نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات قبلی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A را در گسترش تشنج های ناشی از کیندلینگ را به درستی روشن نکرده اند. در مطالعه حاضر با انسداد این گیرنده ها (توسط آنتاگونیست اختصاصی) نقش آن ها در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی موش های صحرایی انجام شد که 24 سر موش در چهار گروه 6 تایی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش کار به این صورت بود که حیوانات با تحریک الکتریکی مسیر پرفورنت کیندل شدند. در دو گروه از حیوانات قبل از هر بار تحریک کیندلینگ، آنتاگونیست گیرنده های آدنوزینی (ZM 241385) A2A با غلظت های 500 و 200 میکرومولار به داخل بطن جانبی حیوانات تزریق می شد. حیوانات گروه کنترل نرمال فقط تحریکات کیندلینگ دریافت می کردند. درگروه چهارم حیوانات تزریق حلال داروی فوق به داخل بطن جانبی قبل از تحریکات کیندلینگ صورت می گرفت (گروه کنترل شم). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه و توکی تحت نرم افزار Statistica استفاده شد.
یافته ها: تزریق آنتاگونیست گیرنده های آدنوزینی (ZM 241385) A2A با غلظت 500 میکرومولار به داخل بطن جانبی حیوانات باعث به تعویق افتادن روند کیندلینگ شد. آزمون آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد که تعداد تحریکات لازم برای رسیدن به مراحل تشنجی را به طور معنا داری افزایش داد ] =47,P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Role of A2A Adenosine Receptors in Convulsions Induced by the Perforant Path Kindling of Hippocampus in Rat

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Mirnajafizadeh
  • Mohammad Mohammadzadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Previous studies have not properly clarified the role of A2A adenosine receptors in convulsions induced by kindling. In the present study the role of these receptors in convulsions induced perforant path kindling has been investigated by blocking these receptors (with specific antagonists). Methods and Materials: This experimental study was conducted on 24 rats which were randomly divided into four groups of six. They were kindled by electric stimulation of the perforant path. In two groups before each kindling stimulation antagonists of A2A adenosine receptors (ZM 241385) (500 and 200 µM) was injected to the lateral ventricle of the rats. Control animals were given only the electric stimulations. In the fourth group (sham) the solvent of the abovementioned drug was injected to the lateral ventricle before kindling stimulations. The obtained data were analyzed using two-way ANOVA and Tukey tests. Results: Injecting the antagonists of A2A adenosine receptors (ZM 241385) (500 µM) to the lateral ventricle of the rats postponed the process of kindling. Two-way ANOVA indicated that number of stimulations required to reach the convulsive stages were significantly increased (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Kindling; Convulsion; Adenosine; Perforant Path