نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (مربی)دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان گروه زیست شناسی

2 دانشجوی دکتری فارماکولوژی، گروه علوم زیستی مقایسهای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

4 استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

چکیده :
زمینه  آفلاتوکسین  M1از متابولیزه شدن آفلاتوکسین B1 در کبد دام تولید و به داخل شیر وارد می‌شود. لذا برای سلامت عمومی جامعه، یک تهدید محسوب می‌گردند. این تحقیق، با هدف بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و آفلاتوکسین B1 در خوراک دام در شهر اسلامشهر، صورت گرفته است.
روش کار در فصول زمستان 1397، بهار و تابستان 1398 و در هر فصل ۴۰ نمونه شیر خام گاو از پنج مرکز دامداری جمع‌آوری شد. مقدار 100 ﮔـﺮم از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراک دام‌ﻫﺎ از ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻧﺒــﺎر، ﺑﺮداﺷــﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. با روش الایزا، میزان افلاتوکسین سنجش گردید. آنالیز داده‌ها در سطح معنی‌دار 1/0 p˂با کمک روش آماریANOVA  صورت گرفت.
یافته‌ها در این مطالعه، در فصل تابستان، 25 درصد نمونه‌ها دارای آفلاتوکسین M1 بالاتر از حد مجاز قابل قبول کمیته اروپایی کدکس (50 نانوگرم در لیتر) بوده‌اند. در فصل زمستان 5/7 درصد نمونه‌ها و در فصل بهار 5/12 درصد از نمونه‌ها بالاتر از استاندارد مذکور آلوده بوده است. آلودگی انواع خوراک دام به آفلاتوکسین B1، به طور کلی، در فصل تابستان2/58 درصد، در فصل زمستان 8/38 درصد و در فصل بهار 8/15 درصد بوده است.
نتیجه‌گیری براساس نتایج این تحقیق، ارتباط معنی‌داری بین آفلاتوکسین B1 در جیره دام و آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو وجود دارد (P<0.1). بنابراین برای جلوگیری از ورود آفلاتوکسین 1 Mاز طریق شیر به زنجیره غذایی انسان، باید از ورود آفلاتوکسین  Bبه خوراک دام جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of aflatoxin M1 in bovine raw milk samples and its relation with aflatoxin B1 (Case study: Islamshahr)

نویسندگان [English]

  • Rahman Armand 1
  • Mozhgan Asghari 2
  • mohsen armand 3
  • garshasp rigi 4

1 department biology university khatamalanbya behbahan

2 Ph.D student in pharmacology, Department of Comparative Bioscience, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 MSc of Environment, Department of Enviroment, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Yasuj, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, University of Shahrekord,Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Background: Aflatoxin M1 is produced by metabolizing aflatoxin B1 in the liver of the animal and is introduced into milk. Therefore, they are a threat to public health. The aim of this study was to investigate aflatoxin M1 in cow's milk and aflatoxin B1 in animal feed in Islamshahr.
Materials & Methods: In the winter of 1397, spring and summer of 1398, raw cow milk samples were collected from 5 livestock centers in each season. And 100 grams of feeds were taken, fed and taken to the laboratory for feed from livestock. The amount of aflatoxin was measured by ELISA. Data analysis was performed at the significant level of p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Raw milk
  • Animal feed
[1]. Barami AR, Pour Elmi MR, Irani M. Contamination levels of aflatoxin M1 in bulk raw milk of Chaloos and Ramsar. Journal of Food Hygiene. 2012; 4(1): 53-61.
[2]. Daraei Garmakhany A, Zighamian H, Rasti Ardakani M, Sarhangpour R. Amiri SS. Investigation of Aflatoxin M1 contamination in milk samples collected from Esfahan and Yazd provinces. Journal of Food Processing and
Preservation. 2010; 2(3): 31-42.
[3].  Movassagh MH, Adinehvand S. Study of aflatoxin M1 level in the collected raw cow milk from milk collection centers in Tabriz. Journal of Food Hygiene. 2013; 3(10): 63- 70.
[4].  Mahmoudi R, Golchin A, Hosseinzadeh N, Ghajarbeygi P. Aflatoxin M1 and B1 contaminations in products of animal origin in Iran. J Qazvin Univ Med Sci. 2014;18(4):49- 59.
[5].  Ersali A, Baho-Aldini Baigi F, Ghasemi R. Transmission of Aflatoxins from Animal Feeds to Raw and Pasteurized Milk in Shiraz City and its Suburbs. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci. 2009; 17 (3):175-183.
[6].  Sadeghi M , Mohammadi R. Systematic review study of Aflatoxin M1 level in raw, pasteurized and UHT milk in  Iran. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2013; 7(5): 612-599.
[7].  Hashemi M. A survey of aflatoxin M1 in cow milk in Southern Iran. Journal of Food and Drug Analysis. 2016;24(4): 888-893.
[8].  Tajik H, Moradi M, Razavi Rohani SM, Hadian M.Determination of Aflatoxin M1 in Pasteurized and UHT Milk in West-Azerbaijan Province of Iran. Journal of Food Quality and Hazards Control. 2016; 3: 37-40.
[9].  Khoori E, Mohammadi Sani A, Khoori, M. A Survey of Aflatoxin M1 Contamination in Iranian White Cheese by ELISA Technique and HPLC. Food Science and Technology. 2018; 15(81): 229-236.
[10].  Gholampour Azizi I, Khoushnevis S H, Hashemi S J.Aflatoxin M1 level in pasteurized and sterilized milk of Babol city. Tehran Univ Med J. 2008; 65(13): 20-24.
[11].  Ranjbar S, Noori M, Nazari R. Study of milk aflatoxin M1 and its relationship with feed fungi flora in Markazi Province. Journal of Cell & Tissue. 2002; 1(1): 9-18.
[12].  Ghasemian SO. Aflatoxin M1 Contamination in Raw Cow Milk of Dairy Farms in Behbahan area, Khuzestan province, Iran. The Journal of Toloo-e-behdasht. 2019; 18 (2): 46-56.
[13].  Kaheni1 F, Kaheni S, Sharifzadeh GR, Nasiri Foorg A,Avan M. Consumption amount of milk and dairy products in school children of 6-11 year olds in Birjand during 2007.J Birjand Univ Med Sci. 2009; 16 (2): 61-.67.
[14].  Nazari A, Noroozi H, Movahedi M, Khaksarian M.Measurement of Aflatoxin M1 in Raw and Pasteurized Cow Milk  amples by HPLC. yafte. 2007; 9(3): 49-57.
[15].  Sadeghi E, Almasi A, Bohloli-Oskoii S, Mohamadi M.The Evaluation of Aflatoxin M1 Factories of Kermanshah Level in Collected Raw Milk for Pasteurized Dairy.Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2013;15(3): 26-29.
[16].  Creppy EE. Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. Toxicology  letters. 2002;127(1):19-28.