نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، کارشناس معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استادیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ظهور فناوری و وسایل ارتباط جمعی از جمله شبکه‌های اجتماعی مجازی، موجب تغییرات آموزش سنتی و تعاملات آموزشی گردیده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری شبکه­های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، تعداد 327 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1399 با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بررسی شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه‌های بکارگیری شبکه­های اجتماعی در تعاملات آموزشی کلیم­شستانی (1395) و کیفیت تجارب یادگیری نیومن (1990) استفاده گردید و ملاک اندازه­گیری عملکرد تحصیلی، معدل دانشجویان بود. برای تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون­های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین نمره دانشجویان در بکارگیری شبکه ­های اجتماعی در تعاملات آموزشی (0/88±3/45)، تجارب یادگیری (0/71±3/65) و عملکرد تحصیلی (1/42±17/05) بود. یافته­ ها نشان داد بین بکارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش متغیر میانجی کیفیت تجارب یادگیری رابطه مثبت معنادار (0/05>p)Z=2/41 وجود دارد. بکارگیری این شبکه‌ها در تعاملات آموزشی با عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت معناداری (0/05>P) r=7/42دارد. بین بکارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی با کیفیت تجارب یادگیری آنها رابطه مثبت معناداری (0/05>p)r=0/617 هست و کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معناداری (0/05>p)r=587 دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه معنادار متغیرهای پزوهش پیشنهاد می­شود همراه با آموزش حضوری، از آموزش مجازی نیز جهت بهبود امر آموزش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of Virtual Social Networks in Educational Interactions during the COVID-19 Crisis and Student Academic Performance Considering the Mediating Role of the Quality of Learning Experiences

نویسندگان [English]

 • masoud sabaghi nia 1
 • mehdi rabiei 2
 • hamid sadeghi 3

1 Master of Educational Management from The Islamic Azad University of Sabzevar & Vice Chancellor Education, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Assistant Professor of higher education development planning, Non-Communicable Diseases Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 Master of Educational Management, Vice Chancellor Education, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The advent of technology and mass media, including virtual social networks, has led to changes in traditional education and educational interactions. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between the use of virtual social networks in educational interactions and students' academic performance with the mediating role of the quality of learning experiences of students at the Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this descriptive correlational study, 327 students of Sabzevar University of Medical Sciences in 2020 were surveyed by stratified relative sampling. In order to collect data, questionnaires were used on the use of social networks in educational interactions in Klimshastani (2016) and the quality of learning experiences of Newman (1990), and the criterion for measuring academic performance was students' Grade point average. Data were analyzed using SPSS 16 software and pearson correlation tests, multiple regression analysis and Sobel test.
Results: The mean score of students in using social networks was in educational interactions (3.45± 0.88), learning experiences (3.65± 0.71) and academic performance (17.05± 1.42). Findings showed that there is a significant positive relationship (Z= 2.41, p <0.05) between the use of virtual social networks in educational interactions with students' academic performance with the mediating role of the quality of learning experiences. The use of these networks in educational interactions has a significant positive relationship with their academic performance (r= 0.72, p<0.05). There is a significant positive relationship (r = 0.61, p <0.05) between the use of virtual social networks in educational interactions with the quality of their learning experiences and the quality of learning experiences has a significant positive relationship with students' academic performance (r= 0.587, p <0.05).
Conclusion: Due to the significant relationship between research variables, it is suggested that in addition to face-to-face training, virtual education should be used to improve education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual Social Networks"
 • . "
 • Educational Interactions"
 • Quality of learning experiences"
 • "
 • Academic Performance"
 1. Reychav I, Raban DR, McHaney R. Centrality measures and academic achievement in computerized classroom social networks: An empirical investigation. Journal of Educational Computing Research. 2018; 56 (4): 589-618.
 2. Benta D, Bologa G, Dzitac S, Dzitac I. University level learning and teaching via e-learning platforms. Procedia Computer Science, 2015; 13 (55): 66-73.
 3. Samadi S. Analyzing the effect of using academic social network on faculty performance in state and non-state universities- case study: university of tehran and university of science and culture. [Dissertation]. University of science and culture Tehran; 2015: (Persian).
 4. Bhandarkar AM, Pandey A.K, Nayak R, Pujary K. Kumar A. Impact of social media on the academic performance of undergraduate medical students, Medical Journal Armed Forces India, 2021: 77(1): 37-41.
 5. Alkhalaf AM, Tekian A, Park Y.S. The impact of WhatsApp use on academic achievement among Saudi medical students. Med Teach, 2018: 40 (1): 10-14.
 6. AlFaris E, Irfan F, Ponnamperuma G. The pattern of social media use and its association with academic performance among medical students. Med Teach, 2018: 40 (1): S77-S82
 7. Lau WW. Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students. Comput Hum Behav, 2017, 68: 286-291
 8. Kalim Shastani M. The role of virtual social networks in student,s educational interactions of sistan and baluchestan university. [Dissertation]. Shahid Bahonar University of Kerman; 2017(Persian).
 9. Mehdipour N. The role of virtual social networks on the distance education learner’s engagement and academic performance. [Dissertation]. Shiraz University; 2017 (Persian).
 10. Bahadori Jahromi S. Cheraghpour R. Payan S. Predicting the academic performance based on academic vitality, achievement motivation and academic optimism in students. Educational researches. 2019; 14(60): 19-34 (Persian).
 11. DalirNaser N, HosseiniNasab S. A Comparison of Academic Achievement and Achievement Motivation of Students in Regular and Smart Elementary Schools of Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation. 2015; 8(29): 31-42 (Persian).
 12. Hayati Z, Rasooli E, Salami L. A review of the quality of students' effective learning experiences in Universities of Medical Sciences. Clinical Excellence. 2020; 10(3): 30-40 (Persian).
 13. Movahedi R, Samian M, Izadi N, sepahpanah M. Analyzing the roles of virtual social networks (VSNs) on the students' learning and teaching (Case study: agricultural college of Bu- Ali Sina University). Journal of Agricultural Education Administration Research. 2019; 11(48): 3-16 (Persian).
 14. Azizzadeh Forouzi M, Shahmohammadipour P, Heidarzadeh A, Dehghan L, Taheri Z. The Relationship between the Quality of Learning Experience and Academic Burnout and Achievement among Students of Kerman University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16(1): 84-93 (Persian).
 15. Malmir M, zare M, Feizabadi N, Sarikhani R. The Effects of Social Networks on Nursing Students’ Academic Achievement and Retention in Learning English. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16 (1): 265-272 (Persian).
 16. Dortaj F, Rajabian M. Asadi R. Study of the relationship between the use of virtual social networks and the quality of learning experiences in students. Journal of Research in Educational Systems. 2016; 10(33): 21-29 (Persian).
 17. Mirabolghasemi M, Lahad NA. Evaluating learning experience through educational social network support in blended learning. In Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes. 2016; 1(1): 1-16 (Persian).
 18. Torabean M. The effect of using virtual social networking education on the quality learning experiences of students. National Conference on Professional Applied in Education Processes; Minab, Iran. 2020 (Persian).
 19. Fori E. The effects of social networking sites on the academic performance of the engineering student in the University of Maiduguri, borno state, Nigeria. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 2016; 13(1), 76-84.
 20. Madaiah M, Seshaiyenger C, Suresh P, Munipapanna S, Sonnappa S. Study to assess the effects of social networking sittes on medical college students. Int J Med Publ Health. 2016: 3(5). 1204-1208.
 21. Yu X, Wang CX, Spector JM. Factors that impact social networking in online self-regulated learning activities. Educational Technology Research and Development. 2020; 68(6): 77-95.
 22. Zakeri S, Momeni Mahmouei Investigate the relationship between the degree of adaptation of teachers' curricula with the quality of learning experiences and academic performance of students. Journal of higher education curriculum studies, 2019; 9(18): 175-200 (Persian).