مقاله پژوهشی علوم تغذیه
بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و رابطه آن با آفلاتوکسین B1 (مطالعه موردی: شهر اسلامشهر)

رحام آرمند؛ مژگان اصغری؛ محسن آرمند؛ گرشاسب ریگی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 314-319

چکیده
  چکیده : زمینه  آفلاتوکسین  M1از متابولیزه شدن آفلاتوکسین B1 در کبد دام تولید و به داخل شیر وارد می‌شود. لذا برای سلامت عمومی جامعه، یک تهدید محسوب می‌گردند. این تحقیق، با هدف بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و آفلاتوکسین B1 در خوراک دام در شهر اسلامشهر، صورت گرفته است. روش کار در فصول زمستان 1397، بهار و تابستان 1398 و در هر فصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراوانی کم شنوایی و عوامل مرتبط آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان قائم (عج) مشهد

حسین سراجی؛ صادق جعفرزاده

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 322-326

چکیده
  زمینه و هدف: کم شنوایی یک عارضه ناتوان کننده است که حتی مقادیر خفیف آن می تواند باعث اختلال در پردازش گفتار و در نتیجه محدودیت ارتباطات و تعاملات اجتماعی شود. میزان فراوانی کم شنوایی و همچنین دلایل ایجاد آن در سنین مختلف متفاوت است لذا این مطالعه به منظور تعیین فراوانی کم شنوایی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن‌آگاه محور به شیوة گروهی بر واکنش‌پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران دارای درد مزمن

حدیث محمودصالحی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 330-337

چکیده
  چکیده:زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن‌آگاه محور به شیوةگروهی بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت.روش کار: این پژوهش به‌صورت نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌آماری مورد مطالعه شامل همة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
‌ تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ فریدا صادقی فاضل؛ رامبد خواجه ای

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 340-346

چکیده
  زمینه وهدف: آیریزین که توسط عضله اسکلتی در پاسخ به فعالیت ورزشی تولید می‌شود، اخیراً به‌عنوان هدف درمانی برای بیماری‌های متابولیک گزارش شده است. هدف از پژوهش حاضر ‌بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر است. مواد و روش‌ها:در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به‌طور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی اثر عصاره برگ گردو با استرس ناشی از شنای اجباری بر پروفایل لیپیدی و وزن بدن در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

مرضیه فلاحی؛ سیدابراهیم حسینی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 348-353

چکیده
  زمینه و هدف: از بخش های مختلف گیاه گردو در طب سنتی و در درمان بیماریهای مختلف از جمله دیابت استفاده می شود. با توجه به با توجه به نقش استرسهای مختلف در بروز بیماری دیابت و عوارض داروهای شیمیایی در درمان این بیماری، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی نر بالغ دیابتی شده تحت استرس شنا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر ورزش مقاومتی دایره‌ای قبل از دویدن وامانده‌ساز بر روی نوارگردان بر متابولیسم چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی در دختران دارای اضافه وزن و چاق

فاطمه ذوالفقاری؛ امیرحسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 356-361

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: تمرینات مقاومتی با تحریک هورمون‌ها و آنزیم‌های درگیر در فرآیند لیپولیز می‌توانند باعث افزایش لیپولیز شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش مقاومتی دایره‌ای قبل از دویدن وامانده‌ساز بر روی نوارگردان بر متابولیسم چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی در دختران دارای اضافه وزن و چاق بود.مواد و روش‌ها: 10 دختر دارای اضافه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی مکمل چای سبز در مقایسه با مکمل‌های فیبر، کافئین و ال‌کارنیتین بر کاهش وزن در افراد چاق (یک متاآنالیز شبکه‌ای)

عمار صالحی؛ حامد کرد ورکانه؛ محمدرضا امامی؛ مینا احمدزاده؛ هانیه ایرانی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 363-372

چکیده
  زمینه  تاکنون مطالعه‌ای، میزان اثربخشی جامع مکمل چای سبز را نسبت به فیبر، کافئین و ال‌کارنیتین بر کاهش وزن افراد چاق تعیین نکرده است. بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی جامع مکمل چای، فیبر، کافئین و ال‌کارنیتین بر کاهش وزن در افراد چاق می‌باشد. روش کار پایگاه‌های اطلاعاتی پابمد، اسکوپوس و کاکرن تا تاریخ آبان‌ماه 1397 جستجو شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل

ساناز نهبندانی؛ مریم کوچک زایی؛ هایده اربابی؛ شیوا ریگی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 374-378

چکیده
  زمینه ماماها، یکی از گروههای اصلی ارائهدهنده خدمات در نظام سلامت هستند و به دلیل استرسزا بودن شغل در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار دارند؛ لذا این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل انجام شد. مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌ تاثیر آموزش مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌بر‌ آناتومی بالینی مقدماتی برای مواجهه با بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌ علوم پزشکی سبزوار

رحیم گل محمدی؛ مطهره گل محمدی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 380-383

چکیده
  چکیدهمقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش ‌مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌درحوضه‌ی‌آناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار ضروری به نظر می رسد هدف از این مطالعه تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی برآناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار دردانشجویان پزشکی می باشد.مواد وروش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال -1397-1395در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تغذیه
اثر مصرف آب پرتقال بر اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت ورزشی در دختران جوان دارای اضافه وزن

مریم ارجمندی؛ محسن ابراهیمی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 386-391

چکیده
  زمینه  برخی از شواهد نشان می دهد که آب پرتقال خاصیت چربی سوزی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مصرف آب پرتقال بر اکسیداسیون چربی در فعالیت ورزشی بود.  5/83 : سانتیمتر، وزن 162/50 ± 7/66 : سال، قد24/50 ± 5/85 : دختر جوان دارای اضافه وزن (سن 8 روش کار  کیلوگرم، 73/94 ± 8 ± 2/73 : کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی بدن28/01 ± 0/83 :BMI   درصد) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره چای سبز بر برخی عوامل التهابی در بافت پروستات موش‌های سالم

صابر ساعدموچشی؛ مرضیه ثاقب جو؛ ذکریا وهاب زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 394-401

چکیده
  زمینه  اصلاح سبک زندگی، از جنبههای مهم پیشگیری از بیماریهای مختلف از جمله انواع سرطان میباشد. هدف  B پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت عصاره چای سبز بر سطوح فاکتور هستهای کاپا (NF COX ( 0- -)، سیکلواکسیژناز κB . در بافت پروستات موشهای سالم بود p53 -) و پروتئین سرکوبگر تومور 2 سر موش صحرایی نر بهصورت تصادفی در چهار گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم

سعید رضا امیریان؛ مجتبی امیری مجد؛ منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا الیاسی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 404-412

چکیده
  زمینه  مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، از استرس، اضطراب و افسردگی رنج میبرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی این مادران انجام شد.  ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم از مدارس شهر گرگان به صورت 0-6 روش کار سی نفر از مادران دارای کودکان  دقیقهای تحت آموزش یک روانشناس برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی در معلمان شهر سبزوار

سکینه سعیدی؛ علی محمدزاده ابراهیمی؛ علی اکبر سلیمانیان

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 414-421

چکیده
  زمینه  قدردانی، به عنوان یک عامل مثبت، میتواند به غنیسازی و تحکیم روابط بین زوجین کمک کند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی انجام شد. روش کار طرح پژوهش همبستگی از طریق مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، کلیه معلمان زن شهر  نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مهدی امینی؛ یاسمن شیاسی؛ زهرا مطلبی؛ مژگان لطفی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 424-430

چکیده
  زمینه و هدف: سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارتهای دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع

فرنگیس دمهری؛ سما مقدادی؛ محسن سعید منش

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 431-439

چکیده
  زمینه  صرع، یک اختلال سیستم عصبی مرکزی است که در آن، فعالیت سلول‌های عصبی در مغز مختل شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر مهارت‌های دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع می‌باشد. روش کار این پژوهش، از نوع شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند

حمیرا وحدتی؛ علی محمد ناعمی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 441-451

چکیده
  زمینه  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجی‌گری فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش کار روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نسترن مهاجری اول؛ محمد نریمانی؛ گودرز صادقی؛ نادر حاجلو

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 453-463

چکیده
  زمینه  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفته است. روش کار این پژوهش، نیمه‌آزمایشی است و در این طرح پژوهشی 30 نفر دارای اختلال اضطراب فراگیر در دو گروه آزمایش و گروه کنترل با روش نمونه‌گیری هدفمند، از مراجعه‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش تعدیلکننده همدلی در رابطه سرمایه روانشناختی با افسردگی و اضطراب در پرستاران

محمد آزادمنجیری؛ ابراهیم نامنی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 463-473

چکیده
  زمینه  واکنش‌های هیجانی نامناسب مثل اضطراب و افسردگی، در جوامع امروز بسیار مشهود هستند و جامعه پرستاری را درگیر کرده‌اند که می‌توانند بر کیفیت مراقبت‌های بهداشتی در حال ارائه تأثیر بگذارند. با توجه به در معرض خطر بودن بهداشت روانی پرستاران، پژوهش حاضر به بررسی تعیین نقش تعدیل‌کننده همدلی در رابطه سرمایه روان‌شناختی با افسردگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر

جعفر احمدپوری؛ سعید ولی پور چهارده چریک؛ محبوبه سترکی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 475-482

چکیده
  زمینه  وقوع حوادت استرس‌زای شدید، با خطر ابتلا به اختلالات روحی و روانی از قبیل افسردگی و اضطراب همراه است. با توجه به عوارض منفی داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب، توجه محققان به ترکیبات طبیعی، معطوف شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عصاره پرسیاوشان بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر بود. روش کار در مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک پزشکی و پرتو درمانی
بررسی اثرات تزریق عمومی ترانکرون بر روند ترمیم تاندون در خرگوش به روش اولتراسونوگرافی و هیستوپاتولوژی

مهرداد یادگاری؛ امین بیغم صادق؛ علی صابری؛ علی پرویزی؛ الهام مقتدایی خوراسگانی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 483-491

چکیده
  زمینه  پارگی تاندون، یکی از موارد شایع در حیوانات و انسان است. تاندون، شبکه خون‌رسانی خاصی دارد که از بیرون به داخل تغذیه می‌گردد. مهم‌ترین فاکتور در التیام تاندون، خون‌رسانی می‌باشد که بسیار کند است. روش‌های گوناگونی که امروزه برای درمان و ترمیم این‌گونه پارگی‌ها به کار گرفته می‌شود، وقت‌گیر و زمان‌بر است. روش کار تعداد ...  بیشتر