نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بود.
روش‌ها: روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع نیمه تجربی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود به همین منظور 45 کودک مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی رفاه در دامنه سنی 5 تا 12 ساله به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و بر اساس اهداف پژوهش، آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی در سه گروه (15 نفر گروه آموزش نوروفیدبک، 15 نفر گروه بازی‌درمانی، 15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. بعد از اجرا پیش‌آزمون، برنامه‌ مداخله‌ای به مدت 20 جلسه شروع و سپس پس‌آزمون اجرا شد. برای انجام پیش و پس‌آزمون‌ها از فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان- 4 استفاده شد؛ و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های شاپیرو ویلک، تحلیل واریانس یک‌طرفه و t همبسته، تحلیل واریانس بین گروهی و توکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بین گروه آموزش نوروفیدبک با بازی‌درمانی (001/0 P =) و کنترل (001/0 P =)، همچنین بین گروه‌های بازی‌درمانی و کنترل در کاهش اختلال کاستی توجه_ بیش فعالی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 P =). به‌این‌ترتیب، بیشترین تأثیر را آموزش نوروفیدبک و سپس بازی‌درمانی در کاهش علائم اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که می‌توان از دو روش آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی به‌مثابه روشی مفید در کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Neurofeedback Instruction and Play Therapy on symptoms of children with Attention Deficit -Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Foad Niknasab
  • Mahmoud Sheikh
  • Rasoul Hemayattalab

University of Tehran

چکیده [English]

Aims: The aim of this research was the effect of neurofeedback instruction and play therapy on symptoms of children with attention deficit -hyperactivity disorder.
Methods: In terms of objectives the research method is functional, and in terms of its nature and method it is a quasi-experimental pre-test and post-test which has a control group. To this end 45 children suffering from attention deficit- hyperactivity disorder who visited the counseling center and psychological services of Refah, aged between 5 to 12, were selected randomly. And according to the objectives of research, participants were randomly put into three groups (15 individuals were selected for neurofeedback instruction group; 15 children were assigned to play therapy group; and 15 subjects were put in control group). After pre-test, the intervention program was administered for 20 sessions, then, post-test was given. To perform pre-test and post-test, we used Child Symptom Inventory-4: parent checklist; and for analyzing data Shapiro Wilk test, one way variance analysis and paired t- test were used.
Results: The results showed that regarding ADHD there is significant difference between neurofeedback training with play therapy groups (P = 0.0001) and control group, also significant difference was observed between play therapy group and the control group (P = 0.0001). in order, neurofeedback instruction had the greatest impact then play therapy in reducing symptoms of ADHD.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that the two methods of neurofeedback training and play therapy might be used to decrease the symptoms of ADHA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Instruction neurofeedback
  • Play therapy
  • Attention deficit-hyperactivity disorder
  • Children
[1].   Rajabi S, Abolghasemi M, Ghaemi F. The effectiveness of impulse control training on the selfefficacy of students with ADHD symptoms. Journal of school psychology. 2012; 1 (4):56-73.
[2].   Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Attention deficit/hyperactivity disorder. In: Greenhill LL, Hechtman LI, editors. Comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. P; 2009.
[3].   American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. 4nded. New York: American Psychiatric Association; 2000.
[4].   Sadock J, Sadock A, Ruze P. Study Guide and Self-Examination Review in Psychiatry. 9eded. Philadelphia: LWW; 2011.
[5].   Rowland AS, Lesesne CA, Abramowitz AJ. The epidemiology of attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD): a public health view. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2002; 8 (3):162-70.
[6].   Kiamarsi A, Ilbigi Ghale Nee R. The relationship of a sense of coherence and alexithymia with life satisfaction in girl students with ADHD symptoms. Journal of school psychology. 2012; 1 (1): 76-92.
[7].   Niyosha B, Ganji K, Stodeh M. The prevalence of symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder in middle school gifted students Kohgiluyeh and Boyer. QUARTERLY Quarterly Psychology of Exceptional Individuals. 2012; 2 (6): 76-92.
[8].   Rapport MD, Chung KM, Isaacs P. A Model of Child Psychology: Implication for Under Standing Attention Deficit / Hyperactivity Disorder and Treatment Efficacy. J Clin Child Psychol. 2001; 30 (1): 48 - 58.
[9].   Manchester CF, Allen T, Tachiki KH. Treatment of dissociative identity disorder with neurotherapy and group self-exploration. J Neurother. 1998; 2 (4): 40 - 53.
[10].Holtmann M, Stadler C. Review: Electroencephalographic biofeedback for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in childhood and adolescence. Expert Rev Neurother.  2006; 6 (4): 533-540.
[11].Stein Burke M, Atmar C. Neurofeedback, a New Horizon in Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD). Translation: Rostami R. Tehran: Press Tblor; 2007.
[12].Berner I, Schabus M, Wienerroither T, Klimesch W. The Significance of Sigma Neurofeedback Trainingon Sleep Spindles and Aspects of Declarative Memory. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2006; 31 (2): 97-114.
[13].Vernon, D. Frick, A. & Gruzelier, J.H. Neurofeedback as a Treatment for ADHD: a Methodologicalreview with Implications for Future Research. JNeurother. 2004; 8 (2): 53-82.
[14].Egner T, Gruzelier JH. EEG Biofeedback of Low Beta Components, Frequency-specific Effects on Variables of Attention and Event-related Brain Potentials. Clin Neurophysiol. 2004; 115(1): 131–139.
[15].Lendreth G. Play therapy and dynamics of consultation with children. Translation: Khadijeh Aryan. Tehran: Press Etelaat; 1999.
[16].Wilson K, Ryan V. Play Therapy: A Non-Directive Approach for Children and Adolescents. 2eded. Philadelphia: Bailliere Tindall; 2005.
[17].Ray, D. schottlekorb, A. Tsai, M-H. (2007). Play Therapy with Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperactive Disorder. International Journal of Play Therapy. 2007; 16(2): 95–111.
[18].Seilsepour M, Hamounpeyma E, Pirkhaefi A. The effect of Neurofeedback therapy sessions on female elementary students with attention deficit and Hyperactivity in Varamin city, 2013. MUMS. 2015; 18 (60):24-23.
[19].Niknasab F, Hemayattalab R, Sheikh M, Houmaniyan D. The effectiveness of play therapy on symptoms of children with attention deficit – hyperactivity disorder. IJSS. 2016; 6 (6):350-358.
[20].Arns M, de Ridder S, Strehl U, Breteler M, Coenen A. Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clin EEG Neurosis. 2009; 40 (3):180-189.
[21].Schottelkorb A, Ray D. ADHD symptom reduction in elementary students: a single – case effectiveness design. Professional School Counseling. 2010; 13 (1):11-12.
[22].Ebrahimi M, Mahvashe Wernosfaderani A, Haghgoo HA, Pourmohamad Rezaye Tajrishi M, Danaiefard F. The effectiveness of sensory-motor integration with an emphasis on proprioceptive and vestibular senses on the symptoms of AttentioDeficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). J Res Rehabil Sci. 2013; 9 (2):220-231.
[23].Rohbakhsh eli moghadam MR. The effect of sensory integration treatment and neurofeedback training accretion of attention in students with ADHD. Master's Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. 2013.
[24].Vaysehterani N. The effectiveness of neurofeedback training on reducing symptoms and improving the performance of children with ADHD 6 to 11 years in Tehran executive. Master's Thesis. Payam Noor University. 2014.
[25].Wangler S, Gevensleben H, Albrecht B. Neurofeedback in children with ADHD: Specific event-related potential findings of a randomized controlled trial. Clin Neurophysiol. 2011; 122 (5):942-50.
[26].Becerra JT, Fernandez T, Harmony M. Follow-Up Study of Learning-Disabled Children Treated With Neurofeedback or Placebo. Clin EEG Neurosci. 2006; 37 (3):198-203.
[27].Arns M, de Ridder S, Strehl U, Breteler M, Coenen A. Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clin EEG Neurosis. 2009; 40 (3):180-189.
[28].Demos JN. Getting started with neurofeedback. New York: W. W. Norton. 2005.
[29].Robaei E. Education exploratory play therapy in reducing the impact of attention deficit disorder / hyperactivity boys 9 to 11 years in Kermanshah in 1392. Master's Thesis. Islamic Azad University of Kermanshah. 2013.
[30].Tarazi M. Play therapy on reducing the impact of short-term structural shortcomings associated symptoms in children with attention deficit hyperactivity. Master's Thesis. Islamic Azad University of Tehran. 2014.
[31].Naderi, F, Heidarie, L, Bouron, P & Asgari, A. The efficacy of play therapy on ADHD, Anxiety and social maturity in 8 to 12 years aged clientele children of Ahwaz metropolitan counseling clinics. Applied Sciences. 2010; 10 (3):189-195.
[32].Barzegary l, Zamini S. The effect of play therapy on children with ADHD. Procedia Soc Behav Sci. 2011; 30 (1): 2216 – 2218.
Ziereis S, Jansen P. Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. Res Dev Disabil. 2015; 38(1): 181-191.