مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ سنجش نگرش دانشجویان نسبت به افراد دارای ناتوانی

معصومه آران؛ منوچهر ارجمند حسابی؛ ملاحت اکبر فهیمی؛ مرجان وجدانی؛ محمد کمالی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 211-216

چکیده
  اهداف: کثرت افراد دارای ناتوانی و افزایش روزافزون آن‌ها، لزوم شناخت نگرش جامعه در مورد ناتوانی را مشخص ساخته است. اهمیت شناخت نگرش، داشتن ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری آن را ضروری می‌سازد. مطالعة حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فارسی سنجش نگرش نسبت به افراد دارای ناتوانی انجام شد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر مطالعه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی : نقش واسطه‌ تاب‌آوری تحصیلی

فاطمه بهرامی؛ محمد امیری؛ زهرا عبداللهی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 217-223

چکیده
  زمینه و هدف: حضور در دانشگاه همواره برای تمام دانشجویان خوشایند نیست و ممکن است برخی مواقع دانشجویان با چالش‌هایی مواجه شوند که منجر به بی‌علاقگی، خستگی و احساس ناکارآمدی آنها شود. بی‌علاقگی، خستگی و احساس ناکارآمدی از وجوه فرسودگی تحصیلی می‌باشد که در چند دهه اخیر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. براین‌اساس هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تفاوت بیان ژن med 13 عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض در اثر فعالیت استقامتی

محمد فتحی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 225-231

چکیده
  اهداف: فاکتور رونویسی  med 13بر پاسخ عضلة اسکلتی به محرک‌های القاکنندة سازگاری عضلانی تأثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برنامة فعالیت استقامتی بر بیان ژن med 13 عضلات اسکلتی تند و کند انقباض بود. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌هایی این پژوهش چهارده رت نر نژاد ویستار بودند که تحت شرایط استاندارد به‌مدت چهار هفته  قبل از شروع پروتکل تمرینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
وضعیت کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1393

رمضانعلی خمیرچی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ محمد علی یعقوبی فر؛ محد حسن رخشانی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 233-237

چکیده
  اهداف: نقش مهم استریل‌سازی صحیح ابزار و لوازم جراحی در سلامت بیماران و کنترل عفونت‌های بیمارستانی و رعایت موازین بهداشتی امری تأییدشده است. لذا بررسی کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار هدف این مطالعه است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی استکه در سال 1393-1394 در سه بیمارستان واسعی، امداد و شهیدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حذف فسفات از محیط‌های آبی با استفاده از خاک زرد و قرمز منطقة آذربایجان‌غربی و شکل اصلاح‌شدة آن با اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید

منصور ضرابی؛ محمد نوری سپهر؛ محمد شکاک؛ غلامرضا ابراهیم زاده؛ محمود تقوی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 239-248

چکیده
  اهداف: فسفر ازجمله یون‌های معمول در پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است. مقدار این یون در پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب زیاد است. تخلیة آن در محیط باعث تسریع در بروز پدیدة اتریفیکاسیون می‌شود. این امر منابع آب را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. پدیدة اتریفیکاسیون در منابع آبی یکی از مسائل مهم محیط‌زیستی است. اتریفیکاسیون به رشد بیش‌ازحد گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس

علی اصغر محمدی؛ محمدنقی فراهانی؛ جعفر حسنی؛ فیروز میردریکوند

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 249-255

چکیده
  اهداف: رضایت شغلی یکی از مؤلفه‌های مهم ارتقای کارایی و پیشرفت هر سازمانی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس شهر تهران انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. نمونة پژوهش 160 نفر از امدادگران مرد اورژانس شهر تهران بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
بررسی و معرفی انواع مطالعات سنتزی/ ترکیبی/ مروری در تحقیقات پزشکی

سمیه نادی راوندی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 257-263

چکیده
  اهداف: مطالعات سنتزپژوهی، راهی برای بازیابی، مرور، ترکیب، تحلیل و یکپارچه‌کردن نتایج مطالعات اصیل است. مطالعة حاضر به‌معرفی انواع روش‌های این نوع مطالعات می‌پردازد. سپس، وضعیت مقالات منتشرشده در PubMed بررسی شده است. مواد و روش‌ها: در بخش نخست، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. در بررسی وضعیت تولید مقالات، داده‌ها از PubMed استخراج و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تتعیین شاخص مخاطرة سلامت تجمع عناصر آرسنیک، آلومینیم، روی و مس در گیاهان دارویی بادرنجبویه و گل‏ گاو‏زبان مصرفی شهر همدان

ندا برکی وندی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 265-271

چکیده
  اهداف: گیاهان دارویی هم به‌‏لحاظ درمان و هم پیش‌گیری از بیماری‏ها از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع بر‏خوردارند. در سالیان اخیر، به‏علت عوارض سوء ناشی از مصرف دارو‏های شیمیایی و آثار جنبی آن، گرایش به‏ گیاهان دارویی افزایش یافته است، ولی با توجه به احتمال وجود بعضی عناصر سمی در آن‏ها، این پژوهش با هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
آثار تعاملی هیپوگلایسمی عصارة آبی زعفران و تمرین شنا در موش‌های دیابتی‌شده با استروپتوزوتوسین

ایمان عاصی شیرازی؛ سید علی حسینی؛ فریده کیخسروی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 273-279

چکیده
  اهداف: شیوع دیابت در سراسر دنیا روبه افزایش است. به‌علت آثار نامساعد داروهای صنعتی نیازی آشکار به روش‌های درمانی کم‌عارضه از قبیل استفاده از گیاهان دارویی و فعالیت‌های ورزشی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی آثار تعاملی هیپوگلایسمی عصارة زعفران و تمرین شنا در موش‌های دیابتی‌شده با استروپتوزوتوسین بود. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
ارزیابی خطرات سلامتی فلزات سنگین حاصل از آبیاری خاک‌های کشاورزی با فاضلاب شهری در جنوب سبزوار

سید علی مظهری؛ فائزه حقیقی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 281-291

چکیده
  اهداف: آبیاری خاک‌های کشاورزی با پساب‌های حاصل از ضایعات شهری موجب آلودگی خاک و ایجاد خطرات محیط‌زیستی می‌شود. فلزات سنگین یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های آب‌های زائد است که موجب بروز بیماری‌های گوناگون می‌شود. مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثر فاضلاب شهری بر ترکیب خاک‌های منطقة جنوب سبزوار، از خاک‌های سطحی آلوده و غیرآلوده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های بیمارستانی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395

محمد نورمحمدی؛ محمدرضا رضایی؛ محمدحسین صیادی اناری

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، صفحه 293-298

چکیده
  اهداف: زباله‌های بیمارستان محتوی عوامل میکروبی و ترکیبات شیمیایی و سمی و خطرناک برای سلامت بیماران، پرسنل و مراجعان است. با توجه به وجود مواد خطرناک و عفونی در زباله‌های بیمارستانی، مدیریت مناسب آن الزامی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های بیمارستانی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ...  بیشتر