نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کتابخانة مرکزی، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن، در سال 1394انجام ‌گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کتابداران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 419 نفر محاسبه شد و نمونه‌ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای از بین کل دانشجویان سبزوار(17179 نفر) انتخاب‌ شدند. داده‌ها با نرم‌افزارSPSS و minitab از طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته هاو نتایج: دانشجویان از تعامل با کتابداران مورد مطالعه رضایت دارند(میانگین 6/0±2/3 از مقیاس5). نتایج همچنین نشان‌دهنده این است که بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران و رضایت دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، ضریب همبستگی 53/0 و p<0.05)). بین دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در میزان رضایتمندی شان تفاوت معناداری وجود داردp<0.05))، بدین صورت که میزان رضایت در دانشجویان دانشگاه‌علوم‌پزشکی از سایرین بالاتر است(میانگین45/0 ±73/3). بین رضایتمندی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نیز تفاوت معناداری وجود دارد p<0.05))بدین صورت که دانشجویان کارشناسی نسبت به سایرین رضایت کمتری دارند( 63/0±16/3). مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان نیز مراجع پذیر بودن، اشارات و حرکات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، اجتناب از کاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، برقراری تماس چشمی، استفاده از پرسش های باز، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد، تعامل با کتابدار همجنس باخود ، اجتناب از تشخیص پیش از موقع ، پایان رضایت‌بخش به تعامل، لحن صدا و تنظیم عواطف هستند، در این عوامل )p<0.05) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review students' satisfaction from interaction with the academic librarians city of Sabzevar and factors affecting it

نویسندگان [English]

  • fahimeh hasannezhad 1
  • Maryam Salami 2
  • Sorayya Ziaei 2

1 M.A. in Library and Information Science, Iran,Sabzevar Medical University, Central Library

2 PhD in Knowledge and Information Science, Assistant Professor, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Objective: This study aimed to examine the students' satisfaction from interaction with the academic librarians city of Sabzevar and the factors influencing it, is conducted in 1394.
Materials and Methods: This descriptive-analytic and practical, and the survey is conducted. Data collection is Student satisfaction questionnaire to interact with librarians and librarians communication skills questionnaire. The sample size was calculated using a cochran formula 419 people, Ancient samples stratified random sampling were selected from among all the students of Sabzevar. The data was analyzed by SPSS and minitab through descriptive and inferential statistics .
Results: Students interact with librarians are satisfied. The results also indicate that the communication skills of librarians and student satisfaction and there is a significant correlation.
Between different universities there are significant differences in their satisfaction,
That satisfaction rate is higher than others in the University of Medical Sciences.
There is a significant difference between students in different grades of satisfaction so that undergraduates are less satisfied than others.
The most important factors influencing satisfaction of the students are also references, gestures, with an awareness of the presence of others, avoiding the use of certain words, active listening, eye contact, use of open questions, comments and proposals, dealing with Gay librarian with themselves, to avoid premature diagnosis, the unsatisfactory to interact, tone of voice and emotions are set

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic librarians
  • the interaction between the individual
  • student
  • Satisfaction