مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (JSUMS) - اهداف و چشم انداز