نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد، عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

3 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

4 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

زمینه ماماها، یکی از گروههای اصلی ارائهدهنده خدمات در نظام سلامت هستند و به دلیل استرسزا بودن شغل در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار دارند؛ لذا این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل انجام شد. مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه بیمارستان امیرالمؤمنین 1۴ روش کار این مطالعه مقطعی بر روی انجام شد. ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و ۲۵علی (ع) زابل در سال پرسشنامه کیفیت زندگی بود. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SF-36 و با استفاده از SPSS (21) آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی مستقل) انجام شد. بود. در ۳3/1۴ ± ۵/۲9 یافتهها نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین سنی افراد شرکتکننده در مطالعه تمامی حیطههای کیفیت زندگی، ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، وضعیت بهتری داشتند. میانگین نمره سلامت جسمی و روانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و ماماهای شاغل در زایشگاه، تفاوت آماری .)p< ۴/۴۵) اما در نمره کل کیفیت زندگی، این تفاوت معنادار بود (p> ۴/۴۵معناداری نداشتند ( نتیجهگیری نتایج نشان دادند که از نظر کیفیت زندگی، ماماهای شاغل در زایشگاه، نمره کمتری را نسبت به ماماهای شاغل در مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی گزارش کردند. نتایج به دست آمده میتواند در شناسایی نیازهای ماماها توسط مدیران و تلاش در جهت به کارگیری برنامههای راهبردی ارتقا بهرهوری، کمککننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quality of Life among Midwifves Working in Maternity Hospital and Health Centers in Zabol in 2016

نویسندگان [English]

  • sanaz Nehbandani 1
  • maryam koochakzai 2
  • hayedeh Arbabi 3
  • Shiva Rigi 4

1 Instructor, MSc of Midwifery , Faculty of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

2 MSc of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol,Iran.

3 BSc of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol,Iran.

4 BSc of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol,Iran.

چکیده [English]

Background: Midwives as one of the main groups providing health care and because of their stressful job they are in the exposure of burnout. This would impact on their quality of life. The aim of this study was to evaluate the quality of life of midwives working in maternity hospital and health centers in Zabol.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 60 midwives working in maternity hospital of Amiral-Mu'minin Ali (AS) and health centers of Zabol in 2016. The data collection tools were a demographic questionnaire and SF-36 quality of life questionnaire. Data were reported as descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical (Independent samples test).
Results: The results of this study showed that the age mean and standard deviation of the participants in the study was 28.67 ± 5.31 years old. midwives working at health centers had a better health-related quality of life in all domains. Mean score of physical and mental health of midwives working in health centers and midwives working in maternity ward were no significant differences (p >0.05). But total quality of life scores, showed significant difference(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Midwives
  • Quality of life
  • Physical health
  • Mental health
[1]. Letvak S, R. B. Factors influencing work productivity and intent to stay in nursing. Nursing. 2008;26(3):159-65.
[2]. Masoumi S Z, Shobeiri F, Khodakarami B, Montazeri A.Quality of life among midwives working in hospitals, in
Hamedan, Iran. Journal of Payesh. 2013;12:283-8. [in Persian]
[3]. Nasiripour A A, Pourmotahari M. The Relationship between Quality of Working Life and Work-family Conflict among Nurses of Tehran University of Medical Sciences' Hospitals. Journal of Hospital. 2015;13(4):145-51.[in Persian]
[4]. Knezevic B, Milosevic M, Golubic R, Belosevic L, Russo A, j. M. Work-related stress and work ability among Croatian university hospital midwives. Midwifery.2011;27(2):146-53.
[5]. Kamalfard M. Survey of midwives visions about non medical procedures on no painful delivery in governmental hospitals in Tabriz. Articles abstracts of national congress on position of midwifery occupation in community Tehran2008. [in Persian]
[6]. Rafiei N, Sharifian Sani M, Rafiey H, Behnampour N, K.F. Reliability and validity of Persian version of. Journal of
Mazandaran University of Medical Sciences.2014;24(116):75-83. [in Persian]
[7]. Rouleau D, Fournier P, Philibert A, Mbengue B, A. D. The effects of midwives’ job satisfaction on burnout, intention
to quit and turnover: a longitudinal study in Senegal.Human resources for health. 2012;10(1):9-15.
[8]. Ahmadyan Mazhin N, Rahimi A, Ahmadyan Mazhin Z,Hekmat K. . The Work-Family Conflict Association with Quality of Life among Midwives in Hospitals and Health Care Centers in Ahvaz City. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2016;23(7):173-80. [in Persian]
[9]. Ware Jr, Sherbourne j CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item
selection. Medical care. 1992:473-83.
[10]. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, B. G. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005;14(3):875-82. [in Persian]
[11]. Watson L, Potter A, L. D. Midwives in Victoria, Australia:a survey of current issues and job satisfaction. Midwifery.
1999;15(4):216-31.
[12]. Mohammadiriz S KM, Shakeri M T. Investigating the Relationship between Occupational-Stress and Job- Satisfaction in Midwives Employed at Hospitals and Health-Care Centers in Iran (Mashhad) in 2011. Iranian Journal of Obstetrices, Gynecology and Infertility.2012;15(31):20-8. [in Persian]
[13]. Saadatmand M . Quality Of Life In Employed Midwives In Qom. Journal of Scientific Research Applied Biology. 2015;5(20):10-20. [in Persian]