مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر طب فشاری در نقطة نیگوآن بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی فتق اینگوینال

فاطمه زینعلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ حمیدرضا بهرامی؛ راضیه هوشمند

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 299-304

چکیده
  اهدافاضطراب یکی از مشکلات عمده و بسیار شایع ناشی از جراحی است که به کاهش بهبود زخم و افزایش خطر عفونت می‌افزاید و با افزایش درد بعد از عمل، طولانی‌شدن مدت اقامت بیماران را در پی دارد. امروزه، روش‌های غیردارویی و کم‌هزینه و غیرتهاجمی برای کنترل اضطراب اهمیت یافته است. در این پژوهش تأثیر طب فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت جراحی هرنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم

مریم شعبانی؛ محمد شرافتی مقدم؛ فرهاد دریانوش؛ حامد علی زاده پهلوانی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 305-310

چکیده
  اهدافتروپونین قلبی شاخصی قلبی است که در تشخیص بیماری‌های قلبی نقش حیاتی دارد و نشان داده شده است که فعالیت ورزشی تأثیر به‌سزایی بر سطوح این پروتئین دارد. هدف از مطالعة حاضر، مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم است. مواد و روش‌هادر این پژوهش، 36 سرموش صحرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به ناشنوایی

حسین ماهور؛ کاظم فرزین فر

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 311-318

چکیده
  اهدافمدل طرحواره‌درمانی برای آسیب‌شناسی ارتباط والدین با کودک ارائه شده است و با تأکید بر روابط بین‌فردی از دوران کودکی تا زمان حال، سبب کاهش سطح طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌شود. مادران کودکان مبتلا به ناشنوایی مستعد افسردگی و اضطراب هستند. با بررسی ذهنیت‌های طرحواره‌ای و سبک‌های مقابله‌ای این افراد و با شناسایی نوع طرحواره‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مهدی قناعتی؛ حسن نودهی؛ اکرم قدرتی؛ علی جلالی فر

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 319-325

چکیده
  اهداف این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش‌ها این پژوهش از نوع کاربردی است. از نظر ماهیت گردآوری داده‌ها، روش تحقیق تمام آزمایشی طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعة آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بود که در کارگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد قبل از عمل جراحی در بیماران کاندیدای آپاندکتومی

علی محمدپور؛ مهدی بصیری مقدم؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ سید جواد مجتبوی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 327-332

چکیده
  اهداف درد از علایم آزاردهنده‌ای است که بیماران قبل از آپاندکتومی تجربه می‌کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد بیماران کاندید آپاندکتومی انجام گرفته است. مواد و روش‌هااین پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک‌سوکور سه گروهی است که روی 72 بیمار کاندید آپاندکتومی بستری در بخش جراحی بیمارستان بیدخت شهرستان گناباد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی اکسایش پیشرفتة پرسولفات/ اشعة ماورای بنفش در گندزدایی فاضلاب شهری

انوشیروان محسنی بندپی؛ رضا نعمتی؛ نرگس حکیمی؛ پرویز نوروز

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 333-338

چکیده
  اهدافتحقیقات اخیر نشان داده است که فرایند اکسایشی پیشرفته‌ای به‌نام فرایند پرسولفات/ اشعة فرابنفش در حذف آلاینده‌های آلی مقاوم به تجزیة بیولوژیکی راندمان قابل‌توجهی داشته است. با توجه به اینکه از مزایای این فرایند محدودبودن تولید محصولات جانبی مضر و نیز قوی‌بودن این فرایند در تجزیة مواد آلی ذکر شده است، به‌نظر می‌رسد این فرایند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین با نسبت‌های مختلف بر سطوح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پلاسما بعد از فعالیت با شدت بالا در دختران جوان سالم

مختار نصیری فارسانی؛ مونا سرحدی؛ فرزانه رحمانی؛ کیانا حسن زاده

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 339-345

چکیده
  اهدافتحقیقات پیشین افزایش سایتوکاین‌های پیش‌التهابی و ضدالتهابی را متعاقب فعالیت شدید بدنی نشان داده‌اند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تغییر نسبت مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین بر پاسخ سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پس از فعالیت شدید در دختران جوان سالم بود. مواد و روش‌هاتعداد 27 دختر جوان سالم با دامنة سنی 20-25 سال در گروه‌های دارونما، کربوهیدرات- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة هوش هیجانی دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1393

زهرا تذکری؛ مریم نمادی وثوقی؛ آسیه موحدپور؛ هما علیزاده میراشرفی؛ مریم زارع؛ گیتی رحیمی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 347-352

چکیده
  اهدافهوش هیجانی مجموعه‌ای از هیجان‌ها و توانمندی‌هایی است که قدرت مقابله و کنترل شخص را در رویارویی با مشکلات بالا می‌برد و سبب عملکرد مناسب در حیطه‌های مختلف از جمله موفقیت تحصیلی می‌شود. در این مطالعه هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هم مقایسه شد. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر مطالعه‌ا‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی نقاشی‌درمانی بر اختلال نقص توجه– بیش‌فعالی (ADHD) دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان)

ابوالفضل فرید؛ علی نجف زاده

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 353-358

چکیده
  اهدافپژوهش حاضر با هدف تعیین اثر نقاشی‌درمانی بر اختلال نقص توجه– بیش‌فعالی دانش‌آموزان ابتدایی مدارس عادی ناحیة 5 تبریز، بر اساس ارزیابی معلمان صورت گرفت. مواد و روش‌هااین پژوهش از نظر روش شبه‌تجربی است. جامعة آماری آن را 120 دانش‌آموز تشکیل داد. این تعداد، همۀ دانش‌‌‌آموزان دارای نقص توجه– بیش‌فعالی در مدارس ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص ارزشیابی مستمر به روش آزمون کوتاه کلاسی

مهناز خطیبان؛ غلامعباس چهاردولی؛ توکل حیدری شایسته

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 359-366

چکیده
  اهدافارزشیابی آموزشی فرایندی است که میزان دسترسی به اهداف آموزشی را اندازه‌گیری می‌کند. آزمون کوتاه (quiz) نوعی ارزشیابی مستمر است که اجازه می‌دهد استاد و دانشجو از یادگیری و مبنایی علوم مطلع شوند. لذا، پژوهش حاضر برای مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص ارزشیابی مستمر و دادن بازخورد برای اصلاح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ردیابی مولکولی ژن‌های qacA/B و smr در ایزوله‌های بالینی استافیلوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین شهر زاهدان در سال 1394

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 367-374

چکیده
  اهدافمواد ضدعفونی‌کننده و آنتی‌سپتیک‌ها از گذشته برای ضدعفونی‌کردن وسایل و سطوح استفاده می‌شده است. در برخی موارد این مواد به‌واسطة یک سری پروتئین‌های خاصی بی‌اثر می‌شوند که در باکتری ها حضور دارند. از مهم‌ترین ژن‌های به‌وجودآورندة این امر می‌توان بهqacA/Bو smr اشاره کرد که در برخی موارد در سویه‌های استافیلوکوک اورئوس مقاوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
فعالیت آنتی‌رادیکالی و خاصیت آنتی‌میکروبی کمپلکس شیف‌باز مس‌دار

سهیلا یدامانی؛ علی نعمتی؛ مسعود همایونی تبریزی؛ سمیرا یدامانی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، صفحه 375-380

چکیده
  اهدافشیف‌بازها به‌دلیل خواص آنتی‌اکسیدانتی، ضدویروسی و ضدباکتریایی در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به‌خود جلب کرده است. آنتی‌اکسیدان‌ها از واکنش رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند و به کاهش بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان‌ها جزآن می‌انجامد. باکتری‌ها خود را به سیستم‌های دفاعی مختلفی مجهز کرده‌اند که بتوانند در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها ...  بیشتر