نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران،

3 مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران،

4 مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دومین علت مرگ و میر در مناطق در حال توسعه می باشد. که در شهرستان بعد از بیماریهای قلبی وعروقی همانند الگوی کشوری در رتبه دوم مرگ و میر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در تصادفات درون شهری می باشد .
مواد و روش‌ها:
این مطالعه از نوع طولی می باشد . جامعه آماری کلیه مصدومین بستری شده ( 550 نفر) در بیمارستان شهید دکتر بهشتی سبزوار به علت حوادث ترافیکی درون شهری، از مورخه 15/3/89 لغایت 15/3/90 بود از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. برایvalid کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان مرکز مدیریت بیماریها و کارشناسان مرکز کنترل ترافیک استفاده شده و reliability آن 7/96 بدست آمد. داده ها ی پژوهش به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودارها در قسمت نتایج ارائه گردید.
نتایج: مردان با 87 % بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را دارند. از نظر سنی بیشتر سهم به گروه 20 تا 40 سال با 40 درصد تعلق دارد . بیشترین میزان مصدومین را رانندگان (60%) تشکیل داد. بیشترین وسیله تاثیرگذاز در تصادفات با 4/73% موتور سیکلت بود. 8/84% از سرنشینان خودروها از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و 5/92% از رانندگان وسایل نقلیه دوچرخ کلاه نداشتند. 1/27 درصد وسایط نقلیه مورد بررسی سرعت غیر مجاز در سطح شهر داشته اند. 6/40 درصد رانندگان به هنگام تصادف، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده اند و و بیشترین درصد تصادفات رانندگی در ساعات 7 صبح تا 12 ظهر رخ داده است
نتیجه گیری: به منظور کاهش میزان حوادث رانندگی، فرهنگ سازی در بین کودکان و نوجوانان در طولانی مدت و اجرای طرح برخورد با متخلفان حادثه ساز شامل سرعت غیر مجاز، عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی توصیه می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010-2011

نویسندگان [English]

  • HASSAN naemi 1
  • alireza ghorbani 2
  • Seyed Mjid Ghazanfari 3
  • Maryam Masoudifar 3
  • Reza Koshkenaghi 4

1 Training and Research Expert

2 Hospital director Vasei

3 student of traditional medicine, , Sabzevar University of Medical Sciences, Iran

4 Health Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Introduction: Traffic accidents are the second leading cause of death in the world and the second cause of death in developing regions. In city after cardiovascular diseases as a model country in second place is death. The purpose of this study are important factors in accidents within the city.
Materials and Methods:
This study is longitudinal. All the injured were hospitalized population (550 patients) in Shahid Beheshti Hospital due to traffic accidents in the city of Sabzevar, dated 15/03/89 till 15/03/90 was a self-made questionnaire was used. To valid questionnaires from experts Center for Disease Control and traffic control center experts and its reliability was 7/96. A descriptive study analyzed data and the results were presented in tables and charts.
Results: 87% of men with the highest frequency of their gender. More age group 20 to 40 years with a 40% share belongs. Most of the victims of the drivers (60%) was formed. Most vehicle crashes Tasyrgzaz with 4/73% motorcycle. 8/84% of vehicle occupants were not using seat belts and 5/92% of drivers not wearing two-wheeled vehicles. 1.27% of vehicles checked were speeding in the city. 6/40% of the drivers in an accident, did not observe traffic rules and the highest percentage of accidents during the hours of 7 am to 12 am occurred
Conclusion: In order to reduce traffic accidents, among children and youth culture in the long term and plan to deal with accidental violations, including speeding, non-use of safety belts and helmets are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban traffic
  • vehicles
  • sabzevar
[1] Douglas R. Transport studies. Translator: Hamid Behbehani. Tehran, Arkan. 2005.
[2] Rahmani A, Farzane S. The sociological causes of road accidents. Azad University of Babol, Master Sociology. 2006.
[3] Ansari E, Mohammadi A, Saeedi S, Social and cultural factors affecting urban traffic accidents (Case Study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad). Urban Sociological Studies. 2013; 6: 81-102.
[4] Behbahani H. Transportation. Tehran, Avaye Noor. 2005.
[5] Joghataee M, Nik Aeen behrokh. Prevention of Accidents. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation. 1998. [in Persian]
[6] Barakati SAK. Hit a province. Plan and Budget Organization of Khorasan. 1997. [in Persian]
[7] http://www.yjc.ir/fa/news/4802251. Young Journalists Club, News 4802251, release date 13/4/2015.
[8] Shocking facts and prospects of urban accidents in the nation's capital, Health, No. 390, 2012.
[9] http://www.mehrnews.com/news/2959650- 2015- news kod: 2959650.
[10] Sabzevar Health Center, Unit Statistics, 2010.
[11] Sadeghian F, Khosravi A, Emamian MH, Younesian R.  The pattern of road traffic injuries and related factors in Shahrood, Iran.  Payesh Journal Article, 2008; 7(3).
[12] http://www.sid.ir. 2008/12/28.  
[13] http://www.sid.ir. 2008/12/28.
[14] Hekmatnia H, Ansari Zh, Givehchi S. Optimization of urban transportation and study on causes of accidents, Yazd City, Iran. Human Geography Research. 2014; 46(2): 293-310