بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 129-137

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات قبلی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A را در گسترش تشنج های ناشی از کیندلینگ را به درستی روشن نکرده اند. در مطالعه حاضر با انسداد این گیرنده ها (توسط آنتاگونیست اختصاصی) نقش آن ها در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی موش های صحرایی انجام شد که 24 سر ...  بیشتر

تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز در فرکانس های بم و زیر بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش

عبدالامیر علامه؛ سیدباقر مرتضوی؛ رمضان میرزایی؛ علی خوانین؛ نصراله کمالیان

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 138-143

چکیده
  زمینه و هدف: صدا در شدت های بالا به عنوان یک عامل استرس زای فیزیکی تلقی می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه در سال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس به روش تجربی بر روی 18 سر خرگوش سفید نر نیوزلندی انجام شد. خرگوش ها به صورت ...  بیشتر

بررسی اثر کافور بر توبول های اسپرم ساز موش نژاد Balb/c

مهدی جلالی؛ محمدرضا نیک روش

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 144-151

چکیده
  زمینه و هدف: در طب سنتی ایرانیان، این باور همواره وجود داشته است که کافور کاهش دهنده میل جنسی محسوب می شود. بر اساس این تفکر و به استناد مطالعات اندکی که در این زمینه وجود دارد، محققین بر آن شدند تا اثر این ماده را بر تغییرات هیستولوژیکی دستگاه تولید مثلی و روند اسپرماتوژنز موش مورد بررسی قرار دهند. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ...  بیشتر

جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس

مهشید محمدی پور؛ کاظم پریور؛ محمدعلی شکرگزار؛ ناصر مسروری؛ احمد رضا کامیاب؛ راحله حلبیان؛ مهریار حبیبی رودکنار

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 152-157

چکیده
  زمینه و هدف: فاکتور VII یکی از عوامل انعقادی مهم در مسیر خارجی انعقاد خون است که می تواند با فعال کردن FX نیاز بیماران هموفیل را به فاکتورهای VIII و IX رفع نماید. بیان نو ترکیب این فاکتور مشکلات موجود در تهیه فاکتور های مذکور از پلاسما (با توجه به میزان اندک آن ها) و همچنین خطر انتقال بیماری های خونی را برطرف می سازد. لذا هدف از این پژوهش بیان ...  بیشتر

بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون

سعید فقیه؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ حسن خلیلی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 158-163

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل احتمالی خطا در اندازه گیری فشارخون روی هم قراردادن پاها از ناحیه زانو در حالت نشسته هنگام اندازه گیری فشار خون می باشد و مطالعات انجام شده در این مورد نتایج متناقص ارایه داده اند. لذا، پژوهش حاضر جهت بررسی اثر روی هم قرار دادن پا ها در وضعیت نشسته بر روی فشار خون در بیماران دارای پر فشاری خون انجام گردید. مواد ...  بیشتر

بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان

الهه صدیقی لویی؛ شقایق رحمانی؛ رضا سعیدی؛ حمیده جعفری

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 164-168

چکیده
  زمینه و هدف: با تعیین به موقع رسیدگی نوزاد، می توان مشکلات و عوارض احتمالی را پیشگویی و نسبت به اقدامات لازم برای او تصمیم گیری نمود. با توجه به این که روش های موجود پیچیده، وقت گیر بوده و برای نوزاد استرس زا می باشند، پژوهشگران بر آن شدند تا روش ساده شده کلیمک را با روش متداول بالارد جدید مقایسه نمایند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ...  بیشتر

مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف

ژرالد لارچر؛ محمود محمودی؛ فریده زینی؛ حسین معلایی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 169-175

چکیده
  زمینه و هدف: قارچ های کراتینولیتیک از جمله قارچ های موجود در خاک هستند که فعالیت آنزیمی آن ها باعث تجزیه مواد کراتینیزه در خاک شده و یکی از عوامل مهم بیماری زا محسوب می گردد و به منظور تعیین فعالیت آنزیمی در قارچ های کراتینولیتیک و بررسی اثرات شرایط اقلیمی در فعالیت آنزیمی این مطالعه صورت گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف

مهدی جعفرزاده فخاری؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، صفحه 176-181

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف مواد روانگردان و پدیده ناخوشایند اعتیاد تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی در افراد بروز می نماید و بر زندگی فردی و اجتماعی فرد معتاد اثر می گذارد. لزوم توجه به این پدیده ناخوشایند باعث شد تا در این پژوهش به تعیین عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خودمعرف پرداخته شود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- ...  بیشتر