نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: میزان رضایت از زندگی در افراد دارای وسواس فکری- عملی نسبت به افراد عادی جامعه پایین‌تر است بنابراین با درمان این اختلال می‌توان کیفیت زندگی و میزان رضایت زندگی در این افراد را افزایش داد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و روش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی شهرستان کرج در سال 1398بود. تعداد 45 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه درمان فعال‌سازی رفتاری، درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی و گروه کنترل جایگزین شدند. از پرسش‌نامه‌های تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی رفتاری برای اندازه‌گیری اثربخشی درمان‌ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی از نرم‌افزار SPSS-18 استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی سازش‌یافته هیجان تفاوت آماری معناداری وجود دارد (0/0001=p و 57/71=F) اما در میزان اثربخشی این دو روش درمانی در اجتناب شناختی- رفتاری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است.
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر فعال‌سازی رفتاری و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کاهش اجتناب شناختی- رفتاری در بیماران با اختلال وسواس فکری- عملی تأثیر دارد. بنابراین از این دو درمان می‌توان تنظیم هیجانات و انواع اجتناب‌ها در بیماران دارای وسواس- فکری عمل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Behavioral Activation Therapy and Mindfulness-Based Cognitive-Behavioral Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Cognitive-Behavioral Avoidance in People with Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

 • sima askari 1
 • nemat sotoudeh asl 2
 • parviz sabahi 3
 • raheb ghorbani 4

1 Phd Student In Psychology, Department Of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Associate Professor, Department Of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 Assistant Professor, Department Of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.

4 Social Determinants of Health Research Center, Epidemiology and Biostatistics Department, Semnan University Of Medical Sciences, Semnan, IranSemnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Life satisfaction in people with obsessive-compulsive disorder is lower than normal people in society, so by treating this disorder, the quality of life and life satisfaction in these people can be increased. The aim of this study was to compare the effectiveness of behavioral activation therapy and mindfulness-based cognitive-behavioral therapy on cognitive emotion regulation and cognitive-behavioral avoidance in people with obsessive-compulsive disorder.
Materials and Methods: The present study is an applied research and quasi-experimental method is a pre-test-post-test with a control group. The statistical population included patients with obsessive-compulsive disorder in Karaj in 1398. A total of 45 people were selected and randomly assigned to three groups of behavioral activation therapy, mindfulness-based cognitive-behavioral therapy and control group. Cognitive emotion regulation and cognitive-behavioral avoidance questionnaires were used to measure the effectiveness of treatments. For data analysis, descriptive statistics, multivariate analysis of covariance and post hoc test using SPSS-18 software were used.
Results: The results of analysis of covariance showed that there is a statistically significant difference between the effectiveness of behavioral activation therapy and mindfulness-based cognitive-behavioral therapy in adaptive cognitive emotion regulation strategies (P=0.0001, F=57.71). But there was no statistical difference in the effectiveness of these two treatments in cognitive-behavioral avoidance. Both treatments have been equally effective in cognitive-behavioral avoidance.
Conclusion: Behavioral activation-based therapy and mindfulness-based cognitive-behavioral therapy have an effect on improving cognitive emotion regulation strategies and reducing cognitive-behavioral avoidance in patients with obsessive-compulsive disorder. Therefore, these two therapies can be used to regulate emotions and avoidance in obsessive-compulsive patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effectiveness of behavioral activation therapy
 • Cognitive emotion regulation
 • Mindfulness
 • Practical obsession
 1. Hong RY, Tan YL. DSM-5 personality traits and cognitive risks for depression, anxiety, and obsessive-compulsive symptoms. Personality and Individual Differences. 2021;169:110041.
 2. Mandelli L, Draghetti S, Albert U, De Ronchi D, Atti A-R. Rates of comorbid Obsessive-Compulsive Disorder in Eating Disorders: a meta-analysis of the literature. Journal of Affective Disorders. 2020:277: 927-939.
 3. Cludius B, Landmann S, Rose N, Heidenreich T, Hottenrott B, Schröder J, et al. Long-term effects of mindfulness-based cognitive therapy in patients with obsessive-compulsive disorder and residual symptoms after cognitive behavioral therapy: twelve-month follow-up of a randomized controlled trial. Psychiatry Research. 2020;291:113119.
 4. Sharp C, Wall K. DSM-5 level of personality functioning: Refocusing personality disorder on what it means to be human. Annual Review of Clinical Psychology. 2021;17(1):313-37.
 5. Morvaridi M, Mashhadi A, Shamloo ZS, Leahy RL. The effectiveness of group emotional schema therapy on emotional regulation and social anxiety symptoms. International Journal of Cognitive Therapy. 2019;12(1):16-24..
 6. Miu AC, Szentágotai-Tătar A, Balazsi R, Nechita D, Bunea I, Pollak SD. Emotion regulation as mediator between childhood adversity and psychopathology: a meta-analysis. Clinical psychology review. 2022 :93:102141.
 7. Kraaij V, Garnefski N. The behavioral emotion regulation questionnaire: development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the cognitive emotion regulation questionnaire. Personality and Individual Differences. 2019;137:56-61.
 8. Ludwig L, Mehl S, Krkovic K, Lincoln TM. Effectiveness of emotion regulation in daily life in individuals with psychosis and nonclinical controls—An experience-sampling study. Journal of abnormal psychology. 2020;129(4):408.
 9. Samani S, Sadeghi L. Considering Ability of Psychometrics of cognitive emotion regulation Questionnaire. Methods J Psychological Models. 2009;1:51-62.
 10. Van den Berg JF, Kivelä L, Antypa N. Chronotype and depressive symptoms in students: An investigation of possible mechanisms. Chronobiology International. 2018;35(9):1248-61.
 11. Baktash S. Yaghubi H & Yusefi R. Comparison of early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies between obese and normal weight women. 2017;8(4):31-40
 12. Davoodi A, Neshat Doost HT, Abdi MR, Talebi H. Comparison of cognitive emotion regulation strategies and understanding emotions in obsessive compulsive, generalized anxiety, and social anxiety disorders. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017;15(58):69-78.
 13. Ghadampour E, Radmehr P, Yosefvand L. The effectiveness of mindfulness-based cognitive- behavioral avoidance and rumination in patients with social anxiety and depression comorbid disorder. JHK 2017; 22(2). [Persian]
 14. Krieger T, Altenstein D, Baetting I, Doering N, Grosse M. Self compassion in depression: Associations with depressive symptoms rumination and avoidance in depressed outpatients. JBT 2013; 44: 501-13.
 15. Kumar A, Somani A. Dealing with Corona virus anxiety and OCD. Asian Journal of Psychiatry. 2020;51:102053.
 16. Rahimian Boogar I, Kianersi F, Tarbaran F. Investigating the relationships of emotional schema, cognitive-behavioral avoidance and cognitive-affective system with generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. Pejouhandeh 2013;18(5):267-276.
 17. Wolff M, Evens R, Mertens LJ, Koslowski M, Betzler F, Gründer G, Jungaberle H. Learning to let go: a cognitive-behavioral model of how psychedelic therapy promotes acceptance. Frontiers in psychiatry. 2020;11(1):1-13
 18. Esmaeilian N, Dehghani M, Akbari F, Hasanvand M. Evaluation of psychometric and factor structural properties of Experiential Avoidance multidimensional questionnaire (short form). Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2016;11(39):57-66.
 19. Dimaggio G, Shahar G. Behavioral activation as a common mechanism of change across different orientations and disorders. Psychotherapy. 2017;54(3):221.
 20. Santiago J, Akeman E, Kirlic N, Clausen A, Cosgrove K, McDermott T, et al. Protocol for a randomized controlled trial examining multilevel prediction of response to behavioral activation and exposure-based therapy for generalized anxiety disorder. Trials. 2020;21(1):1-14.
 21. Rezaei Dehnavi S. Effectiveness of mindfulness based stress reduction on executive function, cognitive flexibility in women with neuroticism trait in Esfahan city. Shenakht journal of psychology & psychiatry. 2018;5(3):22-37.
 22. Taheri E. The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on anxiety sensitivity and emotion regulation. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2018;7(2):105-22.
 23. Taylor R, Bodoukhin N, Botros M, Luca L. Joy Journal: A Behavioral Activation Technique Used in the Treatment of Late-Life Depression Associated With Hopelessness During the COVID-19 Pandemic. The Primary Care Companion for CNS Disorders. 2021;23(1):0-.
 24. Başkaya E, Özgüç S, Tanrıverdi D. Examination of the Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Patients with Obsessive-Compulsive Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis. Issues in Mental Health Nursing. 2021:1-12.
 25. Alem Dianati F, Moheb N. Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reducing negative strategies of cognitive emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Instruction and Evaluation. 2018 Feb 20;10(40):171-88.
 26. Taheri E. The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on anxiety sensitivity and emotion regulation. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2018;7(2):105-22.
 27. Gall M, Gall J, Borg R. Educational research: An introduction. 8th ed. New York: Pearson Education;2007: 385- 9.
 28. Lejuez CW, Hopko DR, Hopko SD. A brief behavioral activation treatment for depression: Treatment manual. Behavior Modification. 2001;25(2):255-86.
 29. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future. 2003;10(2):144-156