhmums.ac.ir

h-index: 30  

دکتر هاتف قاسمی حمیدآبادی

علوم تشریح دانشیار

umssm2gmail.com

h-index: 12  

دکتر احمد دلبری

سلامت سالمندان دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ahmad.delbariki.se

h-index: 13  

دکتر عباس حیدری

استاد پرستاری استاد پرستاری
گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامائی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

heidaryamums.ac.ir

h-index: 10  

دکتر کاظم رحیمی

کاردیولوژیست دانشیار، دانشگاه آکسفورد

www.georgeinstitute.ox.ac.uk
kazem.rahimigeorgeinstitute.ox.ac.uk

دکتر مهدی فرزادکیا

استاد مهندسی بهداشت محیط استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی ایران

mahdifarzadkiagmail.com
44013819

h-index: 27  

دکتر اکبر پژهان

فیزیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

a.pejhanyahoo.com

h-index: 8  

دکتر ابراهیم شیرزاده

فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

dreshirzadeyahoo.com

h-index: 6  

دکتر عبدالرضا نوروزی

دانشیار علوم تغذیه دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

norouzyamums.ac.ir

h-index: 10  

دکتر مهدی مشکی

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

drmoshkigmail.com

h-index: 9  

مجتبی فتاحی عبدی زاده

دانشیار ویروس شناسی پزشکی دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

mojtabafattahigmail.com

h-index: 7  

دکتر محمدحسین ساقی

استادیار مهندسی بهداشت محیط استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

saghi9gmail.com

h-index: 10  

دکتر حسین کارشکی

روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

kareshkium.ac.ir

دکتر فروغ مرتضوی

دانشیار بهداشت باروری دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

frmortazaviyahoo.com

h-index: 7  

دکتر فرشته قراط

استادیار طب سنتی ایرانی استادیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

drghoratgmail.com

h-index: 6  

دکتر حمیده یزدی مقدم

دانشیار پرستاری دانشیار، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ha_yazdimoghaddamyahoo.con

h-index: 3