مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تأثیر روش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و کنترل هیجانی زنان باردار نخست‌زا

ویدا درخشان پور؛ حسن پاشا شریفی پاشا شریفی؛ پروین کدیور

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 449-460

چکیده
  زمینه و هدف: بارداری تغییرات قابل‌‌ملاحظه‌ای را در سلامت جسمی، هیجانی و بهزیستی زنان ایجاد می‌کند. بنابراین، این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و کنترل هیجانی در بین زنان باردار نخست­زا در سال 98 انجام ‌شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق شبه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس­آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سخت‌رویی و سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

محمد علی توسنگ؛ رضا پاشا*؛ سحر صفرزاده

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 461-474

چکیده
  زمینه و هدف: وضعیت اجتماعی جامعه به سمتی پیش رفته است که میزان تنش‌های ورود به محیط‌های آموزشی به‌ویژه دانشگاه بیشتر شده است. در حوزه روان‌شناختی درمان شناختی- رفتاری در کنترل استرس و تعارضات در افراد از مداخلات مهم می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر سخت‌رویی و سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
رابطه به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی دوران بحران کویید 19 و عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری

مسعود صباغی نیا؛ مهدی ربیعی؛ حمید صادقی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 475-484

چکیده
  زمینه و هدف: ظهور فناوری و وسایل ارتباط جمعی از جمله شبکه‌های اجتماعی مجازی، موجب تغییرات آموزش سنتی و تعاملات آموزشی گردیده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری شبکه­های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر آموزش براساس مدل پندر بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مسعود خداویسی؛ زینب یونسی؛ فاطمه پاک راد؛ لیلی تاپاک

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 496-511

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های عروق کرونر عامل اصلی مرگ و ناتوانی است. پیشگیری و مدیریت این بیماری، نقش اساسی در کنترل آن دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین تأثیر آموزش براساس الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 96 بیمار تحت آنژیوپلاستی مراجعه‌کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
مطالعه سرطان‌زایی بنزن و تأثیرات مالاتیون بر آن در موش سوری

مژگان اصغری؛ گودرز صادقی هشجین؛ علی اکبر گلابچی فر؛ محمدکاظم کوهی؛ احد محمد نژاد؛ ساناز ریسمانچی؛ محمد طاهری

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 502-516

چکیده
  زمینه و هدف: در این پژوهش، ارتباط بین سرطان و قرار گرفتن در معرض مواد سمی موجود در محیط زیست بررسی می‌شود. بدین منظور از دو ماده که می‌دانیم (بنزن) و احتمال می‌دهیم (ارگانوفسفات‌ها) باعث ایجاد سرطان شوند به علت کاربرد وسیع آن‌ها در صنایع و مواجهه انسان با آن‌ها استفاده گردید..مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 60 سر موش سوری نر بالغ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش ساختار انگیزشی و کارکردهای اجرایی در وسوسه‌های جایگزین جذاب

مریم السادات فخری؛ جواد صالحی فدردی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 517-530

چکیده
  زمینه و هدف: افراد جذاب به‌سختی نادیده گرفته می‌شوند. توجه به افراد جذاب، انگیزه ارتباط بیشتر را ایجاد می‌کند و این مسئله ممکن است در نهایت تهدیدی برای ثبات رابطه زناشویی باشد. پژوهش حاضر، نقش ساختار انگیزشی و شناختی در وسوسه توجه و ارتباط با جایگزین‌های جذاب در افراد متأهل را بررسی کرده است.. مواد و روش‌ها: جامعه آماری، زنان و مردان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی حذف هم‌زمان رنگ راکتیو اورنج 3 آر و کروم از محلول‌های آبی با استفاده ازکربن اصلاح شده حاصل از چوب درخت چنار

عاطفه ده نبی؛ احمد اله آبادی؛ محمدحسین ساقی؛ فروغ ریاحی منش

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 531-548

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه فلزات سنگین و ترکیبات آلی مانند رنگ­ها جز فراوان و پرخطرترین آلاینده­های نوپدید هستند که به آب­های سطحی و زیرزمینی راه پیدا کرده­اند و سلامت انسان­ها را تهدید می­کنند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر و کروم در فرایند جذب مجزا و هم‌زمان به‌وسیله کربن فعال می­باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی

سیما عسکری؛ نعمت ستوده اصل؛ پرویز صباحی؛ راهب قربانی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 549-562

چکیده
  زمینه و هدف: میزان رضایت از زندگی در افراد دارای وسواس فکری- عملی نسبت به افراد عادی جامعه پایین‌تر است بنابراین با درمان این اختلال می‌توان کیفیت زندگی و میزان رضایت زندگی در این افراد را افزایش داد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار بر انسجام روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی معتکف فر؛ ابوالفضل بخشی پور؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 563-575

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار بر انسجام روانی در بیماران دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که در سال 1398 به کلینیک دیابت شهر سبزوار مراجعه کردند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

رباب سرچمی؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ انیتا باغدا ساریانس

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، صفحه 576-590

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و باعث بعضی تغییرات جمسانی و روانی در زنان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش‌قاعدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری ...  بیشتر