نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بیمارستان امدادی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل احتمالی خطا در اندازه گیری فشارخون روی هم قراردادن پاها از ناحیه زانو در حالت نشسته هنگام اندازه گیری فشار خون می باشد و مطالعات انجام شده در این مورد نتایج متناقص ارایه داده اند. لذا، پژوهش حاضر جهت بررسی اثر روی هم قرار دادن پا ها در وضعیت نشسته بر روی فشار خون در بیماران دارای پر فشاری خون انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی انجام شد و جامعه پژوهش شامل بیماران دارای پر فشاری خون اولیه مراجعه کننده به درمانگاه های داخلی و قلب بیمارستان واسعی سبزوار بود که 90 بیمار به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. فشار خون بیماران بر اساس یک پروتکل نوشته شده، ‌در سه مرحله، ابتدا در وضعیت کف پاها به صورت صاف بر روی زمین، ‌در مرحله دوم پاها از ناحیه زانو بر روی هم قرار گرفته و در مرحله سوم مجددا کف پاها به صورت صاف بر روی کف اتاق (‌مشابه مرحله اول)‌ اندازه گیری و ثبت شد. جهت جمع آوری داده ها از ‌فشارسنج جیوه ای ALPK2 ساخت ژاپن و ‌گوشی پزشکی لیتمن ساخت آمریکا استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی مزدوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: روی هم قرار دادن پاها در حین اندازه گیری فشار خون، ‌فشار خون سیستولیک را به مقدار 6.81 میلی متر جیوه (از 21.782±149.43 به 22.082±156.24) و فشار خون دیاستولیک را به مقدار 3.12 میلی متر جیوه (از 13.610±89.06 به 14.920±92.18) افزایش معنا داری (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Seated Crossed-Leg Position on the Reading of Blood Pressure in Patients with Hypertension

نویسندگان [English]

  • Saeed Faghih
  • HamidReza Behnam Vashani
  • Hasan Khalili

چکیده [English]

Background and Purpose: One probable sources of error blood pressure measurement can be the cross-leg seating position but research findings in this regard are contradictory. Therefore the present study was designed to investigate the effect of crossing legs while measuring the blood pressure on the reading of blood pressure in patients with hypertension. Methods and Materials: The quasi- experimental study involved 90 patients selected through purposive sampling from among the population of patients with primary hypertension admitted to Internal and Cardiac Clinics of Vase'ee Hospital in Sabzevar Iran. Patients blood pressure was measured according to a written protocol in three steps: first sitting with both feet straight on the floor then sitting with crossed legs and finally sitting with both feet straight on the floor (as in the first step). Conventional stethoscope and sphygmomanometer were used for measurements; t- test was used for data analysis in SPSS. Results: Crossing legs while measuring blood pressure increased systolic bp by 6.81 mmHg (from 144.43±21.782 to 156.24± 22.082) and diastolic bp by 3.12 mmHg (from 89.06± 13.610 to 92.18± 14.920). Mean systolic bp when the third step of the protocol was adopted reduced 9.59 mmHg (from 156± 22.082 to 146.66± 22.438) and diastolic bp reduced by 3.53 mmHg (from 92.18±14.920 to 88.64± 14.839). Conclusion: According to the findings blood pressure reading increases in patients with hypertension when they take a seated cross-leg position during bp measurement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Hypertension; Cross
  • Leg; Blood Pressure