نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ علوم پزشکی مشهد

2 مشهد،خیابان دانشگاه،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مشهد- خیابان دانشگاه- دانشگاه 18- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط

5 دانشجو / علوم پزشکی مشهد

6 دانشجو/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: از میان انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، تتراسایکلین ها دومین گروه شایع آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف در سراسر جهان هستند که ورود آنها به فاضلاب خانگی می تواند منجر به آلودگی منابع آب شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی فرایند US/UV/H2O2 در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی می باشد.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بوده که با استفاده از حمام اولتراسونیک و در حضور اشعه ماوراء بنفش و پراکسید هیدروژن انجام گرفته است. به منظور سنجش تاثیر متغیرهای زمان تماس(60-5 دقیقه)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک ( mg/l25-5)، pH(10-3)، پراکسید هیدروژن(mg/l20-5) و توان ورودی(300-90 وات) بر فرایند، از راکتور در فواصل زمانی مشخص نمونه برداری و غلظت باقی مانده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 261 نانومتر قرائت گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که UV و اولتراسونیک در بهترین شرایط به ترتیب 16% و 32% در حذف این آلاینده دارند. با به کارگیری همزمان US/UV/H2O2، کارایی حذف آنتی بیوتیک افزایش یافت و بهترین راندمان در 5/4pH= ، غلظت اولیه آنتی بیوتیک mg/l 10، غلظت پراکسید هیدروژن mg/l20 و توان ورودی 240 وات حاصل شد. در این شرایط بعد از زمان تماس 50 دقیقه، راندمان حذف 83% برای آنتی بیوتیک تتراسایکلین حاصل گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از فرایند US/UV/H2O2به عنوان یک فرایند موثر برای حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of Advanced oxidation process US/UV/H2O2 on Removal of Tetracycline Antibiotic from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

 • mohsen yazdani 1
 • aliasghar najafpoor 2
 • aliakbar dehghan 3
 • hosein alidadi 4
 • mahmood dankoob 5
 • Reyhane Zangi 1
 • masoume saghi 1
 • aliasghar navaei 6

چکیده [English]

Background and objectives: among the different type of antibiotics, the tetracycline occupied the 2end level of the more prevalence types in produce and use aspect worldwide and their existence in domestic wastewater will pollute our water resources. The aim of this study was to determine the performance of US/UV/H2O2 processes when reduction of tetracycline antibiotic from an aqueous environment was objected.
Material and methods: the current experimental study use the ultrasonic bath simultaneously with ultraviolet wave and hydrogen peroxide. To detect the effect of variables include contact time(5-60 min), the antibiotic concentration (5-25 mg/l), pH(3-10), hydrogen peroxide concentration (5-20 mg/l) and the input power (90- 300 W) of instrument in process, the reactor has been sampled in different intervals and the residue concentration to be used to detect with spectrophotometer instrument in 261 nm length wave.
Results: the result have been showed that the separately use of UV and US will not take a high performance with the best removal percent of 16% and 32%. Simultaneously use of US/UV/H2O2 cached a more highly reduction in tetracycline concentration and the best reduction was 83 % removal that took place in pH= 4.5, antibiotic concentration of 10 mg/I, input power of 240 W, hydrogen peroxide concentration of 20 mg/l, time equal with 50 min.
Conclusion: the result have been showed that the US/UV/H2O2 process can be used as a performance process to remove the tetracycline antibiotic from an aqueous environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ultrasound
 • ultra violet waves
 • hydrogen peroxide
 • antibiotic tetracycline
 • aqueous solutions
[1
 
[1]. Dirany A, Sirés I, Oturan N, Oturan MA. Electrochemical abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water. Chemosphere. 2010; 81(5): 594-602.
[2]. Gagnon C, Lajeunesse A, Cejka P, Gagne F, Hausler R. Degradation of selected acidic and neutral pharmaceutical products in a primary-treated wastewater by disinfection processes. Ozone: Science and Engineering. 2008; 30(5): 387-92.
[3]. Rahmani A, Mehralipour J, Shabanloo A, Majidi S. Efficiency of ciprofloxacin removal by ozonation process with calcium peroxide from aqueous solutions. 2015.
[4]. Sarmah AK, Meyer MT, Boxall AB. A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment. Chemosphere. 2006; 65(5): 725-59.
[5]. Elmolla ES, Chaudhuri M. Comparison of different advanced oxidation processes for treatment of antibiotic aqueous solution. Desalination. 2010; 256(1): 43-7.
[6]. Kümmerer K. Antibiotics in the aquatic environment–a review–part I. Chemosphere. 2009; 75(4): 417-34.
[7]. Garoma T, Umamaheshwar SK, Mumper A. Removal of sulfadiazine, sulfamethizole, sulfamethoxazole, and sulfathiazole from aqueous solution by ozonation. Chemosphere. 2010; 79(8):  814-20.
[8]. Linares-Hernández I, Barrera-Díaz C, Bilyeu B, Juárez-GarcíaRojas P, Campos-Medina E. A combined electrocoagulation–electrooxidation treatment for industrial wastewater. Journal of hazardous Hazardous materialsMaterials. 2010; 175(1): 688-94.
[9]. Yuan F, Hu C, Hu X, Qu J, Yang M. Degradation of selected pharmaceuticals in aqueous solution with UV and UV/H 2 O 2. Water Research. 2009; 43(6): 1766-74.
[10]. Safari G, Hoseini M, Kamali H, Moradirad R, Mahvi A. Photocatalytic Degradation degradation of Tetracycline tetracycline Antibiotic antibiotic from Aqueous aqueous Solutions solutions Using using UV/TiO2 and UV/H2O2/TiO2. Journal of Health. 2014; 5(3): 203-2013.
[11]. Michael I, Rizzo L, McArdell C, Manaia C, Merlin C, Schwartz T, et al. Urban wastewater treatment plants as hotspots for the release of antibiotics in the environment: a review. Water Research. 2013; 47(3): 957-95.
[12]. Hou L, Zhang H, Xue X. Ultrasound enhanced heterogeneous activation of peroxydisulfate by magnetite catalyst for the degradation of tetracycline in water. Separation and Purification Technology. 2012; 84: 147-52.
[13]. Klavarioti M, Mantzavinos D, Kassinos D. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. Environment international. 2009; 35(2): 402-17.
[14]. Sanchez-Prado L, Barro R, Garcia-Jares C, Llompart M, Lores M, Petrakis C, et al. Sonochemical degradation of triclosan in water and wastewater. Ultrasonics Sonochemistry. 2008; 15(5): 689-94.
[15]. Hoseini M, Safari GH, Kamani H, Jaafari J, Mahvi A. Survey on Removal removal of Tetracycline tetracycline Antibiotic antibiotic from Aqueous aqueous Solutions solutions by Nanonano-Sonochemical sonochemical Process process and Evaluation evaluation of the Influencing influencing Parametersparameters. Iranian Journal of Health and Environment. 2015; 8(2): 141-52.
[16]. Kim I, Yamashita N, Tanaka H. Performance of UV and UV/H 2 O 2 processes for the removal of pharmaceuticals detected in secondary effluent of a sewage treatment plant in Japan. Journal of hazardous Hazardous materialsMaterials. 2009; 166(2): 1134-40.
[17]. Roma M. Removal of Ciprofloxacin ciprofloxacin from Water water using Adsorptionadsorption, UV Photolysis photolysis and UV/H2O2 Degradationdegradation: . Worcester Polytechnic Institute; . 2011.
[18]. Homem V, Santos L. Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous matrices–a review. Journal of environmental Environmental managementManagement. 2011; 92(10):2 304-47.
[19]. Vogna D, Marotta R, Napolitano A, Andreozzi R, d’Ischia M. Advanced oxidation of the pharmaceutical drug diclofenac with UV/H 2 O 2 and ozone. Water Research. 2004; 38(2): 414-22.
[20]. Pereira VJ, Weinberg HS, Linden KG, Singer PC. UV degradation kinetics and modeling of pharmaceutical compounds in laboratory grade and surface water via direct and indirect photolysis at 254 nm. Environmental science Science & technologyTechnology. 2007; 41(5):1682-8.
[21]. Yao H, Sun P, Minakata D, Crittenden JC, Huang C-H. Kinetics and modeling of degradation of ionophore antibiotics by UV and UV/H2O2. Environmental science Science & technologyTechnology. 2013; 47(9): 4581-9.
[22]. Behrouzi-Navid M, Olya M, Monakchian K, editors. Removal of Metronidazole metronidazole in pharmaceutical industrial effluents by UV/H2O2. The 5th National Conference and Exhibition on Environmental Engineering; . 2011.
[23]. Shaojun J, Zheng S, Daqiang Y, Lianhong W, Liangyan C. Aqueous oxytetracycline degradation and the toxicity change of degradation compounds in photoirradiation process. Journal of Environmental Sciences. 2008; 20(7): 806-13.
[24]. Naddeo V, Meriç S, Kassinos D, Belgiorno V, Guida M. Fate of pharmaceuticals in contaminated urban wastewater effluent under ultrasonic irradiation. Water Research. 2009; 43(16): 4019-27.
[25]. Elmolla E, Chaudhuri M. Optimization of Fenton process for treatment of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution. Journal of hazardous Hazardous materialsMaterials. 2009; 170(2): 666-72.
[26]. Tyrovola K, Peroulaki E, Nikolaidis NP. Modeling of arsenic immobilization by zero valent iron. European Journal of Soil Biology. 2007; 43(5): 356-67.
[27]. Kord Mostafapour F, Bazrafshan E, Belarak D, Khoshnamvand N. Survey of Photophoto-catalytic Degradation degradation of Ciprofloxacin ciprofloxacin Antibiotic antibiotic Using using Copper copper Oxide oxide Nanoparticles nanoparticles (UV / CuO) in Aqueous aqueous Environmentenvironment. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016; 15(4): 307-18.