نویسندگان

زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای

چکیده

زمینه و هدف: صدا در شدت های بالا به عنوان یک عامل استرس زای فیزیکی تلقی می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه در سال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس به روش تجربی بر روی 18 سر خرگوش سفید نر نیوزلندی انجام شد. خرگوش ها به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه در تماس یا تراز فشار صدای 96) 85 dBA ساعت، 12 روز و روزی 8 ساعت) با فرکانس های 250-3540 Hz و گروه در معرض صدای با فرکانس های 3540-20000 Hz. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای مقایسه بین میانگین مقادیر پارامتر ها در بین گروه های مورد مواجهه صدا با گروه کنترل از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معناداری a=0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح مالون دی آلدئید در گروه های کنترل، در معرض صدای بم (گروه دوم) و گروه سوم به ترتیب 5.5، 5.54 و 5.71 نانومول و سطح گلوتاتیون در هر سه گروه 0.131 میکرومول بر گرم بافت کبد به دست آمد ولی این اختلاف ها از نظر آماری معنا دار نبود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Effect of Stress of Threshold Limit Value of Noise with Shrill and Bass Frequencies on Antioxidation and Lipid Peroxidation Variations of Liver Tissue of Rabbit

نویسندگان [English]

  • Abdolamir Allameh
  • seyyed Bagher Mortazavi
  • Ramezan Mirzaee
  • Ali Khavanin
  • nasrollah kamaliyan

چکیده [English]

Background and Purpose: Noise in high intensity is one of the major physical stressors. The aim of this study was to determine the effect of stress of threshold limit value of noise with shrill and bass frequencies on antioxidation and lipid peroxidation variations of liver tissue of rabbit. Methods and Materials: This experimental study was carried out on 18 male white New Zealand rabbits at Tarbiat Modarres University in 2004. Rabbits were randomly divided into three groups: Control Group (unexposed to noise) Group 2 exposed to noise (85 dB SPL< 250-3540Hz 8 h/day 96 h) and Group 3 exposed to noise (3540Hz-20kHz 85 dB SPL 8 h/day for 96h 12 days). The obtained data were analyzed in SPSS. One-way ANOVA and post hoc Tukey test were used for comparing means across the groups; differences at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Glutathione; Malondialdehyde; Noise; Rabbits