نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: قارچ های کراتینولیتیک از جمله قارچ های موجود در خاک هستند که فعالیت آنزیمی آن ها باعث تجزیه مواد کراتینیزه در خاک شده و یکی از عوامل مهم بیماری زا محسوب می گردد و به منظور تعیین فعالیت آنزیمی در قارچ های کراتینولیتیک و بررسی اثرات شرایط اقلیمی در فعالیت آنزیمی این مطالعه صورت گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی مقطعی بوده و در سال 2004 میلادی بر روی 90 قارچ کراتینولیتیکی که به صورت تصادفی از ایران و سایر کشورها انتخاب شده بودند، انجام گرفت. نمونه ها در محیط ژاپکس تغییر یافته مایع کشت داده شد. سپس فعالیت آنزیمی عصاره میسلیومی آن ها با استفاده از سوبستراهای Azocasein، سوبسترای کروموژنیک سنتتیک و کراتین آزور تعیین گردید. داده ها با استفاده از جداول دو بعدی توصیف گردید و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس بدون تکرار یک طرفه و توکی تحت نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: این مطالعه نشان داد که مریودنتیوم کراتینوفیلوم با 94.6 u/ml و میکروسپوروم کوکئی با 81.6 u/ml دارای بالاترین فعالیت آزوکازئینولیتیک بوده و سوبستراهای کروموژنیک N-Bz-Phe-Val-Arg-rNA, N-Suc-Ala-Ala-Ala-Pro-Phe-rNA و N-Suc-Ala-Ala-Ala-Pro-Leu-rNA را به ترتیب هیدرولیز نمودند. بین روش های بررسی فعالیت آنزیمی اختلاف معناداری وجود دارد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Enzymatic Activity of the Keratinolytic Fungi in Soil Samples from Different Regions

نویسندگان [English]

  • Jerald Larcher
  • Mahmood Mahmoodi
  • Farideh Zeini
  • Hossein Moallaei
  • Seyyed Mehdi Zargariyan

چکیده [English]

Background and Purpose: Keratinolytic fungi (KF) are among the fungi existing in the soil whose enzymatic activity causes the decomposition of keratinized material in the soil; they are also considered as one of the pathogenic factors. The present study was conducted to determine the enzymatic activity of the KF and to evaluate the effect of climatic conditions on their activity. Methods and Materials: This deh1ive cross-sectional study was conducted on 90 isolates of KF randomly selected from different regions in Iran and other countries in 2004. The samples were cultured in Modified Czaspex-dextrose liquid medium (MCDLM). Their enzymatic activity was measured using Azocazein the general subtilisin of serin proteinase and chromogenic substrates including N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-ρNA N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-ρNA and N-Bz- Phe-Val-Arg- ρNA. The obtained data were summarized using two-dimensional tables and were analyzed using non-repeating one-way ANOVA and Tukey test in SPSS. Results: The results indicated that Myriodontium keratinophilum (94.6 u/ml) and Microsporum coockei (81.66 u/ml) had the highest Azocaseinolytic activity and hydrolysed N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-ρNA N-Bz- Phe-Val-Arg- ρNA and N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-ρNA respectively. Statistically significant differences were onserved to exist between methods of determining enzymatic activity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Keratinolytic Fungi; Serin Proteinase: Azocaseionlytic; Proteinolytic