دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398 
رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی:یک مطالعه ی مروری نظامند

صفحه 695-707

تیمور آقاملایی؛ حسین داودی؛ علی صفری مرادآبادی؛ سکینه دادی پور


ارزیابی ریسک حریق در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از روش FRAME

صفحه 739-746

مصطفی میرزایی علی‌آبادی؛ فاطمه رستمی؛ محسن مهدی‌نیا؛ اعظم کرمی مسافر؛ جلیل درخشان؛ مریم فیض عارفی


بررسی کارایی کربن فعال‌شده با آمونیوم در حذف آنتی‌بیوتیک سولفانیل‌آمید از آب آلوده

صفحه 797-807

پریسا برات پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ سکینه شکوهیان


بررسی مهمترین ابعاد پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار

صفحه 817-825

زهرا کیوانلو؛ سمیه فضایلی؛ بیتا برغمدی؛ عقیل الله کیخسروی؛ نجمه سبزواری؛ محبوبه نعمت شاهی