نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: با تعیین به موقع رسیدگی نوزاد، می توان مشکلات و عوارض احتمالی را پیشگویی و نسبت به اقدامات لازم برای او تصمیم گیری نمود. با توجه به این که روش های موجود پیچیده، وقت گیر بوده و برای نوزاد استرس زا می باشند، پژوهشگران بر آن شدند تا روش ساده شده کلیمک را با روش متداول بالارد جدید مقایسه نمایند.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی می باشد که در آن 229 نوزاد به روش غیراحتمالی مبتنی بر هدف از جامعه مراجعین به بخش بعد از زایمان بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد از ابتدای اردیبهشت 1385 تا پایان مهر ماه 1385 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نوزادان واجد شرایط در یک گروه با دو روش بالارد جدید و کلیمک از نظر رسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین صورت که نوزاد اول با روش بالارد جدید توسط کمک پژوهشگر اول و بلافاصله توسط کمک پژوهشگر دوم با روش کلیمک معاینه شده و سپس نوزاد دوم ابتدا توسط پژوهشگر اول با روش کلیمک و بلافاصله توسط کمک پژوهشگر دوم با روش بالارد جدید معاینه شد. معاینه در فاصله 12-6 ساعت بدو تولد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های من ویتنی یو و ضریب توافق کاپا انجام شد.
یافته ها: در مطالعه انجام شده، تعیین سن جنینی به دو روش بالارد جدید و اولین روز آخرین قاعدگی (LMP) تفاوت معنا داری وجود نداشت و در 74.6 درصد (171 مورد) سن جنینی و روش بالارد جدید یکسان بودند (P=0.664). همچنین در تعیین سن جنینی به دو روش کلیمک و اولین روز آخرین قاعدگی تفاوت معناداری وجود نداشت و در 75.9 درصد (174 مورد) سن جنینی و روش کلیمک یکسان بودند (P=0.943). در 51.5 درصد (118 مورد) هر دو روش نوزادان را همزمان رسیده تشخیص دادند (K=0.806).
نتیجه گیری: روش ساده شده کلیمک در تعیین رسیدگی نوزادان، با روش پیچیده بالارد جدید و نیز با روش تعیین سن جنینی بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی کاملا همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Klimek and Ballard Methods in Determining Neonatal Maturity

نویسندگان [English]

  • Elahe Siddighi Loi
  • Shaghayegh Rahmani
  • Reza Saeedi
  • hamide Jafari

چکیده [English]

Background and Purpose: By defining the exact time of fetus maturity complications and side effects could be predicted and best decisions could be made. Since the present methods are complicated time-consuming and stressful for the neonates researchers decided to compare the simple Klimek method with the New Ballard method. Methods and Materials: This study is a deh1ive-analytical cross-sectional research in which 229 neonates who were admitted to the postpartum wards in Qaem and Imam Reza Hospitals in Mashad from April through September 2005 were sampled through non-random and purpositive sampling. Qualified neonates in a single group were examined for maturity by both Klimek and New Ballard methods. The first neonate was examined by the first co-researcher with New Ballard method and immediately examined by the second co-researcher with Klimek method. The second neonate was examined by the first co-researcher with Klimek method and then immediately by the second co-researcher with Ballard method. The examinations were done in the first 6-12 hours after birth. Analysis of data was conducted in SPSS using Mann Whitney U and Kappa Coefficient. Results: In the present study determination of gestational age via 2 methods (New Ballard and LMP) was not statistically different; and in 74.6% (171 cases) the same gestational age was obtained by both methods (p=0.664). Also determination of gestational age by Klimek method and LMP was not statistically different; and 75.9% (174 cases) the same gestational age was obtained by both methods (p=0.943). In 51.5% (118 cases) both methods detected mature neonates (K=0.806). Conclusion: The simple Klimek Method is completely compatible with the New Ballard and LMP methods in determining neonatal maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Gestational Age; Neonatal Maturity; Premature Birth; Fetus Maturity