نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران،

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 گروه میکروب شناسی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار. ایران

چکیده

اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 256 بیمار بستری و سرپایی با سن بیشتر از 18سال در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفت. شناسایی ایزوله های باکتریایی با استفاده از تست های بیوشیمیایی و آزمون حساسیت میکروبی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی تست، کای دو و فیشر با درصد خطای 5 درصد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از 256 نمونه بررسی شده 7/59% زن و 3/40% مرد بودند. شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به ترتیب شامل اشریشیاکلی (8/50%)، کلبسیلا (6/17%)، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (62/15 درصد)، انتروباکتر(8/7 درصد) بودند. اشرشیاکلی به عنوان شایع ترین پاتوژن دستگاه ادراری بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین و کمترین مقاومت را نسبت به ایمی پنم نشان داد. در مجموع بدون در نظر گرفتن نوع میکروب، بیشترین مقاومت نسبت به آموکسی سیلین و کمترین مقاومت نسبت به ایمی پنم بود.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی عفونت های ادراری و به منظور پیشگیری از عوارض وخیم آن، بررسی الگوی مقاومت منطقه ای و درمان به موقع می تواند کنترل گسترش میکروب های مقاوم به دارو را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Common Bacterial Factors of Urinary Tract Infections and Determining their Antibiotic Resistance in Hospitalized and out patients Referred to the Vase’ee Hospital in Sabzevar in 2016

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Baghani Aval 1
  • Mehran Ekrami Toroghi 2
  • Faezeh Haghighi 3
  • Yaser Tabarraie 4

1 Department of Urology, Sabzevar Univesity of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Department of Microbiology, Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Faculty Member of Department of Biostatistics, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background: Urinary tract infection is the most common infectious diseases and increasing resistance to antimicrobial agents in bacteria is a major problem around the world in treatment of urinary infections. This study was conducted to identify causative agents of urinary tract infection and to determine their susceptibility to antibiotics in hospitalized and out patients referred to the Vase’ee Hospital in Sabzevar.

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 256 individuals hospitalized and out patients older than eighteen age in the Sabzevar Vase’ee hospital. Identification of bacteria was performed using biochemical tests and their susceptibility was determined by disk diffusion method. The data were analyzed using t-test, Chi-square and Fisher’s exact test with percentage error 5%.

Results: Of 256 patients, 59.7 % and 40.3% were female and male, respectively. The most frequently isolated pathogen were Escherichia coli (50.8%), Klebsiella (17.6%), Coagulase-Negative Staphylococci (15/62%), Enterobacter (7.8%). E. coli as most common pathogen of urinary tract infections showed the most resistance to ampicillin and the least resistance to Imipenem indicated. In total, regardless of the type of bacteria, the highest resistance was against amoxicillin and the lowest resistance was against Imipenem.

Conclusion: Considering the frequency of urinary tract infections and in order to prevent serious complication, a survey of regional resistance pattern and timely treatment can control development of resistant bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary Tract Infection
  • Antibiotics
  • Antibiotic Resistance

[1] Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: Incidence, morbidity, and economic costs. American Journal of Medicine. 2002; 113: 5-13.

[2] Bronsema DA, Adams JR, Pallares R, Wenzel RP. Secular trends in rates and etiology of nosocomial urinary tract infections at a university hospital. The Journal of urology. 1993; 150(2): 414-6.
[3] Nicolle LE. Urinary tract infection. Critical Care Clinics. 2013; 29 (3): 699-715.
[4] Astal Z. Increasing Ciprofloxacin resistance among prevalent urinary tract bacterial isolates in Gaza Strip Palestine. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2005; 46: 457-65.
[5] Yang YS, Ku CH, Lin JC, Shang ST, Chiu CH, Yeh KM, et al. Impact of extended spectrum b-lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae on the outcome of community-onset bacteremic urinary tract infections. Journal of Microbiology, Immunology and  Infection. 2010; 43(3): 194-9.
[6] Zhanel GG, Hisanaga TL, Laing NM, Decorby MR, Nichol KA, Palatnik LP, et al. Antibiotic resistance in outpatient urinary isolates: final results from the North American Urinary Tract Infection Collaborative Alliance (NAUTICA). International of Journal Antimicrobial Agents. 2005; 26: 380-8.
[7] Lorente-Garin JA, Placer SJ, Salvado CM, Segura AC, Gelabert-Mas A. Antibiotic resistance transformation in communityacquired urinary infections. Revista Clinica Espanola. 2005; 205: 259-64.
[8] Khotayi Q, Mamishi S, Najjar-Saligheh R. Antibiotic Resistance of Germs Isolated from Urinary Tract Infections. Iranian Journal of Pediatrics. 2002; 12(2): 28-32.
[9] Ranjbar R, Haghi-Ashtiani M, Jafari NJ, Abedini M. The prevalence and antimicrobial susceptibility of bacterial uropathogens isolated from pediatric patients. Iranian Journal of Public Health. 2009; 38(2): 134-8.
[10] Hernandez- Porras M, Salmeron- Arteaga G, Medina- Santillan R. Microbial resistance to antibiotics used to treat urinary tract infections in Mexican children. Proceeding of the Western Pharmacology Society. 2004; 47: 120-1.
[11] Haller M, Brandis M, Berner R. Antibiotics resistance of urinary tract pathogens and rational for empirical intravenous therapy. Pediatric Nephrology. 2004; 19: 982-6.
[12] Ramlakhan S, Singh V, Stone J, Ramtahal A. Clinical options for the treatment of urinary tract infections in children. Clinical Medicine Insights: Pediatrics. 2014; 8: 31-7.
[13] Wu AHB. Clinical guide to laboratory tests. Elsevier. 2006; 8: 1620-2.
[14] Akram M, Shahid M, Khan AU. Etiology and antibiotic resistance patterns of community-acquired urinary tract infections in JNMC Hospital Aligarh, India. Annals of clinical microbiology and antimicrobials. 2007; 6(1): 4.
[15] Esmaeili R, moghadam shakib M, alikhani M, sohrabi Z. Bacterial Etiology of Urinary Tract Infections and Determining their Antibiotic Resistance in Adults Hospitalized in or Referred to the Farshchian Hospital in Hamadan. 2014; 21(7): 281-7.
[16] Prakash D, Saxena RS. Distribution and antimicrobial susceptibility pattern of bacterial pathogens causing urinary tract infection in urban community of meerut city, India. ISRN microbiology. 2013;
[17] Beyene G, Tsegaye W. Bacterial uropathogens in urinary tract infection and antibiotic susceptibility pattern in jimma university specialized hospital, southwest ethiopia. Ethiopian journal of health sciences. 2011; 21(2): 141-6.
[18] More S, Chakraborty S, Nilekar SL, Kulkarni DM, Ovhal RS. Antibiotic resistance pattern of urinary isolates in a Rural Medical College of Maharashtra. International Journal of Medical Microbiology and Tropical Diseases. 2017; 3(2): 79-82.
[19] Rossignol L, Vaux S, Maugat S, Blake A, Barlier R, Heym B, et al. Incidence of urinary tract infections and antibiotic resistance in the outpatient setting: a cross-sectional study. Infection. 2017; 45(1): 33-40.
[20] Sobel J, Kaye D. urinary treat infections. In: Mandell G, Bennet J, Dolin R. principles & practice of infectious diseases. 5th ed. Churchil-livingstone. 2000.P. 777-800.
[21] Tolkoff-Rubin N, Costron R, Rubin R. Urinary treat infection. In: Brenner B.The Kidney. 6th ed. 2000.P. 1449-508.
[22] Stamm W. Urinary treat infection. 15th Ed. In: Branwald , Fauci , Kasper. Harrison principles and practice of internal medicine. 2001.P. 1620-6.
[23] Kurin C. urinary treat infection. In: Goldman & Bennett. 21th ed. Cecil textbook of medicine. 2000.P.613-7.
[24] Abdolahi AR, MehrAzma M. Evaluation of Antibiotic susceptibility and Resistance in Urinary Infections, 18-Imam Khomeini Hospital, Tehran. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2009; 7: 59-66.
[25] Molaie A, Mirkatoli S, Shakib R. Pattern of Antibiotic resistence in Imam Hospital in Tehran. 2013; 47(3): 251.
[26] Linhares I, Raposo T, Rodrigues A, Almeida A. Frequency and antimicrobial resistance patterns of bacteria implicated in community urinary tract infections: a ten-year surveillance study (2000–2009). BMC infectious diseases. 2013, 18; 13(1): 19.
[27] Amin M, Mehdinejad M, Pourdangchi Z. Study of bacteria isolated from urinary tract infections and determination of their susceptibility to antibiotics. Jundishapur Journal of Microbiology. 2009; 2: 118-23.
[28] Dias Neto JA, Pereira Martins AC, Magalhães da Silva LD, Tiraboschi RB, Alonso Domingos AL, Cologna AJ. Community acquired urinary tract infection: etiology and bacterial susceptibility. Acta Cirúrgica Brasileira. 2003; 18: 33-5.
[29] Das R, Perrelli E, Towle V, Van Ness PH, Juthani-Mehta M. Antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from urine samples obtained from nursing home residents. Infection Control of Hospital Epidemiology. 2009; 30: 1116-9.
[30] Farajnia S, Alikhani M, Ghotaslou R, Naghili B, Nakhlband A. Causative agents and antimicrobial susceptibilities of urinary tract infections in the northwest of Iran. International Journal of Infection Disease. 2009; 13(2): 140-4.
[31] Bonadio M, Costarelli S, Morelli G, Tartaglia T. The influence of diabetes mellitus on the spectrum of uropathogens and the antimicrobial resistance in elderly adult patients with urinary tract infection. BMC infectious diseases. 2006; 6(1): 54.
[32] Kumamato V, Tsukamoto T, Matsukawa M. Comparative studies on activities of antimicrobial agents against causative organisms isolated from patients with urinary tract infections. The Japanese Journal of Antibiotics. 2002; 55: 568-655.
[33] Kumamato V, Hirose T, Tanaka N. Comparative studies of activities of antimicrobial agents against causative organisms isolated from patients with urinary tract  infections. The Japanese Journal of Antibiotics. 1995; 48: 1788- 801.
[34] Milo G, Katchman EA, Paul M, Christiaens T, Baerheim A, Leibovici L. Duration of antibacterial treatment for uncomplicated urinary tract infection in women. The Cochrane Database of Systematic Review. 2005; 18(2): 46-82.