مقاله پژوهشی
پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری؛ سکینه عزیزی؛ اقدس شاکری؛ زهرا حسن دوست؛ مژده محمددوست؛ حمیده یوسفی؛ علیرضا مسلم؛ آرش اکابری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 196-203

چکیده
  زمینه و هدف: هوشمعنوی بیانگر مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافت‌های اجتماعی و تاریخی ظاهر می‌شوند. هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به توانایی‌هایش در حل مسائل و مقابله با مشکلات است. هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به ‌پیش بینی خودکارآمدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش گیرنده های اوپیوئیدی در خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه(Scrophularia striata Boiss.) درموش سوری

بنیامین علی محمدی؛ علیرضا مسلم؛ حسن اژدری زرمهری؛ هومن کامرانیان

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 204-213

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی در حال حاضر به دلیل عوارض کمتر ذهن بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است.هدفاز اینمطالعهبررسیتاثیرداروینالوکسانبهعنوانیکآنتاگونیستاوپیوئیدی برطول مدتتشنجناشی از تزریق پنتیلن تترازول و تعیین مکانیسم اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه میباشد. موادّ و روش ها: در مطالعه حاضر،40 موش سوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی

نسرین ملانیا؛ فرنگیس غریب نیا؛ رامین رستمی تقی دیزج؛ میترا خیرآبادی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 214-221

چکیده
  زمینه و هدف: باظهوروافزایش ارگانیسم­های میکروبی مقاوم به آنتی بیوتیک­های متعدد، و همچنین ضرورت برکاهش هزینه­های مراقبت­های بهداشتی، تولید مواد ضد میکروبی با هزینه­های کمتر به نیازی گریز ناپذیر برای جوامع بشری امروزی تبدیل شده است. ما در این مطالعه سنتز نانو ذره نقره را با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی انجام داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم

فاطمه حیدری؛ مجید محمدشاهی؛ شکوه مال گرد؛ سید حمید برسی؛ پریسا چیت ساز؛ مریم راحمی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 222-232

چکیده
  زمینه و هدف:مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص آسم و رژیم غذایی اغلب بردریافت مواد مغذی و غذاهای خاص متمرکز هستند و تحقیقات کمی به بررسی ارتباط آسم والگوهای غذایی پرداخته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوهای غذایی دربیماران مبتلا به آسم می باشد. مواد وروش ها:مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی بودکه روی47 بیمار مبتلا به آسم و47فرد سالم با محدوده سنی50-18سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه

پیمان پیران ویسه؛ مجید معتمدزاده طرقبه؛ ایرج محمد فام؛ احمد سلطان زاده؛ عباس مقیم بیگی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 233-240

چکیده
  زمینه و هدف: با رشد روز افزون استفاده از رایانه در محیط­های کاری کشورمان، میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) مرتبط با این مشاغل نیز رو به افزایش گذاشته و تبعات مالی سنگینی به سیستم درمانی کشورتحمیل می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عوامل روانی-اجتماعی با اختلالات اسکلتی-عضلانی در میان کاربران رایانه می‌باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده

لیلا ایزی؛ رویا لاری؛ ناصر مهدوی شهری؛ مهرنگار رجحان نژاد؛ علی بیرجندی نژاد

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 241-252

چکیده
  زمینه و هدف: ماتریکس بافت های سلول زدایی شده به دو دلیل به عنوان یک سیستم داربستی ایده آل در نظر گرفته می شوند، اولین دلیل شباهت ساختاری و مکانیکی با بافت های طبیعی و دومین دلیل وجود پروتئین های ماتریکس خارج سلولی است، که بعد از سلول زدایی باقی می مانند و می توانند در تمایز سلول ها نقش ایفا کنند. هدف از این مطالعه بررسی رفتار سلول های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD

بهمن رماوندی؛ مهدی احمدی مقدم؛ نرجس شاه حیدر؛ مریم بیغمی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 253-261

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات آلی فرار (VOCs) تاثیر نامطلوبی بر شیمی اتمسفر و سلامت انسان می گذارند و بزرگترین منبع آن ذخیره سازی نفت است. با مدل های آلودگی هوا می توان غلظت و نحوه پراکنش ترکیبات آلی فرار از مخازن نفت را مدل سازی نمود. هدف این مطالعه بررسی و مدل سازی میزان انتشار ترکیبات آلی فرار از یک انبار نفت در ایران با استفاده از نرم افزارTANKs ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان

شهرام محمدخانی؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 262-280

چکیده
  زمینه و هدف:باتوجهبهشیوع مصرفسیگار و قلیاندربیننوجوانانولزومشناخت مؤلفه‌هاوابعاداینرفتارهاجهتطراحیمداخلاتاثربخش،پژوهشحاضرباهدفتعیین پیش‌بینی کننده‌هایمصرفقلیان و سیگار در نوجوانان انجام شد. موادو روش‌­ها: با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای، 201 نفر از پسران دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهرستاننجف‌آباد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1

حمید محمد صادقی؛ علیرضا وحیدی؛ محمدابراهیم رضوانی؛ منصور اسمعیلی دهج؛ علی علی آبادی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 281-289

چکیده
  زمینه و هدف:بخشی از اثر ضد دیابتی گیاهان داروئی به فلاوونوئید های موجود در آنها مرتبط است. از آنجاییکه فلاوونوئید های متفاوتی در گیاهان دیده شده است، اثر سالویجنین که یک فلاوونوئید موجود در این گیاه است را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ها:پس از عصاره گیری از گیاه با روش کروماتوگرافی ستونی سالویجنین استخراج گردید. با تزریق استرپتوزوتوسین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده

اعظم عسگری؛ سعید سمنانیان؛ نفیسه عطاپور؛ امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ سید جواد میرنجفی زاده

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 290-303

چکیده
  زمینه و هدف: تحریک الکتریکی کم فرکانس (LFS) دارای اثرات ضدّ تشنجی است که مکانیسم عملکرد آن به­درستی مشخص نشده­است. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی اثر اعمال LFSبر جریان­های برانگیخته­ی مهاری گابااژیک(eIPSC) در نورون های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ موش­های صحرایی کیندل­شده می­باشد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ی تجربی حیوانات با تحریک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار

اکرم ملک خواهی؛ مریم جدید میلانی؛ پرستو امیری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 304-312

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار مشکلات جنسی  فراوان می‌باشند. قرار گرفتن این بیماران در گروه‌های حمایتی همتایان و استفاده از تجارب مشابه افراد گروه می‌تواند منجر به بهبود آنان گردد. هدف پژوهش حاضرتعیین  تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی  بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد

بهنام ایزدی؛ سیده نیلوفر موسوی؛ ریحانه عسکری کچوسنگی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 313-319

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از شایع ترین و مهم ترین اورژانس های جراحی است و بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس بوده و ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعالC (CRP) در تشخیص آپاندیسیت حاد است. مواد و روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران

حسین رفیع منش؛ مهشید غنچه؛ حمید صالحی نیا؛ عبدالله محمدیان هفشجانی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 320-327

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پروستات شایع­ترین سرطان در مردان است. این سرطان بیشترین بروز و دومین علت مرگ مردان را به خود اختصاص می­دهد. داشتن یک تصویر کلی از خصوصیات و تغییرات اپیدمیولوژیک از این سرطان ضروری می­باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران صورت گرفته است. مواد و روش­ها: این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

راضیه جعفری جوزانی؛ سید علی محمد موسوی؛ عبدالجواد احمدی؛ نصراله عسگری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 328-335

چکیده
  زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یکی از اختلالات عصبی‌شناختی است که آثار شناختی و رفتاری بسیار زیادی ایجاد می‌کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس و افراد سالم انجام شد. مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. از بین مراجعان انجمن مواتیپل اسکلروزیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH

علی حیدریان پور؛ فاطمه ضمیری دلیر؛ محمد شوریده یزدی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 336-343

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات سودمند سایکو فیزیولوژیک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از این پژوهش،بررسیآثار برنامه‌ ورزشی هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمایی هورمون‌های FSH و LH است. مواد و روش­ها: در این پژوهش 20 زن دارای اختلالات قاعدگی به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. گروه مداخله به­مدت 8 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان

مینا کنعانی؛ پروانه نظر علی؛ پرچهر حناچی؛ کاوه خبیری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 344-352

چکیده
  زمینه و هدف: اهمیّت اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3  در رژیم غذایی و نیز اثرات ضدّ التهابی آن مشخص شده است. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیّر مصرف اسید چرب امگا 3  و تمرینات بی هوازی بر تغییرات سطوح پلاسمایی، پروستاگلاندین­E2(PGE2)CK, LDH, در زنان فعّال است.  مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با اندازه­گیری مکرّر می­باشد  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده‌بید بر سلول‌های سرطان پستان

لیلا سادات الداغی؛ حسن رضائی سرشت؛ حمید چشمی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 353-359

چکیده
  زمینهوهدف: سرطانپستاندومینسرطانشایعدرزنانبعدازسرطانریهمی­باشد. هنده­بید گیاهیطبیبودهو مشخص گردیده که گونه­های متعلق به جنس vitex دارایخواصضدسرطانی،ضدباکتریایی،ضدقارچ وضدزخم­معدهمی­باشند. تا کنونتأثیراتآنتیتوموریاین گونه بررویرده سلولیسرطانپستانبررسینشدهاست.لذادراینمطالعهاثرسمیتسلولیعصارهیمتانولی میوه آن موردبررسیقرارگرفتهاست. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز در شرایط آب و هوایی گرم و خشک

غلام حیدر تیموری؛ محمدجواد جعفری؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ سهیلا خداکریم

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 360-369

چکیده
  مقدمه: شرایط کاری گرم در معادن روباز بسیار معمول است و کارگران با استرس گرمایی مواجهه دارند. بررسی گرمای محیط کار می­تواند در جلوگیری از بیماری ناشی از استرس گرمایی در معادن مفید باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط شاخص WBGT با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران معدن روباز سنگ آهن می­باشد. روش کار:این مطالعه یک پژوهش توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای

سیاووش دودانگه؛ علیرضا مسلم؛ مرجان وجدانی؛ مهناز نریمانی زمان آبادی؛ محمد منصوری نصب؛ حسام عبدالحسین پور

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 370-376

چکیده
  هدف و زمینه: ورتبروپلاستی روش درمانی جدید و موثر برای استحکام بخشیدن به مهره­های شکسته و کاهش درد ناشی از شکستگی­های استئوپوروتیک است. این پژوهش به­منظور تعیین بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی­های تروماتیک مهره­ای در بیمارستان­های لاله، مهراد و بوعلی در سال 91 انجام شد. مواد و روش­ها: در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخص‌های قلبی- تنفسی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در CCU

علی محمدپور؛ مهدی بصیری مقدم؛ نرگس صابر

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، صفحه 377-385

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر به‌عنوان شایع‌تریناختلال قلبی- عروقی، علت بسیاری از مرگ‌ومیرها در سراسر جهان به­شمار می‌آید. جهت تسکین علائم در این بیماران از اقدامات درمانی دارویی و غیر دارویی مختلفی استفاده می‌شود. تنفس ریتمیک یکی از روش‌های غیر دارویی پیشنهادی است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخص‌های قلبی- تنفسی ...  بیشتر