نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت آموزشی

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مواد روانگردان و پدیده ناخوشایند اعتیاد تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی در افراد بروز می نماید و بر زندگی فردی و اجتماعی فرد معتاد اثر می گذارد. لزوم توجه به این پدیده ناخوشایند باعث شد تا در این پژوهش به تعیین عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خودمعرف پرداخته شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی از بین معتادان خود معرف مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بهزیستی سبزوار، بر حسب تصادف 456 نفر انتخاب شدند که پرسشنامه طراحی شده متناسب با اهداف توسط مددکار مربوطه در طی مطالعه پرونده و مصاحبه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای و تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه از بین 456 نفر نمونه، 394 نفر (86.4 درصد) مرد و 62 نفر (13.6 درصد) زن بودند. میانگین سن مردها 10.7±37.4 سال و زن ها 13.4± 41.79 بود. در گرایش به اعتیاد در مردها، به ترتیب دوست و‌ همکار 46 درصد و افراد غریبه 42 درصد و در زنان، خانواده و بستگان 40 درصد و افراد غریبه 30 درصد نقش داشتند که این تفاوت معنادار بین زن و مرد می باشد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Prevalence of Risk Factors Affecting Addiction and Withdrawal in Self-declared Drug Addicts

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jafarzadeh Fakhar
  • Kazem Maskani

چکیده [English]

Background and Purpose: Taking psychoactive drugs and the disgusting phenomenon of addiction occur in people due to various personal and social factors and affect the personal and social lives of the addict. Necessity of attention to this hassle made us investigate the factors affecting addiction and withdrawal in self-declared addicts. Methods and Materials: In this deh1ive analytical study 456 addicts were randomly selected from the population of self-declared addicts admitted to Behzisti Clinic of Withdrawal in Sabzevar. A questionnaire matching with the aims of the study was completed during interviews and investigation of records. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square and student t-test. Results: It was found that the study sample included 394 male (86.4%) and 62 female (13.6%) informants. Mean age of males and females were 37.4±10.7 and 41.79±13.4 years respectively. In digressing to addiction men were mostly affected by friends and colleagues (46%) and strangers (42%). However women were mostly affected by family and kinsmen (40%) and strangers (30%).; and the difference was statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Addict; Self
  • declared; Addiction; Withdrawal