نویسندگان

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی

چکیده

زمینه و هدف: در طب سنتی ایرانیان، این باور همواره وجود داشته است که کافور کاهش دهنده میل جنسی محسوب می شود. بر اساس این تفکر و به استناد مطالعات اندکی که در این زمینه وجود دارد، محققین بر آن شدند تا اثر این ماده را بر تغییرات هیستولوژیکی دستگاه تولید مثلی و روند اسپرماتوژنز موش مورد بررسی قرار دهند.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 24 موش نر balb/c در آستانه بلوغ انتخاب گردیده و به دو گروه تجربی و 2 گروه کنترل تقسیم شدند. سپس روزانه معادل 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن، کافور محلول در روغن زیتون به ترتیب به مدت 10 و 20 روز به صورت خوراکی به گروه های تجربی 1 و 2 تجویز گردید و در گروه های کنترل، مشابه این عمل با حجم مشابهی از روغن زیتون انجام پذیرفت. در پایان دوره، بیضه های هر گروه پس از بیهوشی و قطع نخاع حیوانات برداشته شد و به روش های معمول بافت شناسی مورد آماده سازی، تهیه برش های سریال و رنگ آمیزی قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمون تی تحت نرم افزار MaCorr مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها: طبق نتایج حاصل از این پژوهش، اگر چه تفاوت میانگین قطر خارجی توبول ها در گروه های مختلف نسبت به همدیگر معنا دار نبوده است. اما در مقایسه نمونه های تجربی، میانگین قطر داخلی توبول ها (1.56±26.31) در مقایسه با گروه کنترل (2.19±42.38) به میزان 25 درصد و سلول های جنسی بالغ (71.3±71) در مقابل (28±3.92) به میزان 12 درصد کاهش نشان داد.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که تجویز کافور ممکن است از کانالیزه شده توبول های سمینیفر به شکل معنی داری کاسته و بالغ شدن سلول های جنسی را نیز کاهش داده و از این طریق ساختار تکاملی دستگاه تولید مثلی جنس نر را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Camphor on Seminiferous Tubules of Balb/c Mice

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jalali
  • MohammadReza Nikravesh

چکیده [English]

Background and Purpose: In Iranian traditional medicine it has been widely believed that camphor is a suppressor of sexual desire. Based on this idea and the few studies about this issue we examined the effect of camphor on the histological changes and spermatogenesis phenomena in the mouse reproductive system. Materials and Methods: In this experimental study 24 premature male balb/c mice were selected and divided into four (2 experimental and 2 control) groups. Experimental groups 1 and 2 were administered daily 30 mg/kg body weight dissolved camphor in olive oil (orally) for 10 and 20 days respectively. The control groups received the same volume of olive oil during the same periods. At the end of the exposure time each group was anesthetized and their testes were routinely removed for obtaining serial sections and histological staining. The obtained data were analyzed using t-test. Results: The study data indicated that although the mean external diameter of the somniferous tubules did not show significant differences in experimental and control groups the mean internal diameter tubules (26/31±1/56) of the experimental groups (versus control groups 42/38±2/19) decreased by %25 and mature sexual cells (17/±3/71) in the experimental groups (versus control groups 28±3/92) decreased by %12. Conclusion: The results of the present study indicated that administration of camphor significantly decreased the internal diameter of Somniferous tubules and reduced maturity of sexual cells; hence affecting the reproductive system of the male mice with structural changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Camphor; Somniferous Tubules; Mouse