نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکدةعلوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش مقاومت باکتریایی نسبت به داروهای شیمیایی و عوارض جانبی کم داروهای گیاهی، امروزه گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی فلفل سیاه علیه 6 سویه ی بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها: استخراج عصاره الکلی به روش ماسراسیون تغییریافته انجام گردید. حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش ماکروبراث دایلوشن تعیین گردید. همچنین اثربخشی این عصاره ها بر روی تشکیل و تخریب بیوفیلم و مهار فعالیت آنزیمی باکتری ها انجام شد.
یافته‌ها: در قسمت دیسک پلیت بیشترین و کمترین اثر مهارکنندگی مربوط به عصاره‌ی اتانولی به ترتیب بر روی سویه‌های استافیلوکوکوس و اشریشیاکلی می باشد.
عصاره‌ی متانولی با بیشترین مقدار MIC ( mg/ml50) کمترین اثر را روی باکتری‌ سودوموناس و با کمترین مقدارMIC (mg/ml25) بیشترین اثر مهاری را روی اشریشیاکلی نشان داد. بیشترین اثر کشندگی مربوط به عصاره‌ی اتانولی باکمترین مقدارMBC ( mg/ml25) بر روی باکتریهای کلبسیلا، سودوموناس، باسیلوس و استافیلوکوکوس ثبت شد.
بیشترین و کمترین مهار تشکیل بیوفیلم به ترتیب در تیمار با عصاره اتانولی و متانولی با غلظت mg/ml25 بر روی سویه‌ی استافیلوکوکوس مشاهده شد. بیشترین تخریب ساختار‌های بیوفیلمی در تیمار با عصاره‌ی اتانولی بر روی باکتری اشریشیاکلی و کمترین تخریب مربوط به عصاره‌ی متانولی بر روی باکتری آسینتوباکتر گزارش شده است. بیشترین مهار فعالیت آنزیمی در تیمار با عصاره متانولی بر روی سویه‌ی آسینتوباکتر و کمترین اثر مهاری در تیمار با عصاره‌ی اتانولی بر روی سویه‌ی کلبسیلامشاهده شد.
نتیجه‌گیری: اگرچه کاربرد بالینی عصاره ها و اسانس های گیاهی به دلیل عوارض جانبی، با ارزش به نظر می رسد اما جهت کاربرد بالینی عصاره های الکلی فلفل سیاه باید تحقیقات بیشتری در زمینه مکانیسم عمل ترکیبات مؤثر این گیاهان بر روی عوامل میکروبی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the antimicrobial effect of Piper nigrum ethanolic and methanolic extracts against antibiotic resistance bacteria in planktonic and biofilm form

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Masomi
  • Mehdi Hassanshahian
  • Mahasti mohammadi

Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Background and aim: In this study the antimicrobial effect of alcoholic extracts of Piper nigrum was evaluated against six antibiotic resistance pathogenic bacteria.
Material and methods: The ethanolic extracts was prepared by modified maceration method. The antibacterial effects of extracts was assayed against six antibiotic resistant bacteria by disc diffusion method. Also, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of each extracts was determined by macro-broth dilution method. The antibacterial effect of these extracts was analyzed on biofilm formation, destruction and inhibition of enzyme activity of bacteria.
Results: In disc diffusion assay the maximum and minimum inhibitory effects of extracts was related to S. aureus and E. coli respectively. The methanolic extract with maximum MIC (50 mg/ml) had the lowest effect against P. aeruginosa. This extract with minimum MIC (25 mg/ml) had the maximum inhibition against E. coli. The maximum and minimum inhibitory effect on biofilm formation related to methanolic and ethanolic extracts at concentration (25 mg/ml) against S. aureus. The highest destruction of biofilm structures was observed in treatment of ethanolic extract against E. coli and the lowest destruction of biofilm was recorded for Acinetobacter. The maximum enzyme inhibition activity was observed in treatment with methanolic extract against Acinetobacter and the minimum effect of enzyme inhibition activity recorded for ethanolic extract against Klebsiella.
Conclusion: Medical application of extracts and essential oil of medicinal plants for low side effects is valuable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical drugs
  • Antimicrobial effects
  • Plant extract
  • Piper nigrum