نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 عضو هیات علمی

3 معاون دانشجویی وفرهنگی واحد سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار بوده و از عملکردهای اصلی پرستاران محسوب می شود. اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایعترین اشتباهات نظام بهداشتی است. یکی از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی پرستاران استرس شغلی است؛ لذا استفاده از شیوه های پیشگیرانه مانند مدیریت استرس، ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش ایمن-سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایی میدانی شاهدار است. جامعه پژوهش را 100 نفر پرستار شاغل در بخش های داخلی، جراحی و اطفال بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می‌دهند. پرستاران به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و با استفاده از بلوک جایگشتی به دو گروه تقسیم شدند. درگروه مداخله، آموزش ایمن سازی دربرابراسترس (کارگاه2روزه 8 ساعته به فاصله یک هفته) اجراشد. ابزار گردآوری داده ها فرم‌های پژوهشگر ساخته مشخصات فردی- شغلی و فرم ثبت اشتباهات دارویی بود، در طول دو مرحله یک ماه قبل و یک ونیم ماه بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، کای دو ، فیشر و تی- مستقل و معادلات برآورد تعمیم یافته با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16و SAS نسخه 9,1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار اشتباهات دارویی درگروه مداخله قبل از آموزش ایمن سازی در برابر استرس 30 /2±65 /5 و یک ونیم ماه بعد 57/ 1±68/ 2 بود. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین اشتباهات دارویی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی‌داری را نشان داد (05/0>P).
نتیجه گیری: آموزش ایمن سازی در برابر استرس می‌تواند میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of stress inoculation training on the medication error of nurses.

نویسندگان [English]

  • akram Shamsabadi 1
  • mehdi jafarzade fakhar 2
  • Mohammad Hasan Rakhshani 2
  • aliakbar jannatabadi 3

1 no

چکیده [English]

Background: Administration of medications is an important part of treatment and care provided by nurses. Medication errors in nursing profession is one of the most common health care mistakes.One of the factors in the incidence of medication errors, job stress, so stress management and efficient use of preventive methods necessary to appear. The aim of this study is to determine the effect of a Stress Inoculation training on the medication error of nurses.
Materials and methods: The present research is, a field trial controlled study.The population included 100 nurses in medical, surgical and pediatric hospitals constitute Sabzevar University of Medical Sciences. Nurses are selected using quota sampling permutation blocks were divided into two groups.The intervention group, stress inoculation training (workshop 2 days 8 hours a week) was conducted.The data collecting by a researcher-made forms of occupational demographic information and registration forms medication errors,during the two stage, one months before and one and a half months after the intervention was completed by both groups. Data were analyzed by means of SPSS-11/5 and SAS 9.1 statistical software using descriptive statistics, Mann-Whitney, Chi-square, Fisher, T test and generalized estimation equations.
Results:The mean and standard deviation of medication errors in the intervention group before stress inoculation training 5/65 ± 2/30 and a half months was 2/68 ± 1/57. Analysis of data between the mean medication errors samples before and after the intervention groups showed significant differences (P<0/05).
Conclusion:Stress inoculation training can reduce the incidence of medication errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress inoculation training
  • medication error
  • Nurse
  • stress
1-Hanskamp-Sebregts M, Zegers M, Boeijen W, Westert GP, Van Gurp PJ, Wollersheim H. Effects of auditing patient safety in hospital care: design of a mixed method evaluation. BMC Health Services Research.2013; 13: 226.
2-Mark BA, Belyea M. Nurse staffing and medication error: cross-sectional or longitudinal relationships? Res nurse  health. 2009; 32 (1): 18-30.
3-Hughes RS. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. 1nd ed.United States.AHRQ Publication, 2008.
4-Soozani A, Bagheri H, Poorheydari M. [Survey nurse’s view about factors affects medication errors in different care units of Imam Hossein hospital in Shahroud]. Knowledge & Health.2007; 2(3): 8-13.
5-Mrayyan, MT. Shishani k, Alfaouri I. Rate causes and reporting of medication errors in Jordan: nurses' perspectives. Journal NursManag 2007;15(6):659-70.
6-Institute of Medicine. To error is human: building a safer health system. Washington DC: national Academies Press; 2000.
7-Valizadeh F, Ghasemi SF, Nagafi SS, Delfan B, Mohsenzadeh A. Errors in medication orders and the nursing staff›s reports in medical notes of children. Iran J Pediatr. 2008; 18 (Suppl 1): 33-40.
8-Nikpeyma N, Gholamnejad H. Reasons for medication errors in nurses’ veiws. J NursMidwifery . 2009; 19 (64): 19-23.
9-Stratton KS, Pepper G. Reporting of medication errors by pediatric nurses.J Pediatric Nurs. 2004; 19(6):385-92.
10-Bakhshaei P, Babaki SH, Esmaili A, Sinashahi A, Abachizadeh K. Evaluate patterns of medication errors in healthcare Iran. First National Conference on patient safety. 2011;oct 26-8.
11-Najafi H. medication prescription error is one of the most common errors in medical professional . Proceeding of the 1St International Congress Forensic Medicine; 2009 May 25-7.
12- Poter PE, Pery AG, Stocert PE. Text book fundamentals of nursing ,8tn.ed,2013.
13-Shahrokhi A, Ebrahimpour F, Ghodousi A. Factors effective on medication errors: A nursing view. J Res Pharm Pract. 2013; 2 (1): 18-23.
14-Madadi Z, Jaafaripooyan E.Nursing Medication Errors, Causes and Solutions. A Reviev Study.2015:4(3):54.
15- Zahmatkeshan N, Bagherzadeh R, Mirzaie K. An observational study to evaluate the medication errors by nursing staff working in Bushehr medical centers during one year interval (2006-2007). Iranian South Medical Journal. 2010;13(3):201-6.
16-Mayo AM, Duncan D.Nurse perceptions of medicaition errors.what we need to khnow for paitent safety.j nurse care qual.2004;19 (3): 209-17.
17-Gärtner FR, Nieuwenhuijsen K, van Dijk FJ, Sluiter JK. The impact of common mental disorders on the work functioning of nurses and allied health professionals: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2010 Aug; 47(8):1047-61.
18-Ghasemi F, Valizadeh F, Momennasab M. Survey aknowlege nurses related to medication errors. Yafteh Journal.2008;10(2):55-63.
19-Darabi F, Amolaee K, Assarezadegan M, SeifiF,Razlansari H, Darestani K, et al. Frequency of nursing and midwifery errors in referred cases to the Iranian Medical Council and Imam Reza Training Hospital in Kermanshah. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2009; 13 (3): 261-6.
20-Seki Y, & Yamazaki Y. Effects of working conditions on intravenous medication errors in Japanese hospital.Journal of Nursing Management.2006; 14: 128-39.
21-Zahmatkeshan N, Bagherzadeh R, Mirzaee K. Study on types and causes of medication errors in
nurses of Boshehr hospitals. Iran South Med J. 2007;13(3):201-6.
22-Chiang HY, Pepper GA. Barriers to nurses' reporting of medication administration errors in Taiwan.J NursScholarsh. 2006; 38(4): 392-9.
23-Handler SM, Perera S, Olshansky EF, Studenski SA, Nace DA, Fridsma DB, Hanlon JT. Identifying modifiable barriers to medication error reporting in the nursing home setting. J Am Med Dir Assoc. 2007 Nov; 8(9): 568-74.
24-Chang EM, Hancock KM, Johnson A, Daly J, Jackson D. Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward. Nurs Health Sci. 2005 Mar;7(1):57-65.
25-Chang EM, Hancock KM, Johnson A, Daly J, Jackson D. Role stress in nurses: Review of related factors and strategies for moving forward. Nurs Health Sci 2005;7:57-65.
26-Abdi H, Shahbazi L. Job stresses in nurses in Intensive care unit and its relationship with burnout them. Journal of Medical Sciences and Health Services of yazd. 2002;3(9):64-5.
27-Hojjati H, Jalal Mannesh S, Fesharaki M. Insomnia effects on public health nurses working night shift at the  hospital. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2009; 3(11):70-5.
28- Molazem Z, MohammadHosseini S, Karimi Z, Bagheri G. Some factors causing job stress and The creation of tension in the hospital nurses in the Medical Sciences and Health Services kohgiloyeh province. Journal of  ArmaghanDanesh. 2005; 3 (10):95-103.
29-Landrigan C, Rothschild J, Cronin J, Kaushal R, Burdick E, Katz J,et al. Effect of  reducing interns’ work hours on serious medical errors in intensive care units. 2004;351(18): 1838-48.
30-Lockley S, Cronin J, Evans E. Effect of reducing interns’ weekly work hours on sleep and attentional failures. 2004;351(18):1829-37.
31-Ahangarzadeh S, Rahimi F, Feizi A, Bagaei R. A Survy on the nursing related factors influencing  medication error  incidence. 2015;12(12):1088-93.
32-Haw CM, Dickens G, Stubbs J. A review of medication administration errors reported in a large psychiatric hospital in the United Kingdom. PsychiatrSrev 2005;56: 1610- 13.
33-Tang FI, Sheu SJ, Yu S, Wei IL, Chen CH. Nurses relate the contributing factors involved in medication errors. J ClinNurs 2007; 16(3): 447- 57