نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس آزمایشگاه میکربشناسی- شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق دارو

2 مدیر بخش تحقیقات بیولژیبیولژی، شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق‎دارو،

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، کرج،

4 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران،

5 متخصص کارآمدسازی، مجتمع تولیدی تحقیقاتی - انستیتو پاستور ایران، کرج

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پانکراس، یکی از کشنده‎ترین سرطان‎ها در دنیاست که در ایران نیز شایع است. پژوهش حاضر با توجه به نقش خانوادة ژنBcl-2در تنظیم مرگ سلولی (آپوپتوزیس) در بدن و پیشرفت سرطان به‎دلیل بیان بالای این ژن، در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پانکراس به انجام رسید. قرارگرفتن این ژن در مجاورت پروموتر قوی رشتة سنگین ایمونوگلوبین IgH روی کروموزوم 14 بر اثر جابه‌جایی، سبب افزایش بیان بیش از حد این ژن می‎شود.
مواد و روش‎ها: این مطالعه روی 49 نمونة پارافینه‎شده (حاصل از بررسی 1537 لام مربوط به 105 بیمار موجود در یکی از مهم‎ترین مراکز تحقیقاتی سرطان کشور (انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بازة زمانی 8 ساله)) با استفاده از روش واکنش زنجیره‎ای پلیمراز (PCR) انجام شد.
یافته‎ها: تعداد 23 بیمار (9/46 درصد) از افراد مورد بررسی، جابه‌جایی ژن Bcl-2را در سه نقطة شکست کروموزومی با نرخ 43 درصد (10 نفر) در ناحیة mbr، 48 درصد (11 نفر) در ناحیة mcr و 9 درصد (2 نفر) در ناحیة icr نشان دادند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که بررسی جابه‌جایی ژن Bcl-2در نمونة سرطانی بیماران درمان را از طریق مهار این ژن سرطانی، پیشنهاد می‌کند.
نتیجه‎گیری: مهار ژن سرطانی Bcl-2باعث فعال‎شدن فرایند آپوپتوزیس در سلول‌های سرطانی بیماران می‌شود. در نتیجه، سرطان را به‎طور هدف‌مند و اختصاصی درمان می‌کند. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از پژوهش‎ها دربارة سایر سرطان‎ها همسوست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of Bcl-2 translocation in pancreatic cancer in Iranian patients

نویسندگان [English]

 • Susan Gordehie 1
 • Reza Sheikhnejad 2
 • Seyed Abdolhamid Angaji 3
 • Mahmoud Khanaki 4
 • Vahid Marandi 5

1 MSc. in Genetics, Kharazmi University, Karaj, Iran

2 Ph.D. in Biochemistry, Biology Dept. Manager, Tofigh Daru Engineering-Research Co., Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Cell and Molecular biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran

4 Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Validation Specialist, Production-Research Complex, Pasteur Institute of Iran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Pancreatic cancer is one of the most leading causes of cancer-related deaths. Considering the role of Bcl-2 family gene in apoptosis that are known to be over-expressed in most cancers, this study focused on the detection of Bcl-2 translocation t(14;18) to the immunoglobulin heavy chain (IgH) that may contribute to the pathogenesis of pancreatic cancer.
 Materials and Methods: Forty-nine samples of paraffin embedded tissues (extracted from 1537 slides of 105 patients in one of the major local cancer centers) were investigated for detection of Bcl-2 translocation t(14;18) by standard PCR.
Results: The Bcl-2 t(14;18) translocation was detected in 23 of all 49 patients (46.9%), including 10 of 23 translocated patients (43%) with break points within the mbr cluster, 11 with involvement of the mcr locus (48%), and 2 in the icr locus (9%).
Discussion: Detection of Bcl2 translocation in pancreatic cancer is in agreement with results from other studies, and shows this rearrangement could be considered as a new treatment strategy based on apoptosis or personalized treatment.
 
Keywords: apoptosis, Bcl-2 translocation, pancreatic cancer,paraffin embedded tissue, personalized treatment, polymerase chain reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • apoptosis
 • Bcl-2 translocation
 • pancreatic cancer
 • paraffin embedded tissue
 • personalized treatment
 • polymerase chain reaction
[1] Horvitz HR. Why does programmed cell death, or apoptosis, occur? Scientific American. 1999 Oct. 21, 1.
[2] Azmi AS, Mohammad RM. Non-peptidic small molecule inhibitors against Bcl-2 for cancer therapy. J. Cell Physiol. 2009; 218: 13-21.
[3] Abraham DJ. Burger's medicinal chemistry and drug discovery. Wiley Online Library. 2003.
[4] Westphal S, Kalthoff H. Apoptosis: targets in pancreatic cancer. Molecular Cancer. 2003; 2(1): 6.
[5] Hamilton SR, Aaltonen LA. Cancer, International Agency for Research on, & Organization, World Health. Pathology and genetics of tumours of the digestive system. IARC press Lyon. 2000; 48.
[6] Delpu YH, Naïma L, Hubert S, Flavie S, Janick BL, Cordelier P. Genetic and epigenetic alterations in pancreatic carcinogenesis. Current Genomics. 2011; 12(1): 15.
[7] Kelekar A, Thompson CB. Bcl-2-family proteins: the role ofthe BH3 domain. Apoptosis Trends in Cell Biology. 1998; 8(8): 324-330
[8] Azmi AS, Mohammad RM. Non-peptidic small molecule inhibitors against Bcl-2 for cancer therapy. J. Cell Physiol. 2009; 218: 13-21.
[9] Masood A, Azmi AS, Mohammad RM. Small molecule inhibitors of Bcl-2 family proteins for pancreatic cancer therapy. Cancers. 2011; 3(2): 1527-1549.
[10] Albinger-Hegyi A, Hochreutener B, Abdou MTh, Hegyi I, Dours-Zimmermann MT, Kurrer, Michael O Zimmermann DR. High frequency of t (14; 18)-translocation breakpoints outside of major breakpoint and minor cluster regions in follicular lymphomas: improved polymerase chain reaction protocolsfor their detection. The American Journal of Pathology. 2002; 160(3): 823-832.
[11] Chan WC, Hawley RC. Practical detection of t(14; 18) (IgH/BCL-2) in follicular lymphoma. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2008; 132(8): 1355
[12] Jalali N, MR Davati A, Tavakoli A. Expression of Bcl-2 gene in primary breast cancer and its correlation with some prognostic factors.  J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17(58): 30-36.
[13] Akl H, Vervloessem T, Kiviluoto S, Bittremieux M, Parys JB, De Smedt H, Bultynck G. A dual role for the anti-apoptotic Bcl-2 protein in cancer: Mitochondria versus endoplasmic reticulum. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research. 2014; 1843(10): 2240-2252.
[14] Pikor LA, Enfield KS, Cameron H, Lam WL. DNA extraction from paraffin embedded material for genetic and epigenetic analyses. J Vis Exp. 2011; 49.
[15] Yip KW, Reed JC. Bcl-2 family proteins and cancer. Oncogene. 2008; 27(50): 6398-6406.
[16] Wallace DJ, Shen D, Reed GF, Miyanaga M, Mochizuki M, Sen HN, Chan Ch. Detection of the bcl-2 t(14; 18) translocation and proto-oncogene expression in primary intraocular lymphoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2006; 47(7): 2750.
[17]Yanai S, Nakamura S, Takeshita M, Fujita K, Hirahashi M, Kawasaki K, Matsumoto T. Translocation t (14; 18)/IGH-BCL2 in gastrointestinal follicular lymphoma. Cancer. 2011; 117(11): 2467-2477.
[18] Kirkin V, Joos S, Zörnig M. The role of Bcl-2 family members in tumorigenesis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research. 2004; 1644(2): 229-249.
[19] Ilievska PB, Smickova S, Jovanovska Crvenkovska S, Zafirovska Ivanovska B, Stefanovski T, Petrusevska G. Bcl-2 as a prognostic factor for survival in small-cell lung cancer. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, 2008; XXIX(2): 281-293.