نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه تغذیه جامعه،مرکز تحقیقات تغذیه،دانشکدةتغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 علوم پزشکی اصفهان

3 علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی،کمیتة تحقیقات دانشجویی،دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:
بیماری کبدی چربی غیر الکلی (NAFLD) شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که با انباشت چربی در کبد ایجاد می شود. مطالعات متعددی در مورد شیوع کبد چرب در ایران با نتایج متفاوت گزارش شده است. هدف ما برآورد شیوع کلی کبد چرب در کودکان و نوجوانان ایرانی است.
روش ها :
ما پایگاه های ملی و بین المللی PubMed ,Science Direct ,Scopus ,Web of Science)) و (Magiran,Iran Medex , and Scientific Information Database) را با کلید واژه های "شیوع"، "کبد چرب غیر الکلی"، "کبد چرب"،"کودکان"،"نوجوانان" و "ایران" از سال ها 1998-2017 جستجو کردیم. واریانس هر مطالعه با فرمول توزیع دو جمله ای محاسبه شد. ما از یک مدل اثر تصادفی برای ترکیب میزان شیوع گزارش شده در مطالعات استفاده کردیم. برای آنالیز داده ها از نرم افزار STATA ( نسخه 0/12) استفاده گردید.
یافته ها :
در مجموع هشت مطالعات با 6118 نفر شناسایی شدند. شیوع کلی NAFLD در هردو جمعیت (دختر و پسر) 27.88 ٪ (فاصله اطمینان 95%: 18.7-37.02) می باشد . در هر دو جمعیت، ناهمگونی بین مطالعات (I2 = 99.3%) مشخص شد. شواهدی وجود دارد که شیوع کبد چرب غیر الکلی در پسران نسبت به دختران بیشتر است.
بحث :
بررسی ما نشان می دهد شیوع NAFLD در کودکان و نوجوانان بالا است، به ویژه در افرادی که چاق و در پسران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Iranian Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Ammar Salehisahlabadi 1
  • hossein jadid 4

1 MSc Student, Nutrition Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc Student, Research Committee and Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and objective:Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent chronic liver disease which is created by the accumulation of fat in the liver. Several studies have reported the prevalence of fatty liver in Iran, with different results. Our goal is to estimate the Overall prevalence of fatty liver in Iranian children and adolescents.

Materials and methods:We searched the national and international databases (PubMed ,Science Direct ,Scopus ,Web of Science),) Magiran,Iran Medex , and Scientific Information Database) With keyword " prevalence ", "Nonalcoholic fatty liver", "fatty liver", "children", "adolescents" and "Iran" from the years 1998-2017. The variance of each study was calculated by the binomial distribution formula. We used a random effect model to combine the prevalence rates reported in the studies. The STATA software (version 12) was used to analyze the data.
Results: Eight studies were identified with of a total of 6118 subjects. The pooled prevalence of NAFLD in both population (male and female) was 27.88% (95%CI: 18.7% to 37.02%) .In both populations there was marked heterogeneity between studies (I2 = 99.3%). There was evidence that prevalence was generally higher in males compared with females .


Conclusion:Our review suggests the prevalence of NAFLD in children and adolescent is high, particularly in those who are obese and in males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • meta-analysis
  • nonalcoholic fatty liver disease
  • prevalence
  • children and adolescent
[1].   Bellentani S, Marino M. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Ann Hepatol. 2009;8(Suppl 1):S4-S8.
[2].   Loomba R, Sanyal AJ. The global NAFLD epidemic. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2013;10(11):686-90.
[3].    Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, Lavine JE, Stanley C, Behling C. Prevalence of fatty liver in children and adolescents. Pediatrics. 2006;118(4):1388-93.
[4].   Shen H, Lipka S, Kumar A, Mustacchia P. Association between nonalcoholic fatty liver disease and colorectal adenoma: a systemic review and meta-analysis. Journal of gastrointestinal oncology. 2014;5(6):440.
[5].     Angulo P. GI epidemiology: nonalcoholic fatty liver disease. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2007;25(8):883-9.
[6].    Fleischman MW, Budoff M, Ifran Zeb DL, Foster T. NAFLD prevalence differs among hispanic subgroups: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014;20(17):4987.
[7].    Leevy CM. Fatty liver: a study of 270 patients with biopsy proven fatty liver and a review of the literature. Medicine. 1962;41(3):249-78.
[8].    Ratziu V, Bellentani S, Cortez-Pinto H, Day C, Marchesini G. A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. Journal of hepatology. 2010;53(2):372-84.
[9].    Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: public-health crisis, common sense cure.  The lancet. 2002;360(9331):473-82.
[10].Adibi A, Kelishadi R, Beihaghi A, Salehi HR, Talaei M. Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children A Cross Sectional Study in Isfahan. SSU_Journals. 2009;17(4):270-8.
[11].Kim D, Kim W, Kim HJ, Therneau TM. Association between noninvasive fibrosis markers and mortality among adults with nonalcoholic fatty liver disease in the United States. Hepatology. 2013;57(4):1357-65.
[12].Shiasi-Arani K, Haghshenas M, Talari H, Akbari H, Hami K, Taghavi-Ardakani A, et al. Prevalence of fatty liver disease in obese children and adolescents who referred to pediatric clinic of Kashan University of Medical Sciences, Iran (2012-2013). Journal of Babol University of Medical Sciences. 2013;15(5):77-83.
[13].Chu N-F, Rimm EB, Wang D-J, Liou H-S, Shieh S-M. Clustering of cardiovascular disease risk factors among obese schoolchildren: the Taipei Children Heart Study. The American journal of clinical nutrition. 1998;67(6):1141-6.
[14].Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer-Strawn LM. Overweight and obesity in preschool children from developing countries. International Journal of Obesity & Related Metabolic Disorders. 2000;24(8).
[15].Moran JR, Ghishan FK, Halter SA, Greene HL. Steatohepatitis in obese children: a cause of chronic liver dysfunction. American journal of gastroenterology. 1983;78(6).
[16].Jou J, Choi SS, Diehl AM, editors. Mechanisms of disease progression in nonalcoholic fatty liver disease. Seminars in liver disease; 2008: © Thieme Medical Publishers.
[17].A-Kader HH. Nonalcoholic fatty liver disease in children living in the obeseogenic society. World Journal of Pediatrics. 2009;5(4):245-54.
[18].Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews. 2015;4(1):1.
[19].Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. International Journal of Surgery. 2014;12(12):1495-9.
[20].Alavian SM, Mohammad‐Alizadeh AH, Esna‐Ashari F, Ardalan G, Hajarizadeh B. Non‐alcoholic fatty liver disease prevalence among school‐aged children and adolescents in Iran and its association with biochemical and anthropometric measures. Liver international. 2009;29(2):159-63.
[21].Rafeey M, Mortazavi F, Mogaddasi N, Robabeh G, Ghaffari S, Hasani A. Fatty liver in children. Therapeutics and clinical risk management. 2009;5:371.
[22].Saki F, Karamizadeh Z. Metabolic syndrome, insulin resistance and Fatty liver in obese Iranian children. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(5).
[23].Hosseini S-M, Mousavi S, Poursafa P, Kelishadi R. Risk Score Model for Predicting Sonographic Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Children and Adolescents. Iranian journal of pediatrics. 2011;21(2):181.
[24].Taghavi Ardakani A, Sharif MR, Kheirkhah D. Fatty liver disease in obese children in Kashan, Iran. Caspian Journal of Pediatrics. 2015;1(1):17-21.
[25].Tazhibi M, Kelishadi R, Khalili Tahmasebi H, Adibi A, Beihaghi A, Salehi H, et al. Association of lifestyle with metabolic syndrome and non-Alcoholic fatty liver in children and adolescence. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2010;14(2):115-23.
[26].Adibi A, Kelishadi R, Beihaghi A, Salehi H, Talaei M. Sonographic fatty liver in overweight and obese children, a cross sectional study in Isfahan. Endokrynologia Polska. 2009;60(1):14-9.
[27].Goodman E, Daniels SR, Morrison JA, Huang B, Dolan LM. Contrasting prevalence of and demographic disparities in the World Health Organization and National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III definitions of metabolic syndrome among adolescents. The Journal of pediatrics. 2004;145(4):445-51.
[28].Lankarani KB, Ghaffarpasand F, Mahmoodi M, Lotfi M, Zamiri N, Heydari ST, et al. Non alcoholic fatty liver disease in southern Iran: a population based study. Hepatitis monthly. 2013;13(5).
[29].Shahbazian HB, Hashemi SJ, Latifi SM, Lashkarara G, Alizadeh Attar G. Prevalence of fatty liver disease and its risk factors in type 2 diabetic patients. 2011; 3(2)7-83مجلهایرانیدیابتوچاقی..
[30].Agrawal S, Duseja AK. Non-alcoholic fatty liver disease: east versus west. Journal of clinical and experimental hepatology. 2012;2(2):122-34.
[31].Bahrami H, Daryani NE, Mirmomen S, Kamangar F, Haghpanah B, Djalili M. Clinical and histological features of nonalcoholic steatohepatitis in Iranian patients. BMC gastroenterology. 2003;3(1):27.
[32].Anderson EL, Howe LD, Jones HE, Higgins JP, Lawlor DA, Fraser A. The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(10):e0140908.
[33].Bergomi A, Lughetti L, Corciulo N. Italian multicenter study on liver damage in pediatric obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 1998;22(suppl 4):S22.
[34].Angelico F, Del Ben M, Conti R, Francioso S, Feole K, Maccioni D, et al. Non‐alcoholic fatty liver syndrome: A hepatic consequence of common metabolic diseases. Journal of gastroenterology and hepatology. 2003;18(5):588-94.